Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Často kladené otázky

Ako subjekt verejnej správy klasifikuje výdavky v súvislosti s obstaraním testov a testovaním zamestnancov na COVID -19 ?

 
Výdavky na obstaranie testov sa klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633006 Všeobecný materiál.

Výdavky na testovanie zamestnancov, ktoré zabezpečuje organizácia prostredníctvom zdravotníckeho zariadenia (MOM), sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637034 Zdravotníckym zariadeniam.

Preplatenie výdavkov na testy a testovanie zamestnancovi sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637006 Náhrady.

Ako sa klasifikujú príjmy a výdavky Sociálnej poisťovne a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny/úradov práce sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s poskytovaním podpory a vrátením časti podpory/podpory v čase skrátenej práce?

 
V súvislosti s prijatím zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2022 klasifikuje Sociálna poisťovňa príjem z poistného na financovanie podpory na príslušnej podpoložke v rámci položky 155 Poistné na poistenie v nezamestnanosti, kód zdroja 71 a poskytnutie finančných prostriedkov Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny /úradom práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „poskytovateľ“) na položke 641 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 641006 Rozpočtovej organizácií, kód zdroja 71.

Poskytovateľ klasifikuje príjem finančných prostriedkov zo Sociálnej poisťovne na samostatnom účte na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312009 Zo Sociálnej poisťovne, kód zdroja 11H. Poskytnutie podpory zamestnávateľom klasifikuje podľa konkrétneho príjemcu na príslušnej podpoložke v rámci položiek 641 Transfery v rámci verejnej správy, 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, 644 Transfery nefinančným subjektom, 647 Transfery do tuzemských finančných inštitúcií, kód zdroja 11H.

Poskytovateľ klasifikuje príjem vrátenej časti podpory/podpory od zamestnávateľa na samostatnom účte na kategórií 930 Príjmová prevodová finančná operácia, následný prevod finančných prostriedkov do Sociálnej poisťovne klasifikuje na kategórií 940 Výdavková prevodová finančná operácia, v obidvoch prípadoch s druhom rozpočtu 211 a kódom zdroja 71.

Sociálna poisťovňa klasifikuje príjem vrátených prostriedkov od poskytovateľa na položke 292 Ostatné príjmy, podpoložke 292017 Z vratiek, kód zdroja 71.

Ako zamestnávateľ klasifikuje finančný príspevok na stravovanie zamestnancom? 

 
Zákonom č. 76/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, boli schválené zmeny týkajúce sa stravovania zamestnancov.

V prípade, že zamestnávateľ, ktorý je subjektom verejnej správy poskytuje zamestnancom finančný príspevok na stravovanie, potom sa tento výdavok klasifikuje na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642014 Jednotlivcovi.

Ako subjekt verejnej správy klasifikuje obstaranie rúšok a respirátorov v súvislosti s riešením mimoriadnej situácie COVID-19?

 

Výdavky zamestnávateľa na obstaranie rúšok pre zamestnancov v súvislosti s ochranou pred COVID -19, ktorí pri výkone práce nie sú priamo vystavení rizikovým faktorom sa klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633006 Všeobecný materiál; rovnaká podpoložka sa používa aj pri nákupe rúšok pre obyvateľov obce, obyvateľov zariadení sociálnych služieb a pod. V prípade výroby rúšok dodávateľským spôsobom sa tieto výdavky klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637004 Všeobecné služby. Výdavky na obstaranie respirátorov pre zamestnancov a obyvateľov sa klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633007 Špeciálny materiál.

V prípade obstarania rúšok a respirátorov pre zamestnancov profesií, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. zdravotnícke povolania), sa tieto výdavky klasifikujú na položke 633 Materiál, podpoložke 633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky.


Ako sa klasifikuje príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca od 1.1.2020?

 

Na základe novely zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1.1.2020 nie je príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca súčasťou platu zamestnanca. S účinnosťou od 1.1.2020 je príplatok upravený v osobitnom ustanovení zákona o štátnej službe a klasifikuje sa na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642030 Príplatky a príspevky.

Ako sa klasifikujú príjmy a výdavky subjektov verejnej správy v súvislosti so združením prostriedkov na investície?

 
Účastník združenia klasifikuje poukázanie výdavku na združené prostriedky na investície na účet účastníka združenia povereného správou prostriedkov (ďalej len „správca“) zaradeného v sektore verejnej správy, na príslušnej podpoložke v rámci položky 721 Transfery v rámci verejnej správy.

Ak správca nie je subjektom verejnej správy, účastník klasifikuje poukázanie výdavku na združené prostriedky na investície na položke 719 Ostatné kapitálové výdavky, podpoložke 719001 Na združené prostriedky na investície.

Správca klasifikuje príjem finančných prostriedkov od iného účastníka zaradeného v sektore verejnej správy na príslušnej podpoložke v rámci položky 322 Transfery v rámci verejnej správy; príjem od účastníka, ktorý nie je subjektom verejnej správy klasifikuje na položke 239 Ďalšie kapitálové príjmy, podpoložke 239001 Zo združených investičných prostriedkov.

Správca, ktorým je štátna rozpočtová organizácia klasifikuje svoj podiel na združených prostriedkoch na investície poukázaný z výdavkového účtu na svoj samostatný účet na položke 719 Ostatné kapitálové výdavky, podpoložke 719001 Na združené prostriedky na investície a príjem z prevodu na samostatnom účte klasifikuje na položke 920 Príjem z prevodu na obstarávanie kapitálových aktív a z prevodu na kapitálové transfery, v obidvoch prípadoch sa použije druh rozpočtu 212.

Ak je správcom iná právnická osoba ako štátna rozpočtová organizácia, prevod svojho podielu na združených prostriedkoch na investície na svoj samostatný účet neklasifikuje.

Správca klasifikuje výdavky na úhradu faktúr na príslušných vecných kapitálových podpoložkách.

Ako subjekt verejnej správy napr. obec - prevádzkovateľ skládky odpadov klasifikuje účelovú finančnú rezervu, ktorú je povinný vytvárať počas prevádzky skládky odpadov v súlade s § 24 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

 
Odvod finančných prostriedkov účelovej finančnej rezervy na osobitný účet Ministerstva životného prostredia SR sa klasifikuje na položke 819 Iné výdavkové finančné operácie, podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie a príjem týchto prostriedkov prevádzkovateľom skládky za podmienok ustanovených zákonom sa klasifikuje na položke 456 Iné príjmové finančné operácie, podpoložke 456005 Ostatné príjmové finančné operácie. Prevádzkovateľ skládky klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách použitie účelovej finančnej rezervy na uzavretie skládky odpadov, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie.

Ako klasifikuje obec výdavky za poplatky za uloženie odpadu na skládku odpadov/na odkalisko a príjem z Environmentálneho fondu z poplatkov za uloženie odpadov, a to v nadväznosti na zákon č. 329/2018 Z. z. o  poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

 
Obec klasifikuje výdavky za poplatky za uloženie odpadu na skládku odpadov/na odkalisko, ktoré platí prevádzkovateľovi skládky odpadov/odkaliska na položke 637 Služby, podpoložke 637012 Poplatky a odvody. Obec, ak má príjem ako prevádzkovateľ skládky odpadov, zaznamená ho na položke 133 Dane za špecifické služby, podpoložke 133013 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; odvod poplatku, ktorý je povinná ako prevádzkovateľ skládky odviesť na Environmentálny fond klasifikuje na podpoložke 637012 Poplatky a odvody.
Príjem finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu a to z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sa klasifikuje na položke 312 Transfery v rámci verejnej správy, podpoložke 312002 Zo štátneho účelového fondu.

Ako subjekty verejnej správy s výnimkou rozpočtových organizácií klasifikujú výdavky na predčasné ukončenie zmluvy o finančnom prenájme?

 
Splátka finančného prenájmu (istiny) sa klasifikuje vo finančných operáciách na položke 824 Splácanie finančného prenájmu v prípade „riadneho“ splácania istín lízingových splátok, ako aj pri jeho predčasnom splatení. Na rovnakej položke sa klasifikuje aj kúpna cena majetku po skončení finančného prenájmu ako aj dohodnutá odpredajná cena pri predčasnom ukončení zmluvy o finančnom prenájme. Výdavky sankčného charakteru z dôvodu predčasného ukončenia zmluvy (napr. zmluvná pokuta, % zo zostatku neuhradenej istiny lízingových splátok ku dňu predčasného ukončenia lízingu) sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637031 Pokuty a penále.

Ako sa klasifikujú výdavky na pasportizáciu objektov?

 
K pasportizácii uvádzame, že ak pasportizáciou sa zabezpečuje technická evidencia (napr. miestnych komunikácií), potom výdavky na spracovanie tejto dokumentácie sa klasifikujú na položke 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, podpoložke 711005 Ostatných nehmotných aktív, ak výdavky spĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku alebo na podpoložke 637005 Špeciálne služby, ak výdavky nespĺňajú kritériá pre zaradenie do nehmotného majetku. V prípade, že predmetom pasportizácie je dodanie softvéru, prípadne licencií k softvéru, potom sa tieto výdavky klasifikujú na podpoložke 633013 Softvér alebo na podpoložke 711003 Softvéru v závislosti od obstarávacej ceny softvéru.

Ako sa klasifikujú výdavky v súvislosti s vyhotovením loga?

 
Ak predmetom zmluvy je v súlade s autorským zákonom vytvorenie diela (loga) a autorské práva (udelenie licencie na použitie diela), potom výdavok za vytvorenie diela sa triedi na položke 637 Služby, podpoložke 637026 Odmeny a príspevky. Udelenie licencie na použitie diela sa triedi na položke 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, podpoložke 711004 Licencií alebo na položke 633 Materiál, podpoložke 633018 Licencie v závislosti od ceny licencie.

Ako sa klasifikuje príjem a výdavok za zriadenie vecného bremena?

 
Vzhľadom na špecifiká vecných bremien z hľadiska doby ich trvania, spôsobu ich úhrady a pod., vecné bremená sa triedia jednotne bez ohľadu na cenu, a to príjem odplaty za vecné bremeno na položke 292 Ostatné príjmy, podpoložke 292027 Iné a výdavok v bežných výdavkoch na položke 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, podpoložke 642029 Na náhradu.

Ako sa klasifikujú príspevky na rekreácie zamestnancov?

 
Vo všeobecnosti príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ podľa §152a Zákonníka práce sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637006 Náhrady.

Ako sa klasifikujú nákupné poukážky poskytnuté jubilantom, dôchodcom a balíčky deťom?

 
Ak obec poskytuje jubilantom a dôchodcom nákupné poukážky, prípadne balíčky deťom v rámci kultúrnych resp. športových aktivít, tieto výdavky sa klasifikujú na položke 637 Služby, podpoložke 637002 Konkurzy a súťaže.

Ako sa klasifikujú výdavky na ubytovanie, stravovanie a dopravu v súvislosti s letným táborom a lyžiarskym výcvikom žiakov?

 
Výdavky za ubytovanie a stravovanie žiakov sa triedia na podpoložke 637007 Cestovné náhrady a výdavky za dopravné na základe faktúry za objednaný autobus sa triedia na položke 634 Dopravné, podpoložke 634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov.
V prípade, že preprava žiakov je zabezpečovaná linkami hromadnej dopravy a škola prepláca žiakom lístky hromadnej dopravy, potom sú tieto výdavky považované za náhrady a triedia sa na položke 637 Služby, podpoložke 637007 Cestovné náhrady.

Ako obec klasifikuje správne poplatky, ktorých je platiteľom a odvádza ich do štátneho rozpočtu prostredníctvom integrovaného obslužného miesta?

 
Ak obec prevádzkuje integrované obslužné miesto a je platiteľom správnych poplatkov, ktoré odvádza do štátneho rozpočtu, potom v prípade prevodu finančných prostriedkov z bežného účtu obce na samostatný účet integrovaného obslužného miesta sa výdavok z bežného účtu ani príjem na samostatný účet neklasifikuje, klasifikuje sa až výdavok (úhrada) v prospech štátneho rozpočtu na položke 637 Služby, podpoložke 637012 Poplatky a odvody.
V prípade, že obec uhrádza správny poplatok, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu z bežného účtu, potom výdavok z bežného účtu sa klasifikuje na položke 637 Služby, podpoložke 637012 Poplatky a odvody.
Správne poplatky a poplatky za výpis z registra trestov, ktoré vyberá prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta (obec) od iných poplatníkov a odvádza do štátneho rozpočtu klasifikuje prostredníctvom finančných operácií; príjem na podpoložke 456005 Ostatné príjmové finančné operácie a odvod do štátneho rozpočtu na podpoložke 819005 Ostatné výdavkové finančné operácie.
Poplatok za činnosť obslužného miesta (asistenčný poplatok) sa neodvádza do štátneho rozpočtu a zostáva príjmom (podpoložka 223001) prevádzkovateľa integrovaného obslužného miesta.

Ako sa klasifikujú finančné toky pri obstaraní automobilu formou autokreditu?

 
Z hľadiska ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie sa pri obstaraní majetku prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej finančné služby postupuje obdobne ako pri finančnom lízingu, t. z. klasifikuje sa akontácia, splátky finančnej spoločnosti, úroky, prípadne iné výdavky súvisiace s autokreditom. Pri tomto spôsobe obstarania majetku sa neklasifikuje príjem.
Akontácia (úhrada časti kúpnej ceny automobilu) z vlastných prostriedkov sa triedi v kapitálových výdavkoch, na položke 714 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov, podpoložke 714001 Osobných automobilov.
Úhrada zostatku kúpnej ceny automobilu prostredníctvom splátok, ktoré uhrádza mesto finančnej spoločnosti sa klasifikuje vo finančných operáciách na položke 824 Splácanie finančného prenájmu. Splácanie úrokov sa triedi na príslušných podpoložkách v rámci položky 651 Splácanie úrokov v tuzemsku.
Iné výdavky v súvislosti s úverom napr. spracovateľský poplatok pri uzavretí a ukončení zmluvy sa klasifikuje na položke 653 Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom, podpoložke 653001 Manipulačné poplatky.

Ako obce klasifikujú úvery (štátna podpora pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu) zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR na rozvoj bývania?

 
Čerpanie úveru obcou prostredníctvom osobitného úverového účtu ŠFRB, z ktorého prebiehajú úhrady výdavkov priamo dodávateľovi diela je potrebné premietnuť v schválenom (upravenom) rozpočte obce a jeho čerpaní a tieto finančné prostriedky obec klasifikuje vo finančných operáciách na príslušnej podpoložke v rámci položky 514 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v čase realizácie úhrad faktúr zhotoviteľom stavebných prác s tým, že výdavky klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách a splácanie istiny úveru na príslušnej podpoložke v rámci položky 821 Splácanie tuzemskej istiny.
Príjem dotácie na rozvoj bývania, ktoré poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR obci prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, obec klasifikuje na podpoložke 322001 Zo štátneho rozpočtu v čase realizácie úhrad faktúr zhotoviteľom stavebných prác a výdavky klasifikuje na príslušných výdavkových podpoložkách.

Ako zapájajú územné samosprávy zostatky nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov, prostriedky rezervného fondu a ďalších peňažných fondov do rozpočtu?

 
Obec a VÚC používajú položku 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov v prípadoch, ak majú zostatky finančných prostriedkov z minulých rokov a uvažujú ich použiť v nasledujúcom roku, potom zapojenie týchto prostriedkov sa klasifikuje na položke 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov.
Zapojenie prostriedkov rezervného fondu a ďalších peňažných fondov územných samospráv podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rozpočtu sa klasifikuje na položke 454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov, podpoložke 454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku, v prípade zapojenia rezervného fondu alebo na podpoložke 454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku v prípade zapojenia iných peňažných fondov územných samospráv do rozpočtu.

Často kladené otázky štátnych rozpočtových organizácií, ktoré sa týkajú pohybov finančných prostriedkov na samostatných účtoch - 07.06.2018