Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Úvod do štátneho výkazníctva

Štátne výkazníctvo predstavuje v prvom rade systematický zber údajov potrebných na hodnotenie plnenia rozpočtu a na vyhodnocovanie priebežného hospodárenia a finančnej pozície verejnej správy v predpísaných metodikách.

Zdrojom údajov je účtovníctvo subjektov verejnej správy, následne z neho spracované finančné a účtovné výkazy a predložené v termíne a štruktúre, ktoré určuje Ministerstvo financií SR opatrením. Údaje sú ,,smerom zdola na hor“ predkladané elektronickým spôsobom do tzv. zberových informačných systémov ministerstva. Následne sa v národnej metodike (napr. podľa rozpočtových pravidiel) a medzinárodnej metodike (ESA 2010, GFS) spracovávajú do predpísaných tabuľkových zostáv a zasielajú v pravidelných intervaloch na hodnotenie do Eurostatu, OECD a MMF.

Ministerstvo financií SR ako jedna zo ,,štatistických autorít“ si plní svoje záväzky z členstva v Európskej únii, v Medzinárodnom menovom fonde, v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v oblasti poskytovania ekonomických údajov o verejnej správe. Zverejňovaním otvorených dát cez Open data portál Ministerstva financií SR budú údaje dostupné aj pre širokú odbornú či laickú verejnosť.

Počet subjektov verejnej správy SR k 31.12.2022

Ďalším výstupom štátneho výkazníctva sú dokumenty prezentujúce výsledky hospodárenia s verejnými financiami, ako napríklad:

Tieto a ďalšie dokumenty, údaje, informačné systémy pre zber výkazov, má na Ministerstve financií SR v gescii Sekcia štátneho výkazníctva. Jej úlohou je aj nastavovanie metodiky účtovníctva a výkazníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Početnosťou ide o najväčšiu skupinu z celej verejnej správy SR.

V gescii Sekcie štátneho výkazníctva je aj Centrálny ekonomický systém (CES), ktorý sa buduje pre štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie. CES-ta ku kvalitnejším a overeným dátam pre národnú a medzinárodnú štatistiku vedie práve cez unifikované a jednotne riadené ekonomické a administratívne procesy podporené jednotným ekonomickým systémom.