Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD, http://www.ebrd.com) je medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá vznikla na základe Zmluvy o založení EBOR podpísanej v Paríži 29. mája 1990. Zmluva vstúpila do platnosti 28. marca 1991. Banka začala vykonávať svoju činnosť 15. apríla 1991.  Dňa 15. októbra 2006 vstúpil do platnosti Dodatok k Dohode o založení EBOR v súvislosti s prijatím Mongolska medzi prijímateľské štáty EBOR. Jej sídlo je v Londýne a svoje rezidenčné kancelárie má aj v ďalších krajinách svojej pôsobnosti vrátane SR, kde má svoju kanceláriu v Bratislave.

Akcionármi EBOR je  64 krajín a samostatný vklad má Európska únia a Európska investičná banka. Celková výška  autorizovaného základného imania EBOR  po schválení Radou guvernérov EBOR dňa 14. mája 2010 predstavuje 30 mld. eur, z toho 6 mld. eur predstavuje splatené základné imanie a 24 mld. eur je základné imanie splatné na vyzvanie.

Poslaním EBOR je pomoc transformujúcim sa krajinám strednej a východnej Európy, strednej Ázie a južného a východného Stredozemia  pri rozvíjaní ich trhovo orientovaných hospodárstiev. Konkrétne sa EBOR snaží napomôcť rozvíjať súkromný sektor v rámci daného hospodárstva investičnými operáciami a mobilizáciou zahraničného a domáceho kapitálu. V súčasnosti EBOR sa formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami sa angažuje v 30 krajinách od strednej a východnej Európy až po strednú Áziu a v 4 krajinách južného a východného Stredozemia - Egypt, Jordánsko, Maroko a Tunisko. http://www.ebrd.com/pages/about/where.shtml 

Každá investícia EBOR musí byť v súlade s nasledujúcimi princípmi:

 • pomáha posunúť krajinu bližšie k fungujúcemu trhovému hospodárstvu tranzitívny dosah;
 • berie na seba riziko a tým napomáha súkromným investorom, avšak nevytláča ich;
 • aplikuje štandardné bankové kritériá.

EBOR svojimi investíciami podporuje:

 • štrukturálne a sociálne reformy;
 • konkurencieschopnosť, privatizáciu a podnikanie;
 • posilnenie finančných inštitúcií a právneho systému;
 • rozvoj potrebnej infraštruktúry na podporu súkromného sektora;
 • adaptácia silného korporačného riadenia vrátane energetickej efektívnosti.

Orgány EBOR (http://www.ebrd.com/pages/about/who.shtml)

Najvyšším orgánom banky je Rada guvernérov (the Board of Governors), v ktorej má každý člen delegovaného svojho guvernéra a alternáta guvernéra. Stretnutia Rady guvernérov sa konajú raz ročne.

Najvyšším predstaviteľom EBOR je jej prezident (the President), ktorý je volený Radou guvernérov na štvorročné obdobie, ktoré sa môže opakovať. Od 2. júla 2012 je ním Sir Suma Chakrabarti.

Za operačnú činnosť EBOR zodpovedá Rada riaditeľov (the Board of Directors). Pozostáva z 23 riaditeľov menovaných na tri roky jednotlivými konštituenciami (zoskupenia štátov), ktoré sú vytvorené dohodami medzi členmi EBOR. Väčšie štáty, s väčším podielom na základnom imaní, ako napr. USA, Japonsko, Taliansko, Francúzsko, tvoria samostatné konštituencie, zatiaľ čo menšie štáty s menším podielom na základnom imaní tvoria konštituenciu v zoskupení dvoch a viac štátov. 

Slovenská republika a EBOR

Slovenská republika patrí na základe konštituenčnej dohody uzavretej v roku 1991  (novelizovanej  v roku 1993 po rozpade ČSFR)  spolu s Českou republikou, Maďarskom a Chorvátskou republikou do jednej konštituencie. Od 20. októbra 2011 platí nová konštituenčná dohoda a novým členom konštituencie od októbra 2011 je Gruzínsko. Funkciu  riaditeľa našej konštituencie zastáva od  1. mája 2012 zástupca Maďarska, pán András Kármán.  Jeho alternátom je zástupca Českej republiky.  V rámci tejto konštituencie má SR svoje stále zastúpenie a to vo funkcii poradcu riaditeľa, ktorým od 1. marca 2014 je Mário Virčík. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister financií Slovenskej republiky, jeho alternátom je guvernér Národnej banky Slovenska.

Celková výška upísaného základného imania SR (po schválení Radou guvernérov dňa 14. mája 2010) je 128,07 mil. eur, z ktorých 26,71 mil. eur predstavuje výšku splateného základného imania a ostatná časť  je základné imanie splatné na vyzvanie.

Aktivity EBOR v Slovenskej republike

Od roku 1992 predstavuje angažovanosť EBOR v SR cca 2 mld. eur. 

Informácie o projektoch EBOR pre SR sú zverejnené na internetovej stránke: 
http://www.ebrd.com/pages/country/slovakrepublic.shtml

Dňa 13. novembra 2012 Rada riaditeľov EBOR schválila Stratégiu EBOR pre Slovenskú Republiku, ktorá určuje prioritné oblastí činnosti EBOR na Slovensku na nasledujúce dva-tri roky. Priority pre nadchádzajúce strategické obdobie zahŕňajú:

 • prehlbovanie finančného sprostredkovania a podpory pre malé a stredné podniky;
 • podpora investícií do infraštruktúry, energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti;
 • podpora cezhraničnej spolupráce a investícií.

Rada guvernérov EBOR na svojom Výročnom zasadnutí v máji 2011 schválila, v súlade so zakladajúcimi dokumentmi EBOR, strednodobú stratégiu EBOR "Zhodnotenie kapitálových zdrojov 4" (angl. Capital Resources Review 4 / CRR4). Capital Resources Review 4 (CRR4)  je stratégia EBOR na nasledujúcich päť rokov t.j. pokrývajúca obdobie 2011 – 2015.

V roku 1993 bola na základe Dohody medzi EBOR a Ministerstvom financií SR na Slovensku zriadená Rezidenčná kancelária EBOR. Jej úlohou je koordinovať a rozvíjať aktivity EBOR v SR. Dohoda je zverejnená v Zbierke zákonov SR č. 292/2007 Z. z. 

Donorské aktivity Slovenskej republiky v EBOR

Spolupráca SR s EBOR sa významne zintenzívnila hlavne po vstupe SR do Európskej únie a SR sa stala donorským štátom (jedným z prvých v rámci nových členských štátov Európskej únie). V rámci spolupráce SR prispela do multilaterálneho Fondu pre krajiny západného Balkánu (pozn.: Fond je od 8. decembra 2009 premenovaný na Európsky spoločný fond pre krajiny západného Balkánu) vo výške 700 tis. eur a v júli 2009 vytvorila SR s EBOR špeciálny viazaný fond – Fond technickej spolupráce SR a EBOR, do ktorého bol poskytnutý celkový príspevok vo výške 6,725 mil. eur.

Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky a EBOR

Uznesením č. 358 z 13. mája 2009 vláda SR súhlasila s uzavretím “Dohody medzi vládou Slovenskej republiky zastúpenou Ministerstvom financií SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce Slovenskej republiky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj” – prvej bilaterálnej dohody s EBOR.

http://www.ebrd.com/pages/news/press/2010/101020c.shtml

Dohoda nadobudla platnosť 3. júla 2009 a Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva financií SR vytvorila Fond technickej spolupráce SR a EBOR a poskytnutý bol celkový príspevok vo výške 6,725 mil. eur.

Dohoda je zverejnená na stránke:

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=13079

K dohode boli podpísané 4 dodatky, ktoré sú zverejnené na stránke: 

dodatok č. 1: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=18705

dodatok č. 2: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20511

dodatok č. 3: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=21836

dodatok č. 4: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=23221

Ďalšie informácie o fonde:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=380

http://www.finance.gov.sk/En/Default.aspx?CatID=10&id=64

http://www.ebrd.com/pages/news/press/2010/101020c.shtml

Teritoriálne pokrytie:

Prostriedky fondu sú určené na projekty v krajinách, v ktorých EBOR vykonáva svoju činnosť a zároveň sú príjemcami oficiálnej rozvojovej pomoci podľa aktuálneho zoznamu štatistickej smernice Výboru pre rozvojovú pomoc OECD.

Teritoriálne fond pokrýva: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Kazachstan, Kirgizsko, Kosovo*,  Macedónsko, Moldavsko, Mongolsko, Čierna Hora, Srbsko, Tadžikistan, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan a Egypt, Jordánsko, Maroko, Tunisko.

* Toto označenie nijakým spôsobom neprejudikuje pozíciu voči statusu a je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 1244/99 a stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora ohľadom vyhlásenia nezávislosti Kosova.

Účelom fondu je financovať poradenské služby (advisory services), technickú spoluprácu (technical assistance), štúdie realizovateľnosi (feasibility studies) a atď. pre projekty, ktoré EBOR v rámci svojho mandátu financuje, resp. má financovať v prijímateľských krajinách a v potrenciálnych prijímajúcich krajinách na základne úspešného výberového konania. Ide o menšie projekty, ktoré môžu slúžiť ako prvý krok k väčším investičným projektom, k získaniu skúseností v danej oblasti, k získaniu obchodného partnera a podobne.

Ide o viazaný fond, ktorý je určený výhradne na podporu aktivít slovenských subjektov (konzultantov, poradenské spoločnosti so sídlom v SR) s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy a strednej Ázie a krajinám južného a východného Stredozemia pri ich prechode na trhové hospodárstvo s dôrazom na podporu súkromného sektora.  Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi EBOR slovenskými subjektmi v rozvojových krajinách, aby sa mohli slovenské subjekty zapojiť do rozvojovej spolupráce a realizovať projekty EBOR a aby mali možnosť uplatniť svoje skúsenosti a know-how.

Sektorové zameranie:

Fond nie je sektorovo obmedzovaný a podporované sú všetky sektory, v ktorých EBOR pôsobí: finančné inštitúcie, energetika, energetická efektívnosť a klimatická zmena, doprava, mikro, malé a stredné podnikanie, prírodné zdroje, turizmus, agropodnikanie, telekomunikácie, informatika a média, rovnosť pohlavia, municipálna a environmentálna infraštruktúra vrátane dopravy, úsporných a obnoviteľných zdrojov energie, oblasti vodohospodárstva alebo komunálneho odpadu.  

Mechanizmus fungovania: výber projektov vhodných na financovanie z fondu zabezpečuje EBOR v rámci svojho podnikateľského zamerania a plánu. EBOR taktiež zabezpečuje spravovanie prostriedkov vložených do fondu a proces výberu konzultantov. Proces výberu konzultantov sa vykonáva v súlade s aplikovateľnými zásadami a postupmi EBOR pre výber a zadávanie konzultantských zákaziek vrátane jej zásad a pravidiel pre obstarávanie. 

Spoločný európsky fond pre krajiny západného Balkánu (European Western Balkans Joint Fund - EWBJF) –  predtým Fond pre krajiny západného Balkánu - v rámci iniciatívy Investičný rámec pre západný Balkán (WBIF):

Návrh na založenie Fondu pre krajiny západného Balkánu  bol odsúhlasený počas Výročného zasadnutia Rady guvernérov EBOR dňa 22. mája 2006 v Londýne. Fond bol schválený Radou riaditeľov EBOR dňa 7. novembra 2006 a oficiálne bol založený 17. novembra 2006. 

http://www.ebrd.com/pages/about/workwith/donors/countries.shtml

Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 1083 z 20. decembra 2006 zapojenie Slovenskej republiky do Fondu pre krajiny západného Balkánu  (fond) v rámci EBOR a poskytnutý bol príspevok v celkovej výške 700 tis. eur.

Prvý raz sa na donorských aktivitách EBOR podieľajú aj tzv. Countries of Operations (prijímateľské krajiny), t. j. Česká republika, Poľsko, Slovenská republika, Slovinsko a Maďarsko.

Vo fonde je otvorený priestor pre slovenské subjekty participovať na aktivitách fondu a tým rozšíriť pole pôsobnosti úspešných slovenských subjektov jednak neziskového, ako aj ziskového sektora. Prioritami rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky naďalej zostáva spolupráca s inými donormi a podpora slovenských subjektov pri uchádzaní sa o prostriedky z výziev na predkladanie projektov financovaných z prostriedkov EBOR. V prípade mimovládnych organizácií je priestor pre spoluprácu s EBOR v doplnkových oblastiach, ako sú aktivity v oblasti legislatívneho rámca v programoch zameraných na investície, participácia na schvaľovaní stratégií pre krajiny, environmentálne štúdie, pripomienkovanie otázok v oblasti verejnej politiky a podobne.

Fond je zameraný na tieto krajiny západného Balkánu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Kosovo podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244/99.

Zodpovednosť za fond:

Vzťahy s EBOR ako s medzinárodnou finančnou inštitúciou vrátane donorských aktivít, fondu atď. sú v gescii Ministerstva financií SR, odbor medzinárodných inštitúcií:

Kontaktné osoby za MF SR

Ing. Iveta Lukáčová
hlavný štátny radca
odbor medzinárodných inštitúcií
email: iveta.lukacova@mfsr.sk
tel.: +421-2-5958 3421

Súvisiace dokumenty - Vzťah SR a EBOR

V rámci osvety a posilnenia informovanosti slovenských podnikateľských subjektov pod záštitou Ministerstva financií SR uskutočnilo niekoľko seminárov / workshopov.

Dňa 13. marca 2013 sa uskutočnil seminár "Public Procurement in EBRD Projects"

Dňa 26. júna 2012 sa uskutočnil nábor poradcov pre Program rastu podnikania (angl. Enterprise Growth Programme /EGP). EBOR vybrala do svojej databázy slovenských zástupcov vhodných na pozíciu poradcu pre program EGP, ktorých EBOR bude priamo oslovovať s ponukami na realizáciu projektov. Ďalší záujemcovia o zapojenie sa v rámci programu EGP sa môžu prihlásiť on-line.

Podporné odkazy k programu EGP:

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/how.shtml

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/sbs/how/egp.shtml

Dňa 26. júna 2012 sa uskutočnil seminár “How to do Business with EBRD – EBRD Market for Slovak Consultants”.

Dňa 4. marca 2010 sa uskutočnil seminár “How to do Business with EBRD – EBRD Market for Slovak Consultants”.

Prezentácie zo semináraSeminar_4marec2010.zip

Dňa 9. decembra 2008 sa uskutočnil workshop “Enhancing energy efficiency and transition impact in built environment – participation of the Slovak’s consultants and suppliers in the EBRD’s projects”.

Dňa 12. septembra 2007 sa uskutočnil seminár “How to do Business with EBRD – Opportunities for the Slovak Private Sector”.

Spolupráca s EBOR – informácie pre zainteresované slovenské subjekty

·  základná informácia o prijímateľských krajinách EBOR a sektorové priority:

http://www.ebrd.com/pages/about/where.shtml

http://www.ebrd.com/pages/about/policies.shtml#Sectoral

· odkazy na všetky rezidenčné kancelárie EBOR (Resident Offices)

·  prehľad aktuálnych projektoch / výberových konaní pre konzultantov a poradenské firmy (Pre veľké investičné projekty, ako aj pre konzultantov a poradenské spoločnosti. V dabatáze je možné vyhľadávať podľa sektorov a geograficky.)

·  príklady schválených projektov EBOR (prehľad podľa krajín a sektorového zamerania)

·  základné informácie o výberových konaniach a procedúrach EBOR

·  základné pravidlá pre výberové konanie (EBRD Procurement Policies and Rules z mája 2010)

· nástroj e-selection pre konzultantov a poradenské spoločnosti - Electronic Selection of Consultants

Hlavné dokumenty EBOR

 Ostatné publikácie EBOR:

Kontakt

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Tel.: 0044 20 7338 6000
Fax: 0044 20 7338 6100
Web: http://www.ebrd.com/pages/about/contacts.shtml

Rezidenčná kancelária EBOR na Slovensku

EBRD Bratislava Office
European Business Centre (blok C, 2. posch.)
Suché mýto 1
SK - 811 03 Bratislava
Tel.: 00421 2 5910 1700
Fax: 00421 2 5910 1750
Riaditeľ:  Zdenka Vičarová (od 1. augusta 2010)

TAGY (a subory bez kategorii)