Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Účtovná konsolidácia vo verejnej správe

Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok (KUZ) vo verejnej správe upravuje § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov a Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Cieľom zostavovania konsolidovaných účtovných závierok je poskytnúť informácie o majetku, záväzkoch a finančnej situácii konsolidovaného celku – viacerých účtovných jednotiek, vzájomne ekonomicky prepojených. Zaradenie účtovných jednotiek do konsolidovaného celku je na princípe kontroly resp. ovládania dcérskych účtovných jednotiek materskou účtovnou jednotkou (zo zákona pri rozpočtových a príspevkových organizáciách a subjektoch založených zákonom, v prípade obchodných spoločností podľa výšky podielu na základnom imaní).

Konsolidácia vo verejnej správe SR je viacstupňová. Na prvej úrovni zostavuje KUZ podľa § 22a zákona o účtovníctve kapitola ŠR, obec a vyšší územný celok. Na druhej úrovni zostavuje Ministerstvo financií SR KUZ za ústrednú správu a na tretej úrovni za verejnú správu zostavuje súhrnnú účtovnú závierku.   

schema konsolidacie vo verejnej spraveVysvetlivky: RO - rozpočtová organizácia; PO - Príspevková organizácia; OS - obchodná spoločnosť; š.p. - štátny podnik; v.v.i. - verejná výskumná inštitúcia; ŠF - štátny fond; VÚC - vyšší územný celok; IUZ - individuálna účtovná závierka; KUZ - konsolidovaná účtovná závierka.

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, §22a

"Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy a súhrnná účtovná závierka verejnej správy

(1) Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“), obec alebo vyšší územný celok na základe individuálnych účtovných závierok

a) zriadených rozpočtových organizácií,

b) zriadených príspevkových organizácií,

c) dcérskych účtovných jednotiek podľa § 22 ods. 4,

d) právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov, alebo

e) štátnych fondov,

f) verejných výskumných inštitúcií.

 

(2) Konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje ministerstvo za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok podľa odseku 1 zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly.

(3) Súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy zostavuje ministerstvo na základe konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy podľa odseku 2, konsolidovaných účtovných závierok účtovných jednotiek verejnej správy podľa odseku 1 a účtovných závierok subjektov verejnej správy, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1. Ministerstvo je povinné zostaviť súhrnnú účtovnú závierku do deviatich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa súhrnná účtovná závierka zostavuje. Ministerstvo ukladá súhrnnú účtovnú závierku v registri do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa súhrnná účtovná závierka zostavuje.

(4) Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy a konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy overuje audítor.

(5) Účtovné jednotky zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky podľa odsekov 1 a 2 a účtovné jednotky zahrnuté do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy podľa odseku 3 sú povinné poskytnúť svoju individuálnu účtovnú závierku a ostatné informácie potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy a súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy v termíne a v štruktúre určenej účtovnou jednotkou, ktorá zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy a súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy, okrem informácií a individuálnej účtovnej závierky, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti podľa osobitného predpisu."

Opatrenie MF SR k zostavovaniu KUZ vo verejnej správe

V súlade s vyššie uvedeným § 22a odsekom 5 zákona o účtovníctve MF SR zverejňuje rozsah požiadaviek na údaje pre účely zostavenia KUZ v ústrednej správe a zostavenia súhrnnej účtovnej závierky vo verejnej správe.

V prvom oddiele slúžia pre spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky subjektu verejnej správy (kapitoly ŠR, VUC a vybraných obcí) v informačnom systéme CKS.

V druhom oddiele sú zverejňované dokumenty určené pre obce SR a organizácie v ich konsolidovanom celku, ktoré predkladajú do informačného systému RISSAM:

a) formulár vzájomných vzťahov súhrnného celku pre účely zostavenia Súhrnnej účtovnej závierky (FVV SC),

b) údaje za účelom prípravy zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky (prvý polrok 2019 prvá fáza rozšírenia funkčnosti RISSAM, predkladanie FVV KC a Konsolidačných tabuliek).