Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Oznámenie MF SR o určení spôsobu oznamovania prijatia finančnej pomoci priamo z EÚ podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnanec: Mgr. Natália Klementová, 02/5958 2241

Ministerstvo financií SR oznamuje

Ministerstvo financií SR podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“) určuje spôsob, akým je potrebné oznamovať prijatie finančnej pomoci priamo z Európskej únie.

Právnické a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné podľa § 20 ods. 8 zákona oznamovať Ministerstvu financií SR výšku prijatej pomoci v termíne do 30 dní od jej prijatia (t. j. pripísania na účet). V rovnakej lehote sú povinné oznamovať Ministerstvu financií SR prijatie žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti.

Prijatie finančnej pomoci priamo z Európskej únie ako aj povinnosť vrátenia sa oznamuje Ministerstvu financií SR elektronicky, a to prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií SR pod záložkou “Elektronické podávanie oznámení o prijatí pomoci priamo z EÚ“. Pod touto záložkou sú zároveň zverejnené aj pokyny na vyplnenie elektronického formulára.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktorým boli z rozpočtu Európskej únie poskytnuté granty na projekty, ktoré podporujú záujmy Európskej únie alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík Európskej únie. Poskytované sú na základe uzatvorenej zmluvy s útvarmi Európskej komisie alebo s jej agentúrami najmä cez výzvy na predkladanie ponúk. Prostriedky z grantov Európskej únie* sa nezaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a v súlade s §22 ods. 4 zákona sa vedú na samostatnom účte 019 „Účet grantov programov EÚ“.

Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na spoločné programy SR a Európskej únie* (s výnimkou Interreg SK-CZ, Interreg SK-AT a INTERACT), ktoré sa poskytujú prostredníctvom iného členského štátu, pričom účastníkom programu je okrem iného členského štátu aj SR.

Táto oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na prostriedky Európskej únie * podľa §2 písm. e) zákona, ktoré sa v SR poskytujú prostredníctvom platobného/certifikačného orgánu (Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR) alebo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Oznamovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na finančnú pomoc prijatú v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu, Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci (FEAD) a z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu.

Evidenciu oznámení o prijatých finančných prostriedkoch z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa v Slovenskej republike nezaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, vedie a štvrťročne vyhodnocuje sekcia európskych fondov, odbor platieb Ministerstva financií SR.


*Metodický výklad pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre programové obdobie 2014-2020 zverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2015 a pre programové obdobie 2021-2027 zverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2023.