Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Revízie výdavkov

Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej politiky. Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov, ako aj úspory nevyhnutné na splnenie národných aj európskych fiškálnych záväzkov.

Revízia výdavkov hodnotí účinnosť a efektívnosť výdavkov a identifikuje opatrenia, ktoré zvyšujú hodnotu za peniaze z verejných financií, čím umožňuje fiškálnu úsporu, lepšie verejné služby pre občanov (výsledky) a/alebo presun financií na priority vlády.

Spoločné analytické tímy Ministerstva financií a vecne príslušného ministerstva pripravujú finálne správy s opatreniami a akčným plánom ich plnenia. Správy sú súčasťou štandardného rozpočtového procesu.

Hodnotenie výdavkov je jedným z opatrení pre zvýšenie kvality verejných financií v Programe stability, ako aj v Národnom programe reforiem .
 

Najnovšie

Výdavkové priority pre úspešné Slovensko (revízia výdavkov VS)

Revízia prináša analytický pohľad na štruktúru verejných výdavkov a dosahované výsledky. Cieľom je navrhnúť výdavkové priority. Analýza (19.10.2023)

Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo VVaI 

Hlavným cieľom je zmapovať existujúce zdroje a kompetencie a navrhnúť opatrenia na zefektívnenie systému. Analýza (5.10.2023)

Aktualizácia revízie výdavkov Ministerstva vnútra SR (Policajný zbor)

V revízii sme porovnali počty a platy policajtov so zahraničím a navrhli sme viacero opatrení na zefektívnenie fungovania polície. Analýza (20.7.2023)

 

Revízie po rezortoch

Doprava

Revízia výdavkov na dopravu  navrhla opatrenia na zefektívnenie súčasnej investičnej obálky pri zachovaní jej veľkosti a zefektívnenie jednotkových prevádzkových nákladov udržateľným spôsobom na dopravu v kapitole MDVRR SR. Cieľom verejných dopravných investícií a politík je rozvíjať dopravu tak, aby umožnila prepravu tovarov a osôb rýchlo, kvalitne, bezpečne, s čo najnižšími negatívnymi externalitami a za primeranú cenu v oblastiach, kde to nedokáže zabezpečiť súkromný sektor.

 

Motorway Cost Estimation Review 
  • Analýza - 25.6.2020, [pdf, 1817 kB]

 

Priority vo výstavbe cestnej infraštruktúry

 

Lepšie fungovanie Železníc Slovenskej republiky

 

Záverečná správa / Final report 
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Zdravotníctvo

Zdravotníctvo - aktualizácia revízie výdavkov

 

Zdravotníctvo II.

Druhá revízia výdavkov na zdravotníctvo sa zameria na hľadanie najlepších možností ako  zlepšiť zdravie pacientov zvyšovaním efektívnosti pri dostupných zdrojoch. Dôraz bude klásť na hľadanie opatrení pre rast hodnoty v zdravotníctve, súčasne bude pokračovať v znižovaní neefektívnych výdavkov. Revízia zavedie financovanie na základe určenia celkových potrebných výdavkov v zdravotníctve, zlepší sledovanie výsledkov a zber dát. Rast výdavkov na zdravotníctvo vyšší než tempom inflácie bude podmienený preukázaním pozitívneho vplyvu na výsledky. Okrem toho sú hlavnými predpokladmi rýchlejšieho rastu zastavenie zadlžovania nemocníc, zmena platového automatu zdravotníckych pracovníkov, preskripčné limity, a plná funkčnosť DRG a eZdravia. Hlavným výsledkovým cieľom zostáva do roku 2020 znížiť úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V4 pri výdavkoch v zdravotníctve rastúcich tempom inflácie.

 

Záverečná správa / Final report

 

Priebežná správa / Interim report

 

Mandát

 

Zdravotníctvo I.

Revízia výdavkov na zdravotníctvo si stanovila za výdavkový cieľ identifikovať možné úspory predovšetkým vo výdavkoch na zdravotnú starostlivosť a následne ich využiť na efektívne a nevyhnutné investície do lôžkových zariadení ako aj tlmenie rastu výdavkov na úrovni tempa rastu cien v ekonomike. Výsledkovým cieľom revízie je zníženie počtu úmrtí odvrátiteľných systémom zdravotnej starostlivosti na úroveň priemeru krajín V3.

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

Vnútro

Aktualizácia revízie výdavkov Ministerstva vnútra SR (Policajný zbor)

V aktualizovanej revízii výdavkov Ministerstva vnútra SR sme sa zamerali na Policajný zbor. V analýze sme porovnali počty a platy policajtov so zahraničím a navrhli sme viacero opatrení na zefektívnenie fungovania polície. 

 

Efektívna a spoľahlivá verejná správa a bezpečnosť občanov sú hlavné činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Tieto činnosti vykonávajú úradníci, príslušníci policajného a hasičského a záchranného zboru. Revízia výdavkov ministerstva vnútra sa zamerala na výdavky v hodnote 1,3 mld. eur (1,4 % HDP), ktorými sa zabezpečuje výkon verejnej správy, ochrana verejného poriadku, ochrana hraníc a záchrana života a zdravia.

Záverečná správa / Final report

 

Mandát

Obrana

Revízia výdavkov na obranu posúdi výdavky v ročnom objeme 1,7 % HDP. Cieľom revízie je analýza výdavkov a návrh opatrení zameraných na zlepšenie efektívnosti všetkých výdavkov na obranu, vrátane nárastu investičných výdavkov v súlade s rozpočtom verejnej správy.

Záverečná správa / Final report
Mandát

Školstvo

Revízia výdavkov na vzdelávanie posúdila výdavky v  ročnom objeme 3 % HDP, zamerala sa na krátkodobé a výdavkové opatrenia. Identifikovala potenciál úspor v objeme 88 mil. eur ročne (0,1 % HDP) v racionalizácii siete regionálneho školstva, zrušení kreditových príplatkov, zvýšení podielu študentov nepokračujúcich v magisterskom štúdiu.  Odporúča zlepšenie postavenia učiteľov ako centrálneho prvku kvality, vrátane vyššieho dôrazu na praktickú prípravu budúcich učiteľov priamo v škole.  Správa navrhuje dodatočné zvýšenie tarifných miezd pre mladých učiteľov, ukončenie systému kreditových príplatkov a  výraznejšie odmeňovanie za preukázateľnú kvalitu. Pre dosiahnutie lepších výsledkov je podľa revízie potrebné zlepšenie kvality a dostupnosti údajov o výsledkoch škôl, žiakov a absolventov, ako aj reforma procesu akreditácie vysokých škôl.

Revíziu pripravil spoločný tím analytikov Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR a Inštitútu vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Možnosti racionalizácie siete základných škôl

Štúdia pripravená v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky je začiatkom spolupráce na revízii výdavkov v školstve.  Cieľom materiálu je identifikovať možný priestor na racionalizáciu siete základných škôl a poskytnúť do diskusie relevantné údaje o jej možnostiach. Zároveň sa analyzujú finančné a nefinančné vplyvy, ktoré je potrebné zohľadňovať pri rozhodnutiach o racionalizácii siete.

 

Sociálne politiky

Trh práce a sociálne politiky

Revízia výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne posudzuje výdavky v objeme 3,7 % HDP ročne. Cieľom je zvýšiť zamestnanosť a znížiť podiel obyvateľstva ohrozeného chudobou. Revízia nadväzuje na pilotné hodnotenie výdavkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Zameriava sa na možné zlepšenie účinnosti a adresnosti politík predovšetkým vo výdavkoch na sociálne transfery a poistenie, dôchodky, sociálne služby, politiky zamestnanosti, prevádzku a investície ministerstva, jeho organizácií a Sociálnej poisťovne, pri zachovaní úrovne výdavkov podľa Programu stability na roky na roky 2017 až 2020. Revízia neskúma parametrické nastavenie dôchodkov.

Nad rámec revízie predkladá Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR na diskusiu úsporné opatrenia vo výške 160 mil. eur (0,2 % HDP) ročne. Tieto opatrenia predstavujú potenciál na presun výdavkov na iné oblasti, čím sa dosiahne zlepšenie výsledkov v sektore v podobe lepšej zamestnateľnosti uchádzačov o prácu a posilnenia sociálnej inklúzie.

Záverečná správa / Final report
Záverečná správa - Návrh opatrení / Final report - Draft measures
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Úrady práce

Analýza hodnoty za peniaze pripravená v spolupráci s Analytickým centrom na rezorte práce sa venuje efektivite a účinnosti výdavkov na služby zamestnanosti. Štúdia odhaduje priestor na zlepšenie prevádzkovej efektívnosti úradov práce pri umiestňovaní nezamestnaných na trhu práce. Zároveň sa v nej hodnotí, do akej miery vybrané nástroje aktívnych opatrení trhu práce zlepšujú šance účastníkov pri hľadaní práce v porovnaní s podobnou skupinou nezúčastnených nezamestnaných. Závery analýzy identifikujú možnosti realokácie zdrojov na prevádzku a nástroje aktivácie s cieľom lepšieho umiestňovania nezamestnaných na trhu práce pri rovnakých zdrojoch.

Pôdohospodárstvo

Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka v objeme 1,9 % HDP (1,8 mld. eur) preskúma výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu a najväčších podnikov v jeho manažérskej kompetencii. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu výdavkov MPRV SR s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov. 

 Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

Kultúra

Revízia výdavkov na kultúru v objeme 0,54 % HDP (434,9 mil. eur, odhad mandátu) preskúma verejné výdavky na kultúrnu politiku vrátane výdavkov pridružených organizácií rezortu. Cieľom revízie je zhodnotiť efektivitu týchto výdavkov s dôrazom na dosahovanie lepších výsledkov.

 Záverečná správa / Final report 
Priebežná správa
Mandát

Životné prostredie

Revízia výdavkov na životné prostredie v objeme približne 500 mil. eur (0,6 % HDP) identifikovala celkový potenciál, či už vo forme vyšších príjmov alebo nižších výdavkov na 130 mil. eur. Najväčšiu hodnotu pre ľudí môže priniesť zlepšenie ovzdušia ale aj opatrenia v odpadovom hospodárstve a verejných kanalizáciách. Slovensko dáva na ochranu životného prostredia porovnateľné množstvo peňazí ako priemer krajín V3 alebo EÚ. V medzinárodnom porovnaní vykazuje nadpriemerné výsledky pri znižovaní skleníkových plynov, naopak zaostáva v manažmente odpadových vôd, odpadovom hospodárstve a kvalite ovzdušia.

Revízia výdavkov na životné prostredie sa realizuje v spolupráci s Inštitútom environmentálnej politiky.

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

 

Finančná správa

Analýza hodnoty za peniaze sa venuje efektívnosti výdavkov a činností Finančnej správy Slovenskej republiky (FS SR). Analýza sa zameriava na tri hlavné funkčné oblasti daňových úradov (daňové kontroly, vymáhanie daňových nedoplatkov a správu daní) a na hlavné colné funkcie (správa spotrebných daní, colný dohľad a správa cla). Štúdia ukazuje priestor na zlepšenie efektívnosti výdavkov FS SR v medzinárodnom, ako aj vnútroštátnom kontexte. Závery indikujú možnosti realokácie vynaložených zdrojov a poskytujú odporúčania pre lepší výber daní a ciel v kontexte hodnoty za peniaze.


Prierezové revízie viacerých rezortov

Celkové výdavky

Revízia prináša analytický pohľad na štruktúru slovenských verejných výdavkov a dosahovaných výsledkov. Porovnáva výdavky Slovenska v rokoch 2011-2020 vzhľadom k veľkosti ekonomiky s krajinami s najvyššou kvalitou života (Smart), s najviac sa zlepšujúcou kvalitou života (Tigre) a tými, s ktorými spoločne vstupovalo do EÚ (EÚ 2004). Snaží sa pri tom zohľadniť aj demografiu a iné faktory, ktoré výšku výdavkov ovplyvňujú bez ohľadu na politické rozhodnutia. Cieľom revízie je určiť oblasti, na ktoré by sa rozpočtové prostriedky mali sústrediť najviac.

Revízia prináša analytický pohľad na štruktúru slovenských verejných výdavkov a dosahovaných výsledkov. Porovnáva výdavky Slovenska v rokoch 2011-2020 vzhľadom k veľkosti ekonomiky s krajinami s najvyššou kvalitou života (Smart), s najviac sa zlepšujúcou kvalitou života (Tigre) a tými, s ktorými spoločne vstupovalo do EÚ (EÚ 2004). Snaží sa pri tom zohľadniť aj demografiu a iné faktory, ktoré výšku výdavkov ovplyvňujú bez ohľadu na politické rozhodnutia. Cieľom revízie je určiť oblasti, na ktoré by sa rozpočtové prostriedky mali sústrediť najviac.

Revízia prináša analytický pohľad na štruktúru slovenských verejných výdavkov a dosahovaných výsledkov. Porovnáva výdavky Slovenska v rokoch 2011-2020 vzhľadom k veľkosti ekonomiky s krajinami s najvyššou kvalitou života (Smart), s najviac sa zlepšujúcou kvalitou života (Tigre) a tými, s ktorými spoločne vstupovalo do EÚ (EÚ 2004). Snaží sa pri tom zohľadniť aj demografiu a iné faktory, ktoré výšku výdavkov ovplyvňujú bez ohľadu na politické rozhodnutia. Cieľom revízie je určiť oblasti, na ktoré by sa rozpočtové prostriedky mali sústrediť najviac.

Dotácie

Revízia výdavkov na dotácie hodnotí výdavky vo výške 1,46 mld. eur ročne (1,5 % HDP, 3,5 % verejných výdavkov), ktoré tvoria vybrané subvencie a transfery za 876 mil. eur, vybrané daňové výdavky za 471 mil. eur a znížené poplatky firiem. za 116 mil. eur. Jej úlohou je posúdiť opodstatnenosť a efektívnosť existujúcich dotačných schém ako nástrojov na odstránenie deklarovaných negatívnych dôsledkov zlyhaní trhu. Cieľom revízie je zmapovanie dotácií štátu, vyhodnotenie vybraných schém a návrh ich optimalizácie ako príspevok ku konsolidácii verejných financií alebo z hľadiska zvýšenia prínosov, ktoré môžu poskytovať.

Záverečná správa
Priebežná správa
  • Analýza - 13.10.2022, [4 047 kB] 
Mandát

Výskum, vývoj a inovácie

Revízia výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo výskume, vývoji a inováciách

Hlavným cieľom Revízie výdavkov, kompetencií a personálnych kapacít vo VVaI (ďalej len Revízia) je zmapovať existujúce výdavky a kompetencie. V časti revízie výdavkov je snaha identifikovať existujúce zdroje, pomenovať ciele a nástroje kam smerovať viac investícií a navrhnúť opatrenia na zvýšenie efektívnosti existujúcich zdrojov. V časti revízie kompetencií a personálnych kapacít je úmyslom okrem mapovania kompetencií navrhovať opatrenia na zefektívnenie systému podpory VVaI, vrátane východísk pre Plán konsolidácie kompetencií ministerstiev, agentúr a inštitúcií zodpovedných za tvorbu politík a podporu VVaI.

Zamestnanosť a mzdy vo verejnej správe

Základným cieľom revízie je identifikovať opatrenia vedúce k zvýšeniu efektivity využívania ľudských zdrojov. Predmetom revízie je 8,4 mld. eur (9,3 % HDP), ktoré Slovensko vynakladá na kompenzácie zamestnancov vo verejnom sektore. Pre verejný sektor pracuje pätina všetkých pracujúcich v hospodárstve, vrátane samospráv to je 416-tisíc zamestnancov.

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát
Doplňujúce analýzy

Ohrozené skupiny

Revízia posúdi verejné výdavky s dopadom na sociálne začleňovanie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Zameria sa na efektivitu súčasných politík ochrany a začleňovania, preskúma súčasné nastavenie zberu dát, pomenuje príklady dobrej praxe a preskúma možnosti ich systematického zavedenia. 

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

Revízia posúdi verejné výdavky s dopadom na sociálne začleňovanie skupín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. Zameria sa na efektivitu súčasných politík ochrany a začleňovania, preskúma súčasné nastavenie zberu dát, pomenuje príklady dobrej praxe a preskúma možnosti ich systematického zavedenia. 

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

Informatizácia

 

Revízia výdavkov na Informatizáciu 2.0

 

DataCentrum Ministerstva financií SR

Analýza sa venuje efektívnosti nákladov, činností a výkonnosti Datacentra. Datacentrum MF SR zodpovedá za IT prevádzku a komunikačnú infraštruktúru pre štátne inštitúcie, aj za nadrezortné IT systémy.  Podľa analýzy funguje Datacentrum spoľahlivo a v mnohých ohľadoch efektívne, no existuje priestor na zníženie nákladov a úsporu najmä lepším definovaním úloh, či znížením objemu outsourcovaných služieb s potenciálom úspory pre Datacentre a MF SR  8,6 až 17,3 milióna eur za dva až štyri roky .

Analýza bola vypracovaná v spolupráci s PwC za podpory Programu Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem.

Revízia výdavkov na Informatizáciu 2.0

DataCentrum Ministerstva financií SR

Analýza sa venuje efektívnosti nákladov, činností a výkonnosti Datacentra. Datacentrum MF SR zodpovedá za IT prevádzku a komunikačnú infraštruktúru pre štátne inštitúcie, aj za nadrezortné IT systémy.  Podľa analýzy funguje Datacentrum spoľahlivo a v mnohých ohľadoch efektívne, no existuje priestor na zníženie nákladov a úsporu najmä lepším definovaním úloh, či znížením objemu outsourcovaných služieb s potenciálom úspory pre Datacentre a MF SR  8,6 až 17,3 milióna eur za dva až štyri roky .

Analýza bola vypracovaná v spolupráci s PwC za podpory Programu Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem.

Analýza sa venuje efektívnosti nákladov, činností a výkonnosti Datacentra. Datacentrum MF SR zodpovedá za IT prevádzku a komunikačnú infraštruktúru pre štátne inštitúcie, aj za nadrezortné IT systémy.  Podľa analýzy funguje Datacentrum spoľahlivo a v mnohých ohľadoch efektívne, no existuje priestor na zníženie nákladov a úsporu najmä lepším definovaním úloh, či znížením objemu outsourcovaných služieb s potenciálom úspory pre Datacentre a MF SR  8,6 až 17,3 milióna eur za dva až štyri roky .

Analýza bola vypracovaná v spolupráci s PwC za podpory Programu Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem.

Revízia výdavkov na informatizáciu

Revízia výdavkov na informatizáciu identifikovala opatrenia s potenciálom ročných  úspor 22 až 40 mil. eur pri lepšom nákupe licencií, telekomunikačných služieb a využívaní vládneho cloudu a vyššiu hodnotu existujúcich investícii vo výške 4 mil. eur ročne (slovensko.sk, eID). Správa identifikuje návrhy na zlepšenie procesov a opatrenia, ktoré umožnia efektívnejšie hodnotiť a riadiť štátne IT. 

Záverečná správa / Final report
Priebežná správa / Interim report
Mandát

Analýza sa venuje efektívnosti nákladov, činností a výkonnosti Datacentra. Datacentrum MF SR zodpovedá za IT prevádzku a komunikačnú infraštruktúru pre štátne inštitúcie, aj za nadrezortné IT systémy.  Podľa analýzy funguje Datacentrum spoľahlivo a v mnohých ohľadoch efektívne, no existuje priestor na zníženie nákladov a úsporu najmä lepším definovaním úloh, či znížením objemu outsourcovaných služieb s potenciálom úspory pre Datacentre a MF SR  8,6 až 17,3 milióna eur za dva až štyri roky .

Analýza bola vypracovaná v spolupráci s PwC za podpory Programu Európskej komisie na podporu štrukturálnych reforiem.