Manuál k metodickému pokynu na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004