Oznámenie MF SR o určeni vzoru tlačiva podľa § 20 ods. 9 zákona č . 523/2004 Z.z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov

Zamestnanec: Mgr. Natália Klementová, 02/5958 2241
Číslo: MF/007776/2017-525

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje vzor tlačiva, na ktorom sa oznamuje prijatie finančnej pomoci priamo z Európskej únie.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. predložiť oznámenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky v termíne do 30 dní od jej prijatia.

Zákonom č. 69/2012 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony bola s účinnosťou od 1. marca 2012 právnickým osobám a fyzickým osobám uložená povinnosť oznamovať v rovnakej lehote 30 dní Ministerstvu financií SR tiež prijatie žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci, alebo jej časti.

S účinnosťou od 1.6.2017 nahrádza papierový vzor tlačiva “Oznámenie o prijatí finančnej pomoci priamo z EÚ a nezaradenej do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a o povinnosti vrátenia finančnej pomoci“ elektronický formulár, ktorý je zverejnený pod záložkou “Elektronické oznámenie o prijatí finančnej pomoci z EÚ“ v prostredí webového sídla Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktorým Európska komisia poskytla granty na projekty, ktoré podporujú záujmy Európskej únie alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík Európskej únie. Poskytované sú na základe uzatvorenej zmluvy s útvarmi Európskej komisie alebo s jej agentúrami najmä cez výzvy na predkladanie ponúk.

Táto oznamovacia povinnosť sa netýka prijímateľov, ktorí prijali finančnú pomoc v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007-2013, Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, operačných programov v rámci Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020, Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (FEAD) a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu prostredníctvom platobných jednotiek, ktorým sa poskytujú prostriedky EÚ z certifikačného orgánu - Ministerstva financií SR[1], z Platobnej agentúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na základe uvedeného sa upravuje vzor tlačiva, vzťahujúci sa k oznamovacej povinnosti na „Oznámenie o prijatí finančnej pomoci priamo z EÚ a nezaradenej do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a o povinnosti vrátenia finančnej pomoci“.

Evidenciu oznámení o prijatých finančných prostriedkoch z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike nezaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, vedie a štvrťročne vyhodnocuje sekcia európskych fondov, odbor platieb Ministerstva financií SR.

Vzor tlačiva sa zverejňuje v prostredí webového sídla Ministerstva financií Slovenskej republiky.


[1] Platobné jednotky, z ktorých sa financujú operačné programy Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 a Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 na ministerstvách: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad vlády SR.