Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Štátny záverečný účet SR

Štátny záverečný účet Slovenskej republiky za príslušný rozpočtový rok vypracováva Ministerstvo financií SR na základe § 29 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s ustanoveným obsahovým vymedzením materiál obsahuje:

  • údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka,
  • vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
  • údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
  • iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.

Štátny záverečný účet je dokumentom, ktorý v sumárnej podobe informuje o dosiahnutom salde a dlhu verejnej správy v metodike, ktorú uplatňujú všetky krajiny EÚ. Ďalej obsahuje hotovostné plnenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a ich porovnanie so schváleným rozpočtom na príslušný rok. Ministerstvo financií SR zverejňuje štátny záverečný účet SR do 10 dní po schválení Národnou radou SR. Národná rada SR schválila návrh štátneho záverečného účtu SR za rok 2023 na svojej 15. schôdzi 18. júna 2024.

Podľa európskej metodiky ESA 2010 hospodárila verejná správa Slovenskej republiky v roku 2023 so schodkom 4,9 % HDP a dlh verejnej správy ku koncu roka 2023 dosiahol podiel 56,0 % na HDP. Tieto údaje sú na základe jarnej notifikácie Eurostatu, ktorej výsledky boli prezentované 22. apríla tohto roku.