Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Financovanie rozpočtu EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami. Vlastné zdroje EÚ možno charakterizovať ako príjmy pridelené EÚ s cieľom financovania svojho rozpočtu a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov. Ostatné príjmy (napr. pokuty súvisiace s ochranou hospodárskej súťaže, dane a iné zrážky z platov zamestnancov inštitúcií EÚ, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy EÚ a pod.) zabezpečujú len pomerne malý  podiel financovania európskeho rozpočtu.

Pri schvaľovaní ročného rozpočtu EÚ Radou EÚ a Európskym parlamentom sa v záujme zachovania princípu „vyrovnanosti rozpočtu“ celkové príjmy vždy rovnajú celkovým výdavkom. Celková suma potrebná na financovanie rozpočtu EÚ je automaticky daná úrovňou celkových výdavkov zníženou o iné príjmy. 

V júli 2020 sa lídri EÚ dohodli na balíku VFR 2021-2017 a Plánu obnovy. Na jeho financovanie v  súlade so závermi z tohto summitu, bol systém vlastných zdrojov zreformovaný a okrem existujúcich odvodov ako clá, príspevky členských štátov založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) a na hrubom národnom dôchodku (HND) je od roku 2021 zavedený odvod založený na množstve nerecyklovaných plastových obalov. V budúcnosti sa počíta s ďalšími vlastnými zdrojmi ako je úprava uhlíkových hraníc (poplatok z uhlíka), zdroj založený na príjmoch z obchodovania s emisiami (zameraný na letecký a námorný sektor), daň z digitálnych služieb, ako aj poplatok za použitie jednotného trhu.

V súčasnosti systém vlastných zdrojov EÚ pozostáva z:

  • tradičných vlastných zdrojov (TVZ), ktoré predstavujú clá. Clá vyplývajú z použitia colnej legislatívy EÚ a Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre dovoz z tretích krajín. Členské štáty odvedú do rozpočtu EÚ 75 % z vyzbieraného cla a 25 % si ponechajú na náklady na tento výber;
  • zdroja založeného na DPH, ktorý je odvodený z aplikácie jednotnej sadzby pre všetky členské štáty (s výnimkou Nemecka, Holandska, a Švédska, ktoré aplikujú zníženú sadzbu) na odhady harmonizovaných základov DPH určené podľa pravidiel EÚ. Harmonizovaný základ DPH sa vypočítava v súlade s ustanoveniami smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o definitívnych jednotných dohodách pre vyberanie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty. Princípom výpočtu harmonizovaného základu DPH je nasimulovať situáciu, ako keby všetky členské štáty uplatňovali plne harmonizovaný systém DPH;
  • zdroja založeného na HND, ktorý sa vypočítava použitím jednotnej sadzby na HND členského štátu. Táto sadzba je fixná počas rozpočtovej procedúry. Zdroj založený na HND je variabilný zdroj, ktorý sa používa na zabezpečenie príjmu potrebného na pokrytie výdavkov, keď všetky ostatné zdroje financovania EÚ nepostačujú na pokrytie výdavkov rozpočtu EÚ. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu EÚ;
  • zdroja založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov. Tento zdroj by mal byť motiváciou členských štátov recyklovať. Pri vyššej miere recyklácie sú odvody nižšie. Jednotná sadzba za 1 kg nerecyklovaného odpadu je 0,80 EUR.

Súčasťou systému vlastných zdrojov EÚ je aj špecifický korekčný mechanizmus pre niekoľko členských štátov (Dánsko, Nemecko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko).

Stropy vlastných zdrojov sa zvýšili na 1,40 % HND EÚ pri platobných rozpočtových prostriedkoch a 1,46 % HND EÚ pri viazaných rozpočtových prostriedkoch. Tieto stropy sa dočasne navýšia o 0,60 % HND EÚ výlučne na účely splatenia všetkých záväzkov Únie, ktoré vyplývajú z vypožičania si finančných prostriedkov na financovanie nástroja plánu obnovy (v platnosti po roku 2027 do roku 2058).

Podrobnejšie informácie o vlastných zdrojoch rozpočtu EÚ sú dostupné tu:

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/revenue_sk

Systém financovania VFR 2021 - 2027

Vlastné zdroje EÚ sú stanovené, vyberané, platené a kontrolované v zmysle platných predpisov systému vlastných zdrojov. V súčasnosti je systém vlastných zdrojov EÚ založený na rozhodnutí Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053, jeho vykonávacom nariadení – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 2021/768, nariadení o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené Nariadením Rady (EU, Euratom) 2016/804 a nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 o výpočte a metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný.

Finančné riadenie vlastných zdrojov EÚ v podmienkach SR

Systém vlastných zdrojov bol vytvorený v SR ešte pred vstupom do EÚ a je plne funkčný od 1.5.2004. Predpokladmi pre zabezpečenie odvodov vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ v správnej výške a v stanovených termínoch v súlade s predpismi o vlastných zdrojoch sú správne výpočty výšky odvodov, zabezpečenie výberu jednotlivých vlastných zdrojov a efektívna kontrola.

Aktuálne platný „Systém riadenia vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v Slovenskej republike“ bol schválený uznesením vlády SR č. 594 z 2. septembra 2009. Tento dokument stanovuje zodpovednosť jednotlivých subjektov SR a činnosti, ktoré zabezpečujú finančné a informačné toky, účtovníctvo, kontrolu a výkazníctvo pri realizácii odvodov vlastných zdrojov SR do rozpočtu EÚ. Okrem toho, ako doplnenie už platného systému riadenia vlastných zdrojov, SR prijala Rozhodnutie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2053 z 14.decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom uznesením vlády SR č. 148 zo 17.marca 2021. 

Pri systéme riadenia vlastného zdroja Európskej únie založeného na nerecyklovanom odpade z plastových obalov v Slovenskej republike sú stanovené pravidlá sprístupňovania v Nariadení Rady (EÚ, Euratom) 2021/770 z 30. apríla 2021 o výpočte vlastného zdroja založeného na odpade z plastových obalov, ktorý nie je recyklovaný, o metódach a postupe sprístupňovania tohto vlastného zdroja, o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť a o určitých aspektoch vlastného zdroja založeného na hrubom národnom dôchodku.