Nordická investičná banka (NIB)

Nordická investičná banka - NIB

Nordická investičná banka (Nordic Investment Bank - NIB, http://www.nib.int/home) je multilaterálna finančná inštitúcia, založená na základe zmluvy zo 4. decembra 1975, ktorú uzavreli škandinávske krajiny - Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko, a ktorú nahrádza zmluva z 23. októbra 1998 a tu nahrádza nová zmluva z 11. februára 2004. 1. januára 2005 sa členmi banky stali Estónsko, Litva a Lotyšsko. Oficiálnym jazykom NIB je anglický a švédsky jazyk. Jej sídlo je v Helsinkách a svoje kancelárie má v Kodani, Oslo, Reykjaviku, Stockholme a reprezentačnú kanceláriu v Singapure. 

Členské krajiny NIB: Dánsko, Estónsko, Fínsko, Island, Litva, Lotyšsko, Nórsko a Švédsko.

NIB financuje svoje aktivity, t. j. poskytovanie úverov, vypožičiavaním a vydávaním dlhopisov na rôznych medzinárodných a domácich kapitálových trhoch.

The Nordic Finance Group sa skladá zo 4 multilaterálnych finančných inštitúcií:  the Nordic Investment Bank (NIB), the Nordic Development Fund (NDF), the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) a the Nordic Project Fund (Nopef). 

NIB poskytuje dlhodobé úvery na financovanie investičných projektov spoločného záujmu v rámci členských krajín a prispieva k posilňovaniu ich konkurencieschopnosti  a ekonomickej integrácie. 

NIB poskytuje úvery vládam, resp. štátom garantované, ako aj súkromnému sektoru (súkromnému sektoru najmä investície do infraštrukturálnych projektov). Pri infraštrukturálnych projektoch v súkromnom sektore sa vláda obyčajne zúčastňuje pri poskytovaní podpory pre investičné projekty prostredníctvom osobitných zmlúv, vrátane licencií, povolení na operácie a dlhodobých nákupných dohôd.

Úvery poskytované vládam alebo na základe vládnych záruk majú zvyčajne dobu splatnosti 5 - 15 rokov na projekty v rámci členských krajín a do 20 rokov na projekty nie členským krajinám. Úroková miera závisí od výberu meny, výpožičných nákladov NIB a rizikovej marže odrážajúcej rating dlžníka.

NIB financuje projekty v členských krajinách, ako aj v nie členských krajinách: prevažne v Ázii, v Afrike a na Strednom Východe, v Latinskej Amerike, v strednej a východnej Európe a v Rusku. 

V rámci členských krajín NIB financuje projekty v oblasti infraštruktúry, energetického sektora, dopravy, telekomunikácií, dodávok vody; environmentálne investície v podnikateľskom a verejnom sektore; vedu a výskum; zahraničné investície v členských krajinách; zlepšenie hospodárskych podmienok pre malé a stredné podniky vo vybraných oblastiach.

Nie členským krajinám NIB poskytuje pôžičky formou projektovej investičnej pôžičky (Project Investment Loan - PIL) prevažne na projekty v oblasti infraštruktúry a zlepšenie hospodárskych podmienok pre malé a stredné podniky. Pôžičky PIL nie sú viazané a môžu byť použité na krytie ktorejkoľvek časti projektu vrátane miestnych nákladov. Pôžičky PIL môžu byť poskytnuté do výšky 50 % celkových nákladov vybraného projektu.


Orgány NIB

Orgánmi NIB sú: Rada guvernérov, Rada riaditeľov a Kontrolný výbor.

Rada guvernérov (the Board of Governors) je najvyšší orgán NIB zložený z predstaviteľov členských štátov, ktorými sú spravidla ministri financií. Rada určuje základnú orientáciu aktivít banky, jej štatút  a rozhoduje o znížení a navýšení kapitálu banky, menuje predsedu a podpredsedu Kontrolného výboru. Rada volí svojho predsedu na jeden rok na princípe rotácie medzi členskými krajinami. Rozhodnutia Rady sa prijímajú jednomyseľne.

Rada riaditeľov (the Board of Directors) zasadá spravidla 8-krát do roka a posudzuje predložené požiadavky na financovanie projektov, rozhoduje o úveroch a výpožičkách. Rada riaditeľov pozostáva z 8 riaditeľov, menovaných členskými štátmi na štyri roky. Každá členská krajina menuje aj jedného alternáta. Rada menuje predsedu a podpredsedu na dva roky na princípe rotácie.

Kontrolný výbor (the Control Committee) zasadá spravidla 2-krát do roka a zodpovedá za správnosť účtov a predkladá výročnú audítorskú správu Rade guvernérov.  Výbor je zložený z 10 členov menovaných na dva roky. Predseda a podpredseda sú menovaní Radou guvernérov na princípe rotácie. S cieľom zabezpečenia poradenských služieb menuje Kontrolný výbor dvoch externých audítorov.

Prezidentom a CEO od 1. apríla 2012 je Henrik Normann (Dánsko).


Slovenská republika a NIB

Vláda SR uzavrela s NIB „Rámcovú dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Nordic Investment Bank o finančnej spolupráci“  dňa 1. júna 2001 v Helsinkách a 13. 7. 2001 bolo zverejnené oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Cieľom Rámcovej dohody je najmä umožniť NIB podporiť investičné projekty v súkromnom sektore prostredníctvom pôžičiek nepriamo garantovaných vládou Slovenskej republiky. Podľa Všeobecných pravidiel pre obstarávanie NIB vyplýva, že NIB poskytuje financie len tým krajinám, ktorých vhodnosť na financovanie bola potvrdená napr. prostredníctvom rámcových dohôd alebo memorandom o porozumení.

Špecifickým zámerom NIB je prispievať k rozvoju slovenského hospodárstva financovaním ekonomicky životaschopných projektov infraštruktúry, ochrany životného prostredia, energetiky, dopravy, telekomunikácií a iných investičných projektov.


Kontakt:

Nordic Investment Bank 

Fabianinkatu 34
P.O. Box 249
FI - 00171 Helsinki
Finland

Tel.: +358 10 618 001
Fax: +358 10 618 0725 
E-mail: info@nib.int
Web: http://www.nib.int/home/