Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2010

aktualizované dňa: 01. 04. 2010

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
01.03.10  02.03.10 03.03.10 04.03.10 05.03.10
Príjmy spolu 12 530 994  1 521 444 1 572 973 1 580 313 1 589 177 1 603 001
v tom:
1. daňové 8 619 969 1 189 294 1 223 642 1 230 084 1 238 003 1 243 956
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -45 209 -42 060 -38 782 -35 069 -30 670
daň z príjmov PO 1 779 888 230 999 254 398 255 362 256 281 257 235

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 41 609 41 817 41 840 41 880 41 988
DPH 4 504 367 644 436 651 997 654 126 657 352 657 623
spotrebné dane 1 992 688 312 711 312 751 312 794 312 824 313 050
2. nedaňové 626 709 90 999 91 622 92 448 93 300 93 954
3. granty a transfery 3 284 316 241 151 257 709 257 781 257 874 265 091
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 238 395 254 784 254 784 254 784 254 786
Výdavky spolu 16 277 000 2 432 721 2 517 477 2 553 866 2 614 747 2 654 544
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 2 290 267 2 373 040 2 390 819 2 450 547 2 487 770
kapitálové výdavky 2 429 730 142 454 144 437 163 047 164 200 166 774
Schodok/Prebytok -3 746 006 -911 277 -944 504 -973 553 -1 025 570 -1 051 543

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €

Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
08.03.10 09.03.10 10.03.10 11.03.10 12.03.10
Príjmy spolu 12 530 994 1 609 159 1 629 957 1 643 281 1 692 931 1 711 498
v tom:
1. daňové 8 619 969 1 249 361 1 268 862 1 280 399 1 293 684 1 296 895
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -23 179 - 10 945 - 3 816 4 731 12 095
daň z príjmov PO 1 779 888 258 103 258 815 259 762 260 951 261 674

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 42 220 42 607 42 770 43 129 45 355
DPH 4 504 367 654 294 660 370 663 604 666 718 659 022
spotrebné dane 1 992 688 313 189 313 285 313 336 313 411 314 007
2. nedaňové 626 709 94 694 95 952 97 663 98 900 100 099
3. granty a transfery 3 284 316 265 104 265 143 265 219 300 347 314 504
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 254 786 254 786 254 786 289 682 300 766
Výdavky spolu 16 277 000 2 690 963 2 759 465 2 818 826 2 846 661 2 946 404
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 2 522 671 2 587 733 2 643 720 2 664 809 2 760 435
kapitálové výdavky 2 429 730 168 292 171 732 175 106 181 852 185 969
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 081 804 - 1 129 508 - 1 175 545 -1 153 730 -1 234 906
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
15.03.10 16.03.10 17.03.10 18.03.10 19.03.10
Príjmy spolu 12 530 994 1 724 195 1 755 235 1 786 249 1 794 795 1 737 502
v tom:
1. daňové 8 619 969 1 305 829 1 327 760 1 349 202 1 355 936 1 292 386
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 17 838 23 926 27 035 29 591 -35 409
daň z príjmov PO 1 779 888 263 208 265 274 266 885 268 695 271 007

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 46 720 48 344 48 445 48 472 48 486
DPH 4 504 367 659 177 668 999 685 460 687 438 686 279
spotrebné dane 1 992 688 314 149 314 297 314 445 314 802 315 086
2. nedaňové 626 709 101 084 109 623 110 412 112 194 113 211
3. granty a transfery 3 284 316 317 282 317 852 326 635 326 665 331 905
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 303 502 303 600 312 286 312 286 317 497
Výdavky spolu 16 277 000 3 044 771 3 085 075 3 107 473 3 132 330 3 159 734
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 2 846 550 2 882 036 2 902 695 2 918 864 2 927 354
kapitálové výdavky 2 429 730 198 221 203 039 204 778 213 466 232 380
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 320 576 -1 329 840 -1 321 224 -1 337 535 -1 422 232
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
22.03.10 23.03.10 24.03.10 25.03.10 26.03.10
Príjmy spolu 12 530 994 1 770 433 1 796 283 1 846 167 2 026 812 2 228 314
v tom:
1. daňové 8 619 969 1 324 287 1 341 717 1 390 360 1 568 004 1 752 495
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -32 361 -27 022 -22 619 -16 552 -10 063
daň z príjmov PO 1 779 888 273 591 278 412 285 606 300 216 316 809

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 48 547 48 623 48 732 48 810 48 898
DPH 4 504 367 712 409 719 090 749 152 851 662 891 609
spotrebné dane 1 992 688 315 152 315 659 322 535 376 913 498 343
2. nedaňové 626 709 114 210 118 469 119 513 122 144 123 296
3. granty a transfery 3 284 316 331 936 336 096 336 294 336 664 352 523
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 317 497 317 497 317 497 317 844 333 316
Výdavky spolu 16 277 000 3 171 717 3 184 938 3 208 453 3 227 265 3 281 372
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 2 937 808 2 946 123 2 960 599 2 977 026 3 025 473
kapitálové výdavky 2 429 730 233 909 238 815 247 854 250 239 255 899
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 401 284 -1 388 655 -1 362 286 -1 200 453 -1 053 058
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2010
29.03.10 30.03.10 31.03.10
Príjmy spolu 12 530 994 2 283 856 2 368 725 2 511 495
v tom:
1. daňové 8 619 969 1 788 630 1 865 649 2 004 133
z toho:
daň z príjmov FO 138 417 -581 18 423 42 814
daň z príjmov PO 1 779 888 333 892 381 492 491 192

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

146 840 48 932 48 981 49 027
DPH 4 504 367 901 051 911 382 915 773
spotrebné dane 1 992 688 498 446 498 475 498 553
2. nedaňové 626 709 124 441 126 082 127 724
3. granty a transfery 3 284 316 370 785 376 994 379 638
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 2 897 501 351 467 357 605 360 205
Výdavky spolu 16 277 000 3 438 375 3 476 372 3 494 959
v tom:
bežné výdavky 13 847 270 3 160 572 3 165 642 3 178 393
kapitálové výdavky 2 429 730 277 803 310 730 316 566
Schodok/Prebytok -3 746 006 -1 154 519 -1 107 647 -983 464
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov