Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, verzia 2.0

Materiál Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „FM EHP a NFM“) verzia 1.0 bol schválený uznesením vlády SR č. 262/2007 zo dňa 14.03.2007.

Zmeny v materiáli Pravidlá implementácie FM EHP a NFM, verzia 2.0 sa týkajú najmä:

  • doplnenie pojmového aparátu;
  • doplnenie kompetencií Úradu vlády SR v pozícii Národného kontaktného bodu (ďalej len “NKB“), sprostredkovateľa (ďalej len „SP) a Ministerstva financií SR v pozícii platobného orgánu (ďalej len „PO“);
  • úpravy textu materiálu a príloh vo väzbe na prijatie meny euro v Slovenskej republike. V prípade, ak po 1. 1. 2009 bude konečný prijímateľ (ďalej len „KP“)/príjemca pomoci(ďalej len „PP“)/SP zúčtovávať oprávnené výdavky vzniknuté v predchádzajúcich rokoch v mene SKK, bude postupovať v súlade s Usmernením č. 17/2008 – U k postupu financovania blokových grantov, individuálnych projektov a podprojektov FM EHP a NFM v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike;
  • doplnenie schém finančných tokov a lehôt pre všetky subjekty zapojené do systému finančného riadenia;
  • doplnenie systému predkladania Správy o ukončení projektu (ďalej len „PCR“) a čiastkovej Správy o ukončení projektu (ďalej len „čiastková PCR“);
  • stanovenie podmienok kombinácie systémov finančného riadenia na úrovni individuálneho projektu a na úrovni blokového grantu;
  • stanovenie podmienok pre spracovanie žiadostí o platbu/žiadostí o preddavok v prípade, keď KP/PP/SP nedisponuje originálom Priebežnej správy o projekte (ďalej len „PIR“);
  • stanovenie podmienok pre KP/PP v prípade zmeny systému financovania;

Cieľom materiálu je zabezpečiť účinný systém implementácie a efektívny systém finančného riadenia FM EHP a NFM v súlade s platnými právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. Tento dokument je základným predpokladom poskytovania finančných prostriedkov pre realizáciu blokových grantov, podprojektov a individuálnych projektov, ktoré sú realizované v rámci FM EHP a NFM .

Materiál nadobúda platnosť a účinnosť 26. 05. 2009.  

Dňom účinnosti materiálu sa zrušuje Dohoda o spolupráci medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR pri finančnom riadení FM EHP a NFM, ktorá bola uzatvorená dňa 13. 11. 2007.