Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č.1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky
Bratislava, 9.10.2007
Číslo: MF/24097/2007-52

Rozhodnutie ministra financií Slovenskej republiky


Vec:  Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu platným od 28. 8. 2006 v úplnom znení

S účinnosťou od: 15.10.2007 

  1. vydávam
    Dodatok č. 1 k Pokynom pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení, platným od 28. 8. 2006, ktorým sa menia a dopĺňajú Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení, platné od 28. 8. 2006
  2. ukladám
  1. všetkým ministrom a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, implementačným agentúram a ostatným zúčastneným orgánom, aby sa v rámci svojej činnosti pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu riadili týmito Pokynmi pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu v úplnom znení, platnými od 28. 8. 2006 v znení dodatku č. 1
  2. všetkým predstaveným a vedúcim zamestnancom ministerstva, implementačných agentúr a ostatných zúčastnených orgánov, aby zabezpečili v rámci svojej pôsobnosti oboznámenie všetkých svojich zamestnancov s týmto rozhodnutím.

Ján Počiatek
minister financií Slovenskej republiky