Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Finančné nástroje

Ministerstvo financií SR je Koordinačným orgánom pre finančné nástroje v SR. Podpora finančných nástrojov vyplýva z potreby financovania investičných priorít Slovenskej republiky udržateľným spôsobom. Znamená to, že namiesto jednorazového výdavku v podobe grantu je cieľom zamerať sa aj na návratnú formu pomoci, ktorá sa po vrátení môže použiť opätovne na ten istý účel. 

Pri finančných nástrojoch teda prijímateľ získava prístup k financovaniu za zvýhodnených podmienok oproti trhovým podmienkam, a tak ako pri štandardnom financovaní ich musí aj vrátiť. Finančné nástroje sú cielené do oblastí, v ktorých je možné identifikovať trhovú medzeru. Okrem návratnosti finančné nástroje umožňujú vo veľkej miere zapojiť súkromný kapitál a prostriedky finančných inštitúcií. Návratnosťou a zapojením dodatočných prostriedkov sa významne zvyšuje dopad takto vyčlenených finančných prostriedkov EÚ. Medzi výhody finančných nástrojov patrí, že na dosahovanie verejných cieľov sa využíva rozhodovací proces a know-how súkromného sektora.

V SR sa v programovom období 2014-2020 rozhodlo o implementácií finančných nástrojov prostredníctvom integrovanej štruktúry Slovak Investment Holding. Slovak Investment Holding, a.s. je správcovská spoločnosť spravujúca National Development Fund II., a.s. NDF II. je fond fondov, v ktorom sú zhromaždené prostriedky jednotlivých operačných programov určené na finančné nástroje. 

Slovak Investment Holding od 1.1.2016 spravuje aj finančné nástroje v rámci National Development Fund I z programového obdobia 2007-2013 z programu iniciatívy JEREMIE. Prvé revolvované prostriedky boli využité na investíciu do Stredoeurópskeho fondu fondov (Central European Fund of Funds – CEFoF), ktorý je v správe Európskeho investičného fondu. Táto investícia je príkladom výhodnosti finančných nástrojov, nakoľko dokazuje, že tie isté finančné zdroje môžu byť v praxi opakovane využité na viaceré investície.

 

Od septembra 2018 má Slovak Investment Holding mandát na správu zdrojov investovaných od verejných a súkromných investorov. Pre tento účel založil dcérsku spoločnosť Slovak Asset Management (SAM), ktorá má spravovať štátne aktíva s cieľom mobilizovať domácich a zahraničných súkromných investorov resp. medzinárodné finančné inštitúcie. SAM má povolenie Národnej banky Slovenska pre vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov v členských štátoch EÚ. Ako prvý vznikol Venture to Future Fund (VFF), ktorého činnosť bola zahájená začiatkom roku 2020 v spolupráci s Európskou investičnou bankou.

Na úrovni Európskej únie vzrastá význam finančných nástrojov ako prostriedku implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Európska komisia vyzýva členské štáty k významnému navýšeniu pomeru medzi návratnou formou pomoci, čiže finančnými nástrojmi, a nenávratnou formou pomoci. Princíp fungovania finančných nástrojov je rovnako využitý aj pri tzv. Junckerovom investičnom pláne pre Európu.

Postavenie orgánov, princípy riadenia, implementačné a kontrolné mechanizmy a postup vykonávania finančných nástrojov v podmienkach SR upravuje Zákon 323/2015 Z.z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1.decembra 2015 a metodické dokumenty vydávané Koordinačným orgánom pre finančné nástroje.