Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Opatrenia,usmernenia,oznámenia a pokyny MF SR

Rok 2023

Oznámenie o vydaní vzoru tlačiva priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje – platné od 1. 9. 2023

Oznámenie o vydaní poučenia na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje –platné od 1. 9. 2023

Rok 2019

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/018247/2019-726 o vydaní poučenia na vyplnenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel (FS 19/2019)

Rok 2014

Opatrenie Ministerstva financií SR z 12. novembra 2014 č. MF/21694/2014-725, ktorým sa vydáva vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel (FS 12/2014) 

Metodické usmernenie  MF SR k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (FS 11/2014)

Metodické usmernenie MF SR k zákonu č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (FS 1/2014)

Rok 2012

Opatrenie MF SR z 10. septembra 2012 č. MF/021314/2012-722, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel (FS 8/2012, 43)

Opatrenie MF SR z 20. augusta 2012 č. MF/020058/2012-722, ktorým sa ustanovujú vzory priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (FS 7/2012, 40)

Rok 2009

Opatrenie MF SR č.MF/026600/2009-72 zo 17.decembra 2009,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní a poskytovaní údajov o dani z nehnuteľnosti (FS 15/2009, 90)

Rok 2008

Opatrenie MF SR č.MF/020094/2008-72 z 1.októbbra 2008, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani  z nehnuteľnosti platných od 1.januára 2009. (FS 10/2008, 83)

Opatrenie MF SR č.MF/19260/2008-72 z 9.júla 2008, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel platného od 1.januára 2009. (FS 7/2008, 58)

Oznámenie MF SR o vydaní  vzoru potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel. (FS 9/2008, 75)

Usmernenie MF SR 9788/2006-72 k zákonu č. 517/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. (FS 2/2006, 13)

Rok 2004

Opatrenie MF SR č. MF/12129/2004-72 z 30.novembra 2004, ktorým sa vydáva vzor daňových priznaní k dani z motorových vozidiel platných od 1.januára 2005.

Opatrenie MF SR č. MF/12116/2004-72  z 16.decembra 2004,ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti platných od 1.januára 2005.