Úvodná informácia

Sekcia medzinárodných vzťahov je tím zhruba dvadsiatky ľudí. Portfólio sekcie má štyri hlavné zamerania: európska agenda, finančné nástroje, medzinárodné finančné inštitúcie (MFI) a rozvojová spolupráca.

Náplňou agendy EÚ je hlavne efektívne presadzovanie záujmov SR v oblasti hospodárskej politiky a verejných financií na zasadnutiach Európskej rady, euroskupiny, rady Ecofin a Rady pre všeobecné záležitosti. Vyžaduje si neustále sledovanie aktuálnych medzinárodných ekonomických tém a súvislostí a neskromnú mieru predvídania. Špecifickou oblasťou je rozpočet EÚ, najmä príprava viacročného finančného rámca a každoročné odhady odvodov do európskeho rozpočtu.

Do agendy odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií patrí rozvoj spolupráce a koordinácia vzťahov s medzinárodnými inštitúciami ako Medzinárodný menový fond, Skupina Svetovej banky, Európska investičná banka, a pod. a plní aj funkciu front office pri kontakte s týmito inštitúciami.  Odbor zároveň zastrešuje podporu a riadenie návratnej a udržateľnej finančnej podpory prostredníctvom finančných nástrojov, predovšetkým financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Rovnako sa podieľa na koordinácií projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) a iniciatív zameraných na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku. Dôležitou súčasťou je aj budovanie transferu know-how smerom k podnikateľskej sfére v záujme zapojenia slovenských podnikateľov do tendrov medzinárodných finančných inštitúcií.

V oblasti rozvojovej spolupráce sa Ministerstvo financií SR orientuje na dve prioritné témy, a to odovzdávanie skúseností a poznatkov z reforiem riadenia verejných financií partnerským  krajinám (regióny západného Balkánu, Východného partnerstva a strednej Ázie) a zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. V súčasnosti Ministerstvo financií SR presadzuje aj zavádzanie inovatívnych foriem pomoci.

Eva Goncalvesová je generálnou riaditeľkou sekcie medzinárodných vzťahov od septembra 2018. Od marca 2017 riadila odbor európskych politík. Študovala  medzinárodné vzťahy na University of British Columbia v Kanade a manažment rozvoja na London School of Economics and Political Science vo Veľkej Británii. Na Ministerstve financií SR pracuje od augusta 2014. Pred pôsobením v štátnej správe pracovala v treťom sektore.

Andrej Šimo je riaditeľom odboru európskych politík od augusta 2018. Študoval ekonomickú a finančnú matematiku na UK v Bratislave. Na Ministerstve financií pôsobí od roku 2012, pričom sa prevažne venoval téme rozpočtu EÚ. Ako člen rozpočtového výboru Rady EÚ sa aktívne podieľal na predsedníctve SR v Rade EÚ. Pred pôsobením v štátnej správe pracoval v treťom sektore.

Martin Polónyi je riaditeľom odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií, ktorý vznikol vo februári 2017 zlúčením odboru medzinárodných inštitúcií a útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu. Na Ministerstve financií SR pôsobí od roku 2014, od roku 2015 ako riaditeľ útvaru stratégie financovania hospodárskeho rastu.  Od roku 2008 pôsobil v Národnej banke Slovenska v oblasti koordinácie vzťahov s Európskou centrálnou bankou, pričom túto funkciu prerušil v rokoch 2010 až 2012, kedy pôsobil v Európskej centrálnej  banke vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, fakultu medzinárodných vzťahov  so zameraním na medzinárodné hospodárske vzťahy, tretí ročník štúdia absolvoval na Univerzite Lyon III v Lyone vo Francúzsku.

Tatiana Žilková vedie tím rozvojovej spolupráce od roku 2017. Študovala medzinárodné vzťahy na Karlovej Univerzite v Prahe. V minulosti pracovala pre viaceré mimovládne organizácie na Slovensku i v zahraničí, ako aj pre Európsku Komisiu. Venovala sa predovšetkým rozvojovej spolupráci v oblasti podpory dobrej správy vecí verejných, verejnej politiky a rozvoja občianskej spoločnosti.