Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

Logo - Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska banka pre obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD, www.ebrd.com) je medzinárodnou finančnou inštitúciou, ktorá vznikla na základe Zmluvy o založení EBOR podpísanej v Paríži 29. mája 1990. Zmluva vstúpila do platnosti 28. marca 1991. Banka začala vykonávať svoju činnosť 15. apríla 1991. Dňa 15. októbra 2006 vstúpil do platnosti Dodatok k Dohode o založení EBOR v súvislosti s prijatím Mongolska medzi prijímateľské štáty EBOR.

Sídlo: Londýn, Veľká Británia a svoje kancelárie má aj v ďalších krajinách svojej pôsobnosti vrátane SR, kde má svoju kanceláriu v Bratislave.

Členovia: aktuálne 75, z toho 73 členských štátov, Európska investičná banka a Európska únia.

Celková výška  autorizovaného základného imania EBOR  po schválení Radou guvernérov EBOR dňa 14. mája 2010 predstavuje 30 mld. eur, z toho 6 mld. eur predstavuje splatené základné imanie a 24 mld. eur je základné imanie splatné na vyzvanie.

Mandát: pomoc transformujúcim sa krajinám strednej a východnej Európy, strednej Ázie a južného a východného Stredozemia  pri rozvíjaní ich trhovo orientovaných hospodárstiev, hlavne rozvoj súkromného sektora. V súčasnosti EBOR sa formou poradenskej činnosti, poskytovaním pôžičiek, kapitálovým vstupom a garanciami sa angažuje v 38 krajinách (tzv. countries of operations) vrátane SR.


Orgány EBOR

Najvyšším orgánom banky je Rada guvernérov (Board of Governors), v ktorej má každý člen delegovaného svojho guvernéra (zvyčajne minister financií) a alternáta guvernéra (zvyčajne guvernér centrálnej banky). Stretnutia Rady guvernérov sa konajú raz ročne; okrem toho hlasovania k strategickým dokumentom EBRD prebiehajú v písomnej procedúre.

Za operačnú činnosť EBOR zodpovedá Rada riaditeľov (Board of Directors). Pozostáva z 23 riaditeľov menovaných jednotlivými konštituenciami (zoskupenia štátov), ktoré sú vytvorené dohodami medzi členmi EBOR. Väčšie štáty, s väčším podielom na základnom imaní, ako napr. USA, Japonsko, Taliansko, Francúzsko, tvoria samostatné konštituencie, zatiaľ čo menšie štáty s menším podielom na základnom imaní tvoria konštituenciu v zoskupení dvoch a viac štátov. 

Najvyšším predstaviteľom EBOR je jej prezident (President), ktorý je volený Radou guvernérov na štvorročné obdobie, ktoré sa môže opakovať.


Slovenská republika a EBOR

Zastúpenie SR v EBOR

Slovenská republika patrí na základe konštituenčnej dohody do jednej konštituencie spolu s Českou republikou, Maďarskom, Chorvátskom a Gruzínskom. Funkciu riaditeľa našej konštituencie zastáva zástupcaČeskej repuliky Klára Król. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR vykonáva minister financií Slovenskej republiky, jeho alternátom je guvernér Národnej banky Slovenska.

Celková výška upísaného základného imania SR (po schválení Radou guvernérov dňa 14. mája 2010) je 128,07 mil. eur, z ktorých 26,71 mil. eur predstavuje výšku splateného základného imania a ostatná časť je základné imanie splatné na vyzvanie.


Aktivity EBOR v Slovenskej republike

Od roku 1992 predstavuje angažovanosť EBOR v SR cca 2,6 mld. eur. 

Informácie o projektoch EBOR pre SR sú zverejnené na internetovej stránke: 

Dňa 27. novembra 2017 Rada riaditeľov EBOR schválila Stratégiu EBOR pre Slovenskú republiku, ktorá určuje prioritné oblastí činnosti EBOR na Slovensku na roky 2017-2022. Priority pre nadchádzajúce strategické obdobie zahŕňajú:

  • zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom sofistikovaných finančných nástrojov
  • podpora prechodu na zelenú ekonomiku prostredníctvom špecializovaných spôsobov financovania.

V roku 1993 bola na základe Dohody medzi EBOR a Ministerstvom financií SR na Slovensku zriadená Rezidenčná kancelária EBOR. Jej úlohou je koordinovať a rozvíjať aktivity EBOR v SR. Dohoda je zverejnená v Zbierke zákonov SR č. 292/2007 Z. z. 


Donorské aktivity Slovenskej republiky v EBOR

Spolupráca SR s EBOR sa významne zintenzívnila hlavne po vstupe SR do Európskej únie a SR sa stala donorským štátom. V rámci spolupráce SR prispela do multilaterálneho Fondu pre krajiny západného Balkánu (pozn.: Fond je od 8. decembra 2009 premenovaný na Európsky spoločný fond pre krajiny západného Balkánu), do Regionálneho fondu Partnerstva východnej Európy pre energetickú efektívnosť a životné prostredie a v júli 2009 vytvorila SR s EBOR špeciálny viazaný fond – Fond technickej spolupráce SR a EBOR.


Hlavné dokumenty EBOR

Dohoda o založení EBOR (je zverejnená aj v Zbierke zákonov SR č. 115/2007 Z. z. a dodatok k dohode je zverejnený v Zbierke zákonov SR č. 116/2007 Z. z.):

Výročné správy a Tranzitívne správy:

Donori a aktivity:


Kontakt

European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
www.ebrd.com

Rezidenčná kancelária EBOR na Slovensku
European Business Centre (blok C, 2. posch.)
Suché mýto 1
811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5910 1700
www.ebrd.com

Facebook LinkedIn Twitter Youtube