Usmernenie č. 2-2020-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2020 pre používateľov ISUF

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia bežného účtovného obdobia  kalendárneho roka 2020 a otvorenia  nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2021 a súčasne  zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodržanie termínov  na predloženie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2020. Toto usmernenie sa vzťahuje aj na program spolupráce Interact III pre certifikačný orgán.