Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Projekty ZaSI

Budovanie kapacít analytických pracovníkov (Národný projekt ESF)

Ministerstvo financií SR od januára 2014 v spolupráci s partnermi realizuje národný projekt zameraný na budovanie analytických kapacít.

Cieľom projektu je budovanie analytických kapacít pre tvorbu verejných politík prostredníctvom získavania odborných poznatkov a skúseností na medzinárodnej úrovni, a tak zvyšovanie kvality ľudských zdrojov v štátnej správe. Cieľovou skupinou projektu sú analytickí pracovníci MF SR a partnerov. Obsahom projektu je účasť pracovníkov analytických útvarov a ďalších analytických pracovníkov na stážach, kurzoch, seminároch, konferenciách a ďalších podujatiach na najlepších svetových vzdelávacích inštitúciách. V rámci projektu sú identifikované podujatia, ktorých by sa mala cieľová skupina v rámci projektu zúčastniť.

Projekt je realizovaný ako multicieľový prostredníctvom dvoch zrkadlových národných projektov – ITMS 27130033003127140130200. Je spolufinancovaný cez Európsky sociálny fond s rozpočtom 607 tisíc eur do konca roku 2015. Predkladateľom projektu je MF SR, ostatné verejné organizácie sú v projekte zapojené ako partneri - MPSVR SR, MZ SR, MŠVVŠ SR, MŽP SR, MDVRR SR, MV SR a RRZ. Trvanie projektu je plánované do decembra 2015.

Podrobnosti a aktuálne informácie nájdete TU.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

„Priestor na Vašu príležitosť“