Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení

Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení

Platnosť od: 28. 08. 2006

Obsah

PRVÁ ČASŤZákladné ustanovenia 

1.  Úvodné ustanovenia         

2.  Základné definície a pojmy             

3.  Záväznosť                 

4.  Jazyk                 

DRUHÁ ČASŤ: Zodpovednosti subjektov pri hospodárení s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE/PF

5.  Zodpovednosť národného koordinátora zahraničnej pomoci    

6.  Zodpovednosť splnomocnenca pre Národný fond       

7.  Zodpovednosť splnomocnenca pre program         

8.  Zodpovednosť riadiaceho programového pracovníka       

TRETIA ČASŤEx-ante schvaľovanie a verejné obstarávanie

9. Ex-ante schvaľovanie a verejné obstarávanie         

ŠTVRTÁ ČASŤ: Financovanie programu PHARE a Prechodného Fondu

10. Rozsah a forma podpory             

11. Zdroje financovania                

12 Finančná dohoda o implementácii projektov PHARE/PF prostredníctvom implementačnej agentúry    

4.1  Zdroje a podpora financovania programu PHARE 

13. Podpora v rámci programu PHARE             

14. Budovanie inštitúcií               

15. Investície                

4.2  Financovanie z Prechodného fondu 

16. Podpora v rámci programu Prechodný fond             

17. Riadenie Prechodného fondu       

4.3  Spolufinancovanie z národných zdrojov 

18. Rozsah, forma a zdroje spolufinancovania        

19. Postup pri zabezpečení spolufinancovania vo fáze programovania 

20. Požiadavka na zabezpečenie spolufinancovania projektov    

4.4  Účty programu PHARE/PF 

21. Všeobecné podmienky pre vedenie a disponovanie s bankovými účtami  

22. Účty programu PHARE/PF             

4.5  Platby 

4. 5. 1  Platby z finančných prostriedkov ES

23. Platby z finančných prostriedkov ES na účty NF       

24. Platby z finančných prostriedkov ŠR na účty NF       

25. Platby z finančných prostriedkov ES a ŠR z účtov NF na účty IA 

26. Platby z finančných prostriedkov ES a ŠR na účet dodávateľa, prípadne konečného prijímateľa   

27. Záverečné prehlásenie o programe                 

28. Nakladanie s nevyčerpanými prostriedkami         

4. 5. 2  Platby z finančných prostriedkov konečného prijímateľa

29. Platby z finančných prostriedkov konečného prijímateľa     

30. Úpravy vo finančných memorandách           

4.6  Nezrovnalosti

31. Nezrovnalosti           

4.7  Mena, dane a clá, DPH 

32.Mena                   

33.Dane a clá                 

34.DPH           

PIATA ČASŤ: Účtovníctvo a dokumentácia finančného hospodárenia

35. Účtovníctvo Národného fondu             

36. Účtovníctvo implementačnej agentúry           

37. Účtovníctvo konečného prijímateľa           

38. Dokumentácia finančného hospodárenia         

39. Správy Národného fondu o realizácii programu  

40. Správy implementačných agentúr o realizácii programu 

ŠIESTA ČASŤ: Monitorovanie čerpania a využívania finančných prostriedkov programu PHARE/PF

41. Monitorovanie čerpania a využívania finančných prostriedkov     

SIEDMA ČASŤ: Finančná kontrola a audit pri hospodárení s finančnými prostriedkami programu PHARE/PF

42. Finančná kontrola             

43. Audit               

ÔSMA ČASŤ: Majetok nadobudnutý v rámci programu PHARE/PF

44. Majetok nadobudnutý v rámci programu PHARE/PF a jeho evidencia   

45. Majetok nadobudnutý v rámci zmluvy na dodanie tovaru 

46. Majetok nadobudnutý v rámci zmluvy o dielo 

DEVIATA ČASŤ: Záverečné ustanovenie

47. Medzinárodná zmluva             

48. Účinnosť

 

Obsah materiálu
Pokyny PHARE/Prechodný fond
Príloha č. 1 - Postup pri zabezpečení spolufinancovania vo fáze programovania projektov PHARE/PF
Príloha č. 2a - Finančné toky pre program PHARE/PF – Spoločné spolufinancovanie
Príloha č. 2b - Finančné toky pre program PHARE/PF – Paralelné spolufinancovanie
Príloha č. 3 - Deklarácia obsahujúca finančné údaje
Príloha č. 4 - Žiadosť o predĺženie doby kontrahovania/ čerpania
Príloha č. 5 - Formulár týkajúci sa štvrťročného hlásenia nezrovnalostí
Príloha č. 6a - Predbežný preberací protokol
Príloha č. 6b - Záverečný preberací protokol
Príloha č. 7 - Zmluva o prevode vlastníctva majetku ES zastúpených IA na konečného prijímateľa