Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Správa o zavádzaní EDIS pre nástroje predvstupovej pomoci PHARE a ISPA v SR

Správa o zavádzaní EDIS pre nástroje predvstupovej pomoci PHARE a ISPA v SR

 1. Rozšírený decentralizovaný implementačný systém (EDIS)
 2. Udelenie akreditácie pre EDIS
 3. Aktuálny stav prípravy na EDIS v rámci PHARE
 4. Aktuálny stav prípravy na EDIS v rámci ISPA
 5. Záver
 6. Prílohy
1. Rozšírený decentralizovaný implementačný systém (EDIS)


Pravidlá pre implementáciu fondov PHARE a ISPA sú v súčasnosti v úrovni Decentralizovaného implementačného systému (DIS), ako je to určené Praktickej príručke pre uzatváranie kontraktov Phare, ISPA a SAPARD vydanej Európskou komisiou.
Nariadenie Rady ES 1266/1999, označené ako Koordinačné nariadenie(KN) poskytuje právny základ pre zrieknutie sa udeľovania predbežného súhlasu (ex-ante) zo strany Komisie na výber projektu, verejnú súťaž a uzatváranie kontraktov pre kandidátske krajiny (článok 12.1).
Rozšírený decentralizovaný implementačný systém (EDIS) je zjednodušene povedané implementácia fondov EÚ v takých podmienkach SR, keď Európska komisia už nebude musieť udeľovať predbežný súhlas (“ex-ante”) na prípravu a implementáciu projektov.
Článok 12.3 C z KN ustanovuje, že Komisia prijme predpisy upravujúce kontrolu a hodnotenie postupov zavádzania EDIS. V tom istom nariadení, v článku 12.2 a v jeho prílohe sú uvedené minimálne kritériá a podmienky pre zavedenie EDIS.

Zavedenie systému EDIS prebieha v piatich etapách:

Sebahodnotenie (Self assessment) 0. etapa realizovaná na národnej úrovni
Hodnotenie nedostatkov (Gap Assessment) 1. etapa realizovaná na národnej úrovni
Odstraňovanie nedostatkov (Gap Plugging) 2. etapa realizovaná na národnej úrovni
Hodnotenie zhody (Compliance Assessment ) 3. etapa realizovaná na národnej úrovni
Podanie žiadosti o akreditáciu EDIS a následná akreditácia 4. etapa v kompetenciisplnomocnenca pre Národný fond (NAO) a Európskej komisie.

Slovenská republika má pre nástroj ISPA vykonaný externý audit, t. j. ukončenú 0. a 1. fázu. Rámcový kontrakt bol s audítorským tímom PE International financovaný z prostriedkov alokovaných Komisiou na základe Finančného memoranda (FM) ISPA pre všetky fázy zavedenia EDIS v rámci ISPA (1,4 mil. €). Druhá fáza - odstraňovanie nedostatkov je čiastočne nakontrahovaná a externé poradcovské tímy pôsobia na útvare Národného fondu MF SR (NF) a implementačných agentúrach (IA)- IA environmentálnych investičných projektov MŽP SR (IAEIP), IA Železnice slovenskej republiky (IA ZSR) a IA Slovenská správa ciest (IA SSC) v pôsobnosti MDPT SR. V súčasnosti je potrebné nakontrahovať zostávajúce dva kontrakty pre druhú fázu – jeden pre národného koordinátora ISPA a kontrakt č. 2 pre IA životné prostredie, obsahujúci horizontálne školiace aktivity pre IA EIP a ostatné zodpovedné orgány.


Pre program PHARE Komisia vyčlenila prostriedky osobitným horizontálnym finančným memorandom, pričom z týchto prostriedkov je možné zabezpečovať iba druhú a tretiu fázu zavádzania EDIS. Prvú fázu – zhodnotenie nedostatkov musí krajina zabezpečiť z vlastného rozpočtu. Ministerstvo financií SR uvoľnilo finančné prostriedky na zabezpečenie prvej fázy a externý audítorský tím (Deliotte & Touche) ukončil správou 1. fázu EDIS v decembri 2002. V rámci tejto fázy boli hodnotené: útvar Národného fondu MF SR, Centrálna finančná a kontraktačná jednotka (CFCU), Národná agentúra pre malé a stredné podnikanie MH SR (NADSME), Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu MH SR (SARIO), Agentúra pre regionálny rozvoj MVRR SR (ARR), implementačné jednotky na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR SR). Druhá fáza – odstraňovanie nedostatkov bude realizovaná prostredníctvom horizontálnych kontraktov spoločných pre všetky hodnotené subjekty.

Nariadenie Rady 1266/1999, označené ako Koordinačné nariadenie , poskytuje právny základ pre “zrieknutie sa” udeľovania predbežného (ex-ante) súhlasu zo strany Komisie:

 • výber projektu,
 • verejná súťaž,
 • uzatváranie kontraktov.

Takýto stav predpokladá plnenie podmienok Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému.
EDIS zahŕňa tri navzájom prepojené zložky:

 • riadenie pomoci relevantnými národnými úradmi,
 • zrieknutie sa požiadavky ex-ante súhlasu zo strany Komisie,
 • použitie národných postupov, ktoré spĺňajú rôzne podmienky, vrátane pravidiel obstarávania, ktoré schválila Komisia.

EDIS možno poskytnúť iba vtedy, ak sa splnia nasledovné “minimálne kritériá a podmienky”:
a) “zriadenie vhodne definovaného systému pre správu a riadenie finančných prostriedkov (fondov) s vnútornými pravidlami postupu, jasnými inštitucionálnymi a osobnými zodpovednosťami a povinnosťami”.
b) “zásada rozdelenia právomocí sa musí dodržiavať tak, aby nevzniklo žiadne riziko konfliktu záujmov v oblasti obstarávania a realizácie platieb”.
c) “na danú úlohu musí byť pridelený príslušný personál, ktorý musí disponovať vhodnými kontrolnými (audítorskými) schopnosťami a skúsenosťami a zároveň musí byť v plnej miere vyškolený v oblasti uplatňovania programov Spoločenstva”.
d) “preukázanie (demonštrovanie) efektívnej a účinnej vnútornej kontroly (v NF a IA) vrátane nezávislej kontrolnej, resp. audítorskej funkcie a efektívneho účtovného a finančného spravodajského systému, ktorý spĺňa medzinárodne prijaté kontrolné, resp. audítorské normy”.
e) “finančná a prevádzková kontrola poukazujúca na efektívne a primerané riadenie a správu pomoci Spoločenstva alebo národných opatrení podobnej povahy”.
f) “spoľahlivý národný finančný kontrolný systém nad implementačnou agentúrou”.
g) “pravidlá (predpisy) o obstarávaní, ktoré schválila Komisia ako predpisy spĺňajúce požiadavky Časti IX Finančného nariadenia platného pre všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev”(Nariadenie Rady (ES) č. 1266/99).
h) “záväzok splnomocnenca pre Národný fond (NAO) pre programy niesť plnú finančnú zodpovednosť a záväzok za finančné prostriedky (fondy)”
Rozhodnutie o plnení podmienok EDIS-u môže prijať iba Komisia “na základe prípadovej analýzy” (t. j. od prípadu k prípadu) národnej a sektorovej schopnosti, resp. kapacity riadenia programov/projektov, na základe postupov finančnej kontroly a štruktúr verejných financií.
Komisia sa bude v konečnom dôsledku aj naďalej zodpovedať Rozpočtovým orgánom EÚ za využívanie a finančné riadenie fondov, resp. správu relevantných rozpočtových úverov.

Jednotlivé etapy zavádzania EDIS-u sú charakteristické nasledovnými aktivitami:

Prvá etapa – zhodnotenie nedostatkov – pozostáva zo systémového auditu každého orgánu, aby sa zhodnotilo, do akej miery sú v súčasnosti splnené požiadavky EDIS-u a aby sa identifikovali špecifické kroky, zmeny a zlepšenia potrebné na zabezpečenie súladu s týmito požiadavkami.

V druhej etape – odstraňovanie nedostatkov – bude potrebné vybudovať štruktúry a postupy tak, aby sa plnili požiadavky EDIS-u. Pre tieto účely dostane administratíva tam, kde je to potrebné, odbornú pomoc, aby sa takto zabezpečila podpora zavedenia systému, ktorý by vykonával požadované funkcie (programovanie projektov, manažment projektov, realizácia projektov, verejné obstarávanie, uzatváranie zmlúv, finančný manažment, finančná kontrola, monitorovanie a hodnotenie opatrení).

Tretia etapa – zhodnotenie súladu – bude zahŕňať zhodnotenie pre potreby NAO, pokiaľ ide o to, či dosiahli zaangažované orgány, do odsúhlaseného dátumu, zlepšenia potrebné na to, aby sa tak splnili podmienky týkajúce sa EDIS-u, pred formálnou žiadosťou adresovanou Európskej komisii.

Štvrtá – príprava na rozhodnutie Komisie – bude zahŕňať analýzu a verifikačný audit, ktorý povedie k rozhodnutiu Komisie o vzdaní sa ex-ante odsúhlasovania a ktorý vykonajú odborné útvary Európskej komisie.

Etapy 0-III v rámci zavádzania EDIS zabezpečia:

 • Manažment projektov ISPA a kontrolné postupy v prípade IA, a NF v súlade s požiadavkami pre EDIS;
 • Vybudovanie expertízy týkajúcej sa otázok obstarávania v rámci manažmentu projektov, plánovania, následných aktivít a záležitostiach týkajúcich sa efektívnej prípravy, monitorovania a hodnotenia predvstupovej pomoci v súlade so slovenskými predvstupovými prioritami;
 • Zavedenie vhodných systémy pre technické plánovanie, časové plánovanie, plánovanie nákladov, hodnotenie rizika, kontrolné grafy/tabuľky a zisťovania chýb v rámci opatrení ISPA počas celého cyklu daného projektu (zameranie sa na kontroly a procedúry, ktoré sleduje audit);
 • Vybudovanie národnej expertízy relevantných inštitúcií pri projektovom plánovaní, manažmente a následných krokoch.
 • Prípravu MF SR na úlohu Platobného orgánu pre Kohézny fond a štrukturálne fondy.
2. Udelenie akreditácie pre EDIS

2.1 Národná príprava
Splnomocnenec pre Národný fond z vlastnej iniciatívy zašle Komisii žiadosť o akreditáciu za každú Implementačnú agentúru (IA) zvlášť, v prípade, že považuje daný stav za stav pripravenosti na EDIS. Odpovede na otázky v kontrolných zoznamoch (tzv. checklist-och) a dôkazy doložené na podporu takejto žiadosti umožnia Komisii - a relevantným národným orgánom, ak je to potrebné - zhodnotiť skutočnosť, či boli splnené minimálne kritériá a podmienky KN.
Pred žiadosťou o EDIS splnomocnenec pre Národný fond:
(1) vykoná sebahodnotenie, či sú splnené minimálne kritériá a podmienky, a to zo strany samotného NF a relevantných IA;
(2) odhadne, či sú nutné opravné opatrenia;
(3) odhadne a zhodnotí, či sa primerane a vhodne uplatnili opravné opatrenia v rámci jeho/jej zodpovednosti a riadenia.

2.2 Kontrolná činnosť (audit) Komisie
Pred rozhodnutím vzdať sa ustanovení o ex-ante kontrole vykoná Komisia analýzu jednotlivých prípadov (tzv. verification audit), ktorou sa preukáže schopnosť NF a implementačných agentúr plniť podmienky a kritériá EDIS-u (definované v tomto materiáli a jeho prílohách). Tento druh kontroly sa vzťahuje na nasledovné oblasti:

(1) Národná a sektorová programová/projektová riadiaca funkcia každej inštitúcie, ktorá sa podieľa na správe a riadení finančných prostriedkov, resp. fondov PHARE a ISPA. Tieto inštitúcie musia zabezpečiť:

 • dobrý návrh projektu;
 • efektívnu koordináciu medzi všetkými partnermi (vrátane ministerstiev a príjemcov danej pomoci);
 • správne a spravodlivé obstarávanie;
 • efektívne riadenie a správa programov, projektov a zmlúv;
 • efektívny operačný a finančný monitoring,
 • hodnotenie a spravodajstvo, resp. zostavovanie správ.

(2) Postupy národnej finančnej kontroly a štruktúry verejných financií . Analýza Komisie sa v tomto prípade sústredí na systémy:

 • verejnej vnútornej finančnej kontroly (PIFC) a štruktúry v rámci vlády (napr. NF a IA),
 • verejnej vonkajšej kontroly, ktorá je reprezentovaná napr. Dvorom audítorov alebo podobnými inštitúciami, ktoré sa zodpovedajú priamo Parlamentu.

(3) Systém verejného obstarávania . Postupy obstarávania, ktoré používajú IA, musia zodpovedať ustanoveniam Časti IX Finančného nariadenia Európskych spoločenstiev, a to najmä kľúčovým zásadám transparentnej, otvorenej a objektívnej inzercie, verejnej súťaže a kontraktácie zmlúv verejného sektora, vrátane finančných prostriedkov (fondov) PHARE a ISPA.
Ak táto kontrola Komisie preukáže, že boli splnené kritériá EDIS a podmienky KN za určitú národnú organizáciu, môže Komisia rozhodnúť o udelení akreditácie pre EDIS, pričom špecifikuje všetky dodatočné podmienky, ktoré je nutné splniť, ak také vyplynú z jej kontroly a hodnotenia. V opačnom prípade sa budú naďalej uplatňovať postupy súčasného systému, pričom od NAO sa očakáva, že prehodnotí svoju žiadosť a prijme opravné opatrenia.
Po odsúhlasení presunu k EDIS-u bude Komisia pokračovať v monitorovaní plnenia a dodržiavania potrebných kritérií a podmienok. Ak tieto podmienky v ktoromkoľvek momente nebudú dodržané alebo splnené, môže Komisia stiahnuť svoj súhlas pre EDIS.
Plynulý prechod od predvstupových ku Kohéznemu a štrukturálnym fondom bude zabezpečený akreditáciou SR v rámci EDIS. Projekty nebudú vopred odsúhlasované Komisiou (môžu byť prechodne dohodnuté niektoré výnimky) a Komisia bude uplatňovať ex-post kontrolu.

V prípade, že Slovenská republika nesplní minimálne kritériá a podmienky stanovené Európskou komisiou na zavedenie EDIS-u a akreditácia nebude SR Európskou komisiou udelená, čerpanie fondov predvstupovej pomoci PHARE a ISPA bude zablokované. Neudelenie akreditácie bude mať výrazne negatívny dopad na transformáciu predvstupového nástroja ISPA na Kohézny fond a využitie akreditovaných implementačných agentúr pre implementáciu štrukturálnych fondov. V praxi by to znamenalo pozastavenie všetkých platieb zo strany Európskej komisie, ktoré sa budú realizovať v rámci ISPA/Kohézneho fondu a PHARE, až do dosiahnutia požadovanej kvalitatívnej úrovne príslušných implementačných štruktúr.

3. Aktuálny stav prípravy na EDIS v rámci PH ARE

Etapa 0 – Sebahodnotenie
Proces zavádzania Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému(EDIS) pod vedením útvaru Národného Fondu MF SR sa začal realizovať v roku 2001 na implementačných agentúrach, ktoré riadia finančné prostriedky pre programy PHARE.
Národný fond prezentoval a oboznámil všetky implementačné agentúry PHARE - APRR, NADSME, IAEIP, Nadáciu pre podporu občianskych aktivít (NPOA), SARIO, IA SSC s Pracovným dokumentom Európskej komisie – Príprava na rozšírenú decentralizáciu programov PHARE a ISPA. Na základe definovaných požiadaviek spomínaného dokumentu NF zaslal dotazník otázok zameraný na identifikáciu silných a slabých stránok finančného manažmentu a kontrolného systému implementačných agentúr.
V roku 2002 NF posúdil výsledky sebahodnotenia súčasného stavu IA a vypracoval analýzu dosiahnutia minimálnych kritérií stanovených pre EDIS. Analýza identifikovala stav funkčnosti IA v nasledovných oblastiach: finančný manažment PHARE fondov, rozdelenie právomoci a zodpovednosti, administratívne kapacity, platby, účtovníctvo, informačný systém, kontrola a interný audit.
Ďalej bola vytvorená pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia NF a IA, a ktorej cieľom bolo pracovať na tvorbe vnútorných manuálov. V marci 2002 boli predložené prvé verzie manuálov IA.
V auguste 2002 uskutočnil Národný fond pracovné stretnutia s IA k hodnoteniu všetkých aktivít súvisiacich s prípravou IA na splnenie minimálnych kritérií EK. Záverom stretnutia bolo, že všetky IA, ktoré realizujú projekty PHARE budú prezentovať stav plnenia minimálnych kritérií Národnému fondu. Prvá prezentácia sa konala dňa 23.08.2002 na Ministerstve financií SR. Aktívne prezentovali stav plnenia minimálnych kritérií NF, APRR, NADSME, IAEIP, NPOA, SARIO, IA SSC. Do 31. 12. 2002 nevykonali prezentáciu CFCU a SPPF (aj napriek tomuto faktu boli zaradené do prvej etapy hodnotenia nedostatkov).
Nevyhnutnou podmienkou splnenia prvého kritéria – Systém riadenia fondov je vytvorenie vnútorných písomných manuálov IA, ktoré sú podkladovým materiálom pre audit v rámci Etapy I – hodnotenie nedostatkov. Pracovné stretnutia s IA, ktoré NF pravidelne uskutočňoval od konca augusta s témou vnútorných manuálov boli zamerané na CFCU, ARR, NADSME. Na uvedených pracovných stretnutiach boli implementačné agentúry podrobne oboznámené so štruktúrou vnútorných manuálov. NF poskytol agentúram takisto poradenstvo k danej problematike a materiály, na základe ktorých IA môžu postupovať pri vytváraní vnútorných manuálov. O všetkých prebiehajúcich činnostiach a stretnutiach zameraných na splnenie požadovaných kritérií pre EDIS v rámci fázy sebahodnotenia NF pravidelne informoval Delegáciu Európskej Komisie v SR (ECD).

Etapa I – Hodnotenie nedostatkov
NF zabezpečil nezávislý audit pre Etapu I z prostriedkov štátneho rozpočtu. NF vypracoval návrh požiadaviek nevyhnutných pre vykonanie auditu a oslovil audítorské spoločnosti PriceWaterHouseCoopers, KPMG, Ernst Young a Deloitte Touche. Dňa 21.10.2002 sa uskutočnilo výberové konanie na spoločnosť, ktorá bude realizovať Etapu I. Po zhodnotení predložených návrhov ponúk bola akceptovaná ponuka spoločnosti Deloitte Touche, ktorá vykonala audit procedúr a štruktúr Národného fondu a IA súvisiacich s realizáciou programu PHARE, u ktorých sa v súčasnosti počíta s ich akreditáciou (NADSME, CFCU, ARR a SARIO) a implementačných jednotiek v rámci Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny.
Audítorská firma preverila súlad s minimálnymi kritériami pre zavedenie EDIS v zmysle Nariadenia EK 1266/1999 a dokumentu Príprava na rozšírenie decentralizácie programov PHARE a ISPA. Audítorský tím vykonal previerku dokumentov a sériu rozhovorov za účelom získania vyššie uvedených informácií. Výsledkom auditu je správa, ktorá obsahuje zistenia a odporúčania pre Národný fond, IA a návrh zadávacích podmienok pre prípravu na II etapu. Prvá verzia záverečnej správy bola predložená audítorskou spoločnosťou Deloitte Touche NF dňa 22. novembra 2002. 
Dňa 27. novembra 2002 NF zorganizoval pracovné stretnutie týkajúce sa I. etapy – hodnotenia nedostatkov. Na spomínanom stretnutí audítorská spoločnosť Deloitte Touche prezentovala pracovnú verziu záverečnej správy Národnému fondu, ECD a zúčastneným zástupcom implementačných jednotiek a agentúr (NADSME, CFCU, APRR, SARIO a implementačných jednotiek v rámci Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny). Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámiť všetkých zúčastnených so systémom a charakterom záverečnej správy. Prezentácia bola zameraná na identifikovanie hlavných zistených nedostatkov, ktoré boli rozdelené do nasledovných problémových oblastí :

 • Manažment riadenia a procedúr,
 • Ľudské zdroje,
 • Informačné technológie.

IA boli požiadané o vypracovanie pripomienok k danej správe a rozpracovanie akčných plánov činností potrebných na odstránenie nedostatkov ako nevyhnutného podkladu pre realizáciu II. etapy.
Dňa 29. novembra sa uskutočnilo pracovné stretnutie v sídle ECD v Bratislave za účasti NF a Deloitte Touche, ktorého cieľom bolo zhodnotenie záverečnej správy a v neposlednom rade stanovenie postupov pre vypracovanie zadávacích podmienok (ToR) pre II. etapu EDIS - odstránenie nedostatkov.

Etapa II – Odstránenie nedostatkov
Na základe správy z hodnotenia nedostatkov pripravil Národný fond v spolupráci s Delegáciou EK návrh na prerozdelenie financií z Finančného memoranda pre Etapu II a III EDIS PHARE v celkovej výške 700 000 €.
NF vypracoval návrhy zadávacích podmienok na základe identifikovaných oblastí zistených nedostakov t. j.:

 • Manažment riadenia a procedúr,
 • Ľudské zdroje,
 • Informačné technológie.

Uvedené návrhy ToR predložil NF na schválenie ECD v decembri 2002. Pre vyššie spomínané oblasti nedostatkov budú na základe zadávacích podmienok vybrané tímy expertov určených na odstránenie nedostatkov zistených v I. etape EDIS. Predpokladaný časový harmonogram priebehu Etáp II a III je nasledovný:

do 28. 02. 2003  predpokladaný termín nakontrahovania externých poradenských tímov pre II. etapu
február – apríl 2003  trvanie etapy II.
apríl 2003  vykonanie externého auditu pre etapu III.
máj 2003  žiadosť o akreditáciu

Etapa III – Hodnotenie zhody
Na základe Finančného Memoranda pre EDIS PHARE je možné, aby bola etapa III. EDIS vykonávaná tým istým subjektom, ktorý vykonal I. etapu. V tejto časti sa zhodnotí miera a účinnosť odstránenia nedostatkov zistených v etape II.

Etapa IV – Príprava na rozhodnutie EK o akreditácii – audit EK
Splnomocnenec pre Národný fond z vlastnej iniciatívy zašle Komisii žiadosť o akreditáciu za každú Implementačnú agentúru (IA) zvlášť s vedomím, že považuje daný stav za stav pripravenosti na EDIS. Odpovede na otázky v kontrolných zoznamoch (tzv. checklist) a dôkazy doložené na podporu takejto žiadosti umožnia Komisii - a relevantným národným orgánom, ak je to potrebné - zhodnotiť skutočnosť, či boli splnené minimálne kritériá a podmienky KN.
Pred žiadosťou o akreditáciu splnomocnenec pre Národný fond:
(1) vykoná počiatočný odhad toho, či sú splnené minimálne kritériá a podmienky, a to zo strany samotného NF a relevantných IA;
(2) odhadne, či sú nutné opravné opatrenia;
(3) odhadne a zhodnotí, či sa primerane a vhodne uplatnili opravné opatrenia v rámci jeho/jej zodpovednosti a riadenia.
Pred rozhodnutím vzdať sa ex-ante kontroly vykoná Komisia analýzu jednotlivých prípadov (tzv. verification audit), ktorou sa preukáže schopnosť NF a implementačných agentúr plniť podmienky a kritériá EDIS-u (definované v tomto materiály a jeho prílohách)
Ak táto kontrola Komisie preukáže, že boli splnené kritériá EDIS a podmienky KN za danú národnú inštitúciu, môže sa Komisia rozhodnúť, že povolí prechod k EDIS-u, pričom špecifikuje všetky dodatočné podmienky, ktoré je nutné splniť, ak také vyplynú z jej kontroly a hodnotenia. V opačnom prípade sa budú naďalej uplatňovať postupy platné pre implementáciu fondov EÚ, pričom od NAO sa očakáva, že prehodnotí svoju žiadosť a prijme opravné opatrenia.
Po odsúhlasení presunu k EDIS-u bude Komisia pokračovať v monitorovaní plnenia a dodržiavania potrebných kritérií a podmienok. Ak tieto podmienky v ktoromkoľvek čase nebudú dodržané alebo splnené, môže Komisia stiahnuť svoj súhlas pre EDIS.
V prípade, že Slovenská Republika nesplní minimálne kritériá a podmienky stanovené Európskou komisiou na zavedenie EDIS-u, budú výbery projektov, verejné súťaže a uzatváranie kontraktov podliehať ex-ante súhlasu Komisie. Ak pravidlá o obstarávaní nebudú spĺňať minimálne kritériá stanovené EK, IA bude musieť dodržiavať DIS pravidlá o obstarávaní.
Komisia vykoná externý audit na základe podanej žiadosti o certifikovanie Národného fondu a implementačných agentúr, a to buď spoločne pre Národný fond a všetky implementačné agentúry ISPA resp. PHARE naraz alebo pre menší počet implementačných agentúr (”per partes”), avšak s každou individuálnou implementačnou agentúrou bude vždy auditovaný aj Národný fond.

Slovenská republika plánuje ukončiť svoju prípravu na EDIS do konca mája a najneskôr začiatkom júna 2003 poslať žiadosť o akreditovanie Národného fondu a implementačných agentúr. V druhom polroku 2003 by sa uskutočnil externý audit Komisie.

4. Aktuálny stav prípravy na EDIS v rámci ISPA

Etapa 0 – Sebahodnotenie
Proces zavádzania Rozšíreného decentralizovaného implementačného systému (EDIS) pod vedením útvaru Národného Fondu, MF SR sa začal realizovať na všetkých troch Implementačných agentúrach (IA), ktoré riadia finančné prostriedky pre programy ISPA. Ide o Implementačné agentúry v dvoch sektoroch, v sektore životného prostredia a sektore dopravy. V sektore životného prostredia ide o Implementačnú agentúru Environmentálnych investičných projektov (IA EIP) a v sektore dopravy ide o dve agentúry, Implementačná agentúra Železnice Slovenskej republiky (IA ŽSR) a Implementačná agentúra Slovenská správa ciest (IA SSC)
Národný fond prezentoval a oboznámil všetky ISPA implementačné agentúry s Pracovným dokumentom Európskej komisie – Príprava na rozšírenú decentralizáciu programov PHARE a ISPA. Na základe definovaných požiadaviek dokumentu NF v auguste 2001 zaslal dotazník otázok zameraný na identifikáciu silných a slabých stránok finančného manažmentu a kontrolného systému implementačných agentúr. Dotazníky implementačných agentúr a Národného fondu tvorili základ pre zistenie nutnosti nápravy stavu fungovania IA a NF pre splnenie minimálnych kritérií na dosiahnutie EDIS. Dotazníky identifikujú funkčnosť IA v nasledovných oblastiach:

 • finančný manažment ISPA fondov,
 • rozdelenie právomoci a zodpovednosti,
 • administratívne kapacity,
 • platby,
 • účtovníctvo,
 • informačný systém,
 • kontrola a 
 • interný audit.

Ďalej, bola vytvorená pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia NF a IA, a ktorej cieľom bolo pracovať na tvorbe vnútorných manuálov. V januári 2002 boli predložené prvé verzie manuálov IA. Tieto verzie boli prezentované audítorom EK.
V roku 2002 Európska Komisia vykonala v rámci programu ISPA dva audity (január a október). Národný ISPA koordinátor (NIC), Národný fond a IA obdržali dňa 28 mája 2002 audítorskú správu na základe vykonaného auditu v januári 2002. Audítorská správa z októbrového auditu v roku 2002 nebola doteraz zo strany EK slovenským inštitúciám predložená.
Nálezy prvej audítorskej správy sa týkali nasledovných oblastí: Monitoring (Databáza), Manuály procedúr, informačný systém, účtovný systém, nedostatok pracovných skúseností, systém podávania správ. Tieto nedostatky sa postupne odstraňujú v procese prípravy na EDIS.
Dňa 31. mája 2002 bol zriadený riadiaci výbor pre EDIS, účelom ktorého je príprava a implementácia pripravovaného finančného memoranda EDIS. Finančné memorandum EDIS (FM EDIS) bolo podpísané 2. augusta 2002 EK a 6. septembra 2002 vládou Slovenskej republiky v celkovej výške 1 450 000 €, v plnej výške financované prostriedkami EÚ. Členmi prípravného výboru sú vedúci pracovníci NF, IA, Úradu vlády SR (ÚV SR), interní auditori jednotlivých rezortov participujúcich na realizácii ISPA, metodika finančnej kontroly a ECD.
NF pravidelne uskutočňoval od konca januára 2002 stretnutia s IA na tému vnútorných manuálov a prípravu prezentácie plnenia minimálnych kritérií pre audítorov v rámci prvej fázy prípravy na EDIS. O všetkých prebiehajúcich činnostiach a stretnutiach zameraných na splnenie požadovaných kritérií pre EDIS v rámci etapy 0 (sebahodnotenie) NF pravidelne informoval ECD v Bratislave.

Etapa I – Hodnotenie nedostatkov
NF vypracoval návrh požiadaviek nevyhnutných pre vykonanie auditu a oslovil audítorské spoločnosti PE International, Ecodes/GOPA Consultants a POHL Consultants. Dňa 3. 9.2002 sa uskutočnilo výberové konanie na spoločnosť, ktorá bude realizovať Etapu I. Po zhodnotení predložených návrhov ponúk bola za účasti ECD akceptovaná ponuka spoločnosti PE International, ktorá vykonala audit procedúr a štruktúr Národného fondu a IA.
Audítorský tím vykonal previerku dokumentov a sériu rozhovorov za účelom získania vyššie uvedených informácií. Výsledkom auditu je správa, ktorá obsahuje zistenia a odporúčania pre Národný fond, IA a návrh zadávacích podmienok pre prípravu na II etapu EDIS. Audítorská spoločnosť – PE International predložila prvú verziu záverečnej správy NF 7. 11. 2002. NF 3. 12. 2002 v spolupráci s IA pripravil pripomienky k Správe a odoslal PE International, tieto pripomienky neboli zapracované do záverečnej verzie správy .
Správa bola zameraná na identifikovanie hlavných zistených nedostatkov, ktoré boli rozdelené do nasledovných problémových oblastí:

 • Manažment riadenia a procedúr,
 • Ľudské zdroje,
 • Informačné technológie.

Dňa 27. 11. 2002 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na MF SR za účasti NF, ECD, IA, ÚV SR, ktorého cieľom bolo zhodnotenie záverečnej správy a v neposlednom rade stanovenie postupov, akčného plánu pre odstránenie nedostatkov identifikovaných v správe. Tieto nedostatky budú odstránené počas druhej etapy prípravy na EDIS (odstraňovanie nedostatkov). IA EIP vypracovala a predložila Národnému fondu plán odstránenia nedostatkov dňa 29. 11. 2002. 

Etapa II – Odstránenie nedostatkov a Etapa III – Hodnotenie zhody
Na základe podpísaného finančného memoranda realizuje NF a IA kontrahovanie expertov vo fáze odstraňovania nedostatkov samostatne.
Dňa 24. 9. 2002 IA EIP podpísala kontrakt so spoločnosťou ECO pre oblasť odstraňovania nedostatkov v manuáli interných procedúr.
Dňa 11. 10. 2002 IA ŽSR popísala kontrakt so spoločnosťou Halcrow Group Infracture Consortium.
Dňa 11.10. 2002 IA SSC podpísala kontrakt so spoločnosťou COWI Belgium.
Dňa 5. 11. 2002 IA EIP popísala kontrakt so spoločnosťou Alanet/Alatec pre oblasť odstraňovania nedostatkov v tendrovaní a kontrahovaní.
IA EIP podpíše ďalšie dva kontrakty v rámci FM EDIS, jeden v rámci fázy odstraňovania nedostakov pre oblasť tréningov a druhý pre Úrad vlády SR (útvar Národného koordinátora ISPA).
Na základe správy z hodnotenia nedostatkov pripravil NF v spolupráci s ECD návrh ToR, po ktorého odsúhlasení boli oslovené tri konzultačné firmy, a to DFC, IDI a W M Global Parners Limited. NF vypracoval návrhy ToR na základe identifikovaných oblastí zistených nedostatkov pre:

 • Manažment riadenia a procedúr,
 • Ľudské zdroje,
 • Informačné technológie.

Návrhy ToR boli ECD schválené 6. 12. 2002. Pre vyššie spomínané oblasti nedostatkov na NF bol 10. 12. 2002 určený tím expertov spoločnosti DFC. Experti nastúpili na NF 7. 1. 2003 a do 28. 1. 2003 predložia časový harmonogram priebehu Etapy II.
Predpokladaný harmonogram je:

január – marec 2003  Etapa II
máj 2003  Etapa III
máj 2003  žiadosť o akreditáciu
5. Záver

Auditorske správy identifikovali nedostatky v rámci hodnotenia PHARE a ISPA v oblasti manažmentu riadenia a procedúr, ľudských zdrojov a informačných technológiach.
Akreditácia SR v rámci EDIS umožní Slovenskej Republike vytvoriť nevyhnutné podmienky pre plynulý prechod od predvstupových ku Kohéznemu a štrukturálnym fondom. Po vstupe SR do EÚ začne ihneď platiť pre verejné obstarávanie legislatíva SR a po určitej dohodnutej dobe Delegácia EK v SR ukončí svoju činnosť.
Keďže zabezpečenie pokynov verejného obstarávania kompatibilných s acquis je dôležitou súčasťou prípravy na zavedenie systému EDIS, bolo uznesením vlády č. 1322/2002 zo dňa 18. 12. 2002 predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií, ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja, ministrom životného prostredia, podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva a pre správu a privatizáciu národného majetku, vedúcim Úradu vlády SR pripraviť stanovisko pre EK k postupom verejného obstarávania v SR po certifikovaní implementačných agentúr a Národného fondu na EDIS v termíne do 31. 3. 2003.

 

Prílohy
Príloha č. 1: Relevantné nariadenia a dokumenty

Príloha č. 2: Hodnotenie splnených úloh a aktivít pre zavedenie EDIS PHARE

Príloha č. 3: Tabuľka nedostatkov zistených externým audítorom pre PHARE

Príloha č. 4: Akčný plán pre odstránenie nedostatkov zistených externým audítorom pre PHARE

Príloha č. 5: Akčný plán pre Národný fond k Správe o hodnotení nedostatkov pre ISPA

Príloha č. 6: Akčný plán pre IA MŽP SR k Správe o hodnotení nedostatkov pre ISPA

Príloha č. 7: Akčný plán pre IA Železnice SR k Správe o hodnotení nedostatkov pre ISPA

Príloha č. 7: Akčný plán pre IA Slovenská správa ciest k Správe o hodnotení nedostatkov pre ISPA