Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Oznámenie MF SR o určení spôsobu oznamovania prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanec: Mgr. Natália Klementová, 02/5958 2241

Ministerstvo financií SR oznamuje

Ministerstvo financií SR podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje spôsob, akým je potrebné oznamovať prijatie finančnej pomoci priamo z Európskej únie.

Právnické a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. oznamovať Ministerstvu financií SR výšku prijatej pomoci v termíne do 30 dní od jej prijatia (t. j. pripísania na účet).

Zákonom č. 69/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony, bola s účinnosťou od 1. marca 2012 právnickým a fyzickým osobám uložená povinnosť oznamovať v rovnakej lehote 30 dní Ministerstvu financií SR tiež prijatie žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti.

S účinnosťou od 1.6.2017 sa prijatie finančnej pomoci priamo z Európskej únie ako aj povinnosť vrátenia oznamuje Ministerstvu financií SR elektronicky, a to prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií SR pod záložkou “Elektronické podávanie oznámení o prijatí pomoci priamo z EÚ“. Pod touto záložkou sú zároveň zverejnené aj pokyny na vyplnenie elektronického formulára.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktorým boli z rozpočtu Európskej únie poskytnuté granty na projekty, ktoré podporujú záujmy Európskej únie alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík Európskej únie. Poskytované sú na základe uzatvorenej zmluvy s útvarmi Európskej komisie alebo s jej agentúrami najmä cez výzvy na predkladanie ponúk.

Táto oznamovacia povinnosť sa netýka prijímateľov, ktorí prijali finančnú pomoc v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2007-2013, Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007-2013, Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, operačných programov v rámci Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020, Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (FEAD) a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu prostredníctvom platobných jednotiek, ktorým sa poskytujú prostriedky Európskej únie z certifikačného orgánu - Ministerstva financií SR[1], z Platobnej agentúry Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR alebo z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Oznamovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na finančnú pomoc prijatú v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.

Evidenciu oznámení o prijatých finančných prostriedkoch z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike nezaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, vedie a štvrťročne vyhodnocuje sekcia európskych fondov, odbor platieb Ministerstva financií SR.


[1] Platobné jednotky, z ktorých sa financujú operačné programy Národného strategického referenčného rámca 2007-2013 a Partnerskej dohody SR na roky 2014-2020 na ministerstvách: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Úrad vlády SR.