Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 2.1

Cieľom aktualizácie Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond verziou 2.1 je maximalizovať čerpanie prostriedkov zo zdroja EÚ aj v prípade, ak pri realizácii projektov bola identifikovaná nezrovnalosť, resp. došlo k finančnej korekcii zo strany EK. Jednotlivé zmeny aktualizovaného materiálu sa týkajú možnosti deklarovania výdavkov v rámci žiadosti o záverečnú platbu na základe zoznamu faktúr. Tento dokument v okamihu zostavovania žiadosti o záverečnú platbu, ktorá je predkladaná Európskej komisii, nahrádza žiadosť o platbu/žiadosť o úhradu faktúry pri výdavkoch  realizovaných nad rámec záväzku EK stanoveného v rozhodnutí, vo finančnom memorande, resp. v prípade projektov Kohézneho fondu v sektore životného prostredia výdavkami nad rámec garantovaného výmenného kurzu 38 SKK/EUR.

Koncepcia systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzia 2.1 nadobúda platnosť 09.06.2010.

Jednotlivé subjekty zapojené do finančného riadenia ISPA/Kohézneho fondu sú povinné zapracovať zmeny vyplývajúce z Koncepcie systému finančného riadenia ISPA/Kohézny fond, verzie 2.1 do svojich vnútorných predpisov najneskôr do 31.07.2010.