Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Finančná gramotnosť a vzdelávanie

Implementácia finančnej gramotnosti v SR

Vláda SR v roku 2008 schválila materiál „Návrh stratégie vzdelávania vo finančnej oblasti a manažmentu osobných financií“ (Uznesenie vlády SR č. 447 z 2. júla 2008), na základe ktorého bol vypracovaný Národný štandard finančnej gramotnosti (ďalej len „NŠFG“). Gestorom NŠFG, ako aj finančného vzdelávania a samotnej implementácie do praxe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“), ktoré úzko spolupracuje s Medzirezortnou expertnou skupinou pre finančnú gramotnosť, ktorej súčasťou je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) ako jej aktívny člen.

MF SR považuje problematiku zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti spoločnosti za prioritnú oblasť, je uvedená ako jeden z cieľov v Koncepcii ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu. Vnímame finančnú gramotnosť ako jeden zo základných pilierov ochrany finančného spotrebiteľa, preto podporujeme jej kontinuálne zvyšovanie aj ako možný nástroj odstraňovania hmotnej núdze a pasce chudoby pre programové obdobie 2014 – 2020. S ohľadom na uvedené spolupracujeme v tejto oblasti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy, Národnou bankou Slovenska, európskymi inštitúciami, profesijnými asociáciami pôsobiacimi na finančnom trhu, akademickou obcou a so zástupcami združení na ochranu spotrebiteľa. Aktuálne sme jedným z účastníkov spotrebiteľského vzdelávania pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR so zameraním na školenie učiteľov a pedagogických zamestnancov stredných škôl. Pokiaľ ide o finančnú gramotnosť na Slovensku, vidíme tu reálny priestor na realizáciu, pričom jej vývoj vnímame pozitívne, keďže vo všeobecnosti sa stretávame s pozitívnym ohlasom na zvyšovanie miery vedomostí, a to  prostredníctvom spätnej väzby od škôl, pedagógov, ale aj samotných žiakov.

Pokiaľ ide o NŠFG, na základe meniacich sa podmienok, vrátane zmien na finančnom trhu, NŠFG prešiel viacerými aktualizáciami, pričom v súčasnosti je aktuálna verzia NŠFG 1.2 s účinnosťou od 1.9.2017. Neoddeliteľnou súčasťou NŠFG sú aj Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl, Odborné texty k jednotlivým témam NŠFG ako aj Slovník základných pojmov NŠFG, ktoré slúžia ako pomôcky určené na zefektívnenie práce učiteľov pri zapracúvaní a aplikácii tém finančnej gramotnosti do vyučovacieho procesu.

NŠFG popisuje minimálne požiadavky prostredníctvom osvojených kompetencií v oblasti finančnej gramotnosti od najnižšej úrovne až do momentu absolvovania strednej školy. Dôraz sa kladie na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou. Finančná gramotnosť je tak zadefinovaná ako schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

Na pomoc pedagógom, žiakom, ale aj absolventom je zároveň dostupný portál digitálneho edukačného obsahu MŠVVaŠ SR (www.edu-centrum.sk), ako aj portál finančnej osvety a ochrany finančného spotrebiteľa MF SR (www.fininfo.sk), ktorý prevádzkuje a priebežne aktualizuje MF SR s cieľom poskytovať nezávislé, odborné a praktické informácie a zabezpečiť väčšiu informovanosť o témach ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu.