Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom používaným pri finančnom riadení FM EHP a NFM

Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 2.1

Dátum vydania: 14.01.2011

Dátum platnosti: 14.01.2011 

Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 2.0

Dátum vydania: 03. 08. 2009

Dátum platnosti: 

  • 31.07.2009 pre KP a PP, ktorí podpísali zmluvu o poskytnutí NFP po 26.5.2009
  • deň účinnosti dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v zmysle usmernenia č. 9/2007-U k zmluvám o poskytnutí NFP, verzia 3.0 zo dňa 26.5.2009
  • deň účinnosti dodatku k zmluve o NFP v zmysle usmernenia č. 8/2007-U, verzia 3.0 k zmluvám o NFP zo dňa 24.6.2009

 Usmernenie č. 7/2007-U k formulárom žiadostí o preddavok, žiadostí o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci FM EHP a NFM, verzia 1.0

Dátum vydania: 22. 05. 2007

Dátum platnosti: 22. 05. 2007

Platobný orgán má v zmysle článku 3.1.3 uznesenia vlády SR č. 262/2007 v kompetencii vydávanie usmernení k finančnému riadeniu EHP/NFM v spolupráci s NKB. 

Cieľom tohto usmernenia je stanoviť povinné formuláre žiadosti o preddavok, žiadosti o platbu a odhadu očakávaných výdavkov v rámci finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Usmernenie svojím obsahom vychádza z podmienok stanovených v dokumente „Pravidlá implementácie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu“ prijatého uznesením vlády SR č. 262/2007 dňa 14.03.2007, legislatívy EHP a národnej legislatívy.

Sprostredkovatelia sú povinní prílohy č. 1 až 6 tohto usmernenia zapracovať formou príloh do svojho vnútorného manuálu. NKB a sprostredkovatelia sú povinní usmerniť konečných prijímateľov pri používaní týchto formulárov.