Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 7.1

K zmene v Systéme finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzii 7.1 dochádza z dôvodu:

  • úpravy definície účtovného dokladu v nadväznosti na zapracovanie možnosti využívania preddavkových platieb prijímateľom dodávateľovi a zosúladenie textu so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;
  • doplnenia pokynov k vypĺňaniu prílohy „Odhad očakávaných výdavkov“ a zosúladenia štruktúry predkladaných údajov s údajmi predkladanými v programovom období 2014 – 2020.

Komplexným cieľom materiálu je zabezpečiť efektívny systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Systém finančného riadenia je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov EÚ pre spoločné programy, ktoré sú realizované v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Materiál sa nevzťahuje na ostatné procesy riadenia, ktoré sú metodicky upravené Úradom vlády SR v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, resp. na vládny audit.

Materiál nadobúda platnosť 07. 07. 2015.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzie 7.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 07. 08. 2015.