Financovanie rozpočtu EÚ

Rozpočet EÚ je financovaný vlastnými zdrojmi a ostatnými príjmami. Vlastné zdroje EÚ možno charakterizovať ako príjmy pridelené EÚ s cieľom financovania svojho rozpočtu a plynúce do tohto rozpočtu automaticky bez potreby akéhokoľvek dodatočného rozhodnutia národných orgánov. Ostatné príjmy (napr. pokuty súvisiace s ochranou hospodárskej súťaže,  dane a iné zrážky z platov zamestnancov inštitúcií EÚ, bankové úroky, príspevky z nečlenských krajín na určité programy EÚ a pod.) zabezpečujú len pomerne malý  podiel financovania európskeho rozpočtu.

Pri schvaľovaní ročného rozpočtu EÚ Radou EÚ a Európskym parlamentom sa v záujme zachovania princípu „vyrovnanosti rozpočtu“ celkové príjmy vždy rovnajú celkovým výdavkom. Celková suma potrebná na financovanie rozpočtu EÚ je automaticky daná úrovňou celkových výdavkov zníženou o iné príjmy. Celková suma vlastných zdrojov v žiadnom rozpočtovom roku nemôže prevýšiť presne stanovený strop (1,23 % HND EÚ pre obdobie rokov 2014-2020.

V súčasnosti systém vlastných zdrojov EÚ pozostáva z:

  • tradičných vlastných zdrojov (TVZ), ktoré predstavujú clá a odvody v sektore cukru. Clá vyplývajú z použitia colnej legislatívy EÚ a Spoločnej poľnohospodárskej politiky pre dovoz z tretích krajín. Odvody v sektore cukru sú uložené výrobcom v odvetví cukru a slúžia na pokrytie výdavkov EÚ v tomto odvetví;
  • zdroja založeného na DPH, ktorý je odvodený z aplikácie jednotnej sadzby pre všetky členské štáty (s výnimkou Nemecka, Holandska, a Švédska, ktoré aplikujú zníženú sadzbu) na odhady harmonizovaných základov DPH určené podľa pravidiel EÚ. Harmonizovaný základ DPH sa vypočítava v súlade s ustanoveniami smernice Rady č. 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1553/89 o definitívnych jednotných dohodách pre vyberanie vlastných zdrojov pochádzajúcich z dane z pridanej hodnoty. Princípom výpočtu harmonizovaného základu DPH je nasimulovať situáciu, ako keby všetky členské štáty uplatňovali plne harmonizovaný systém DPH.
  • zdroja založeného na HND, ktorý sa vypočítava použitím jednotnej sadzby na HND členského štátu. Táto sadzba je fixná počas rozpočtovej procedúry. Zdroj založený na HND je variabilný zdroj, ktorý sa používa na zabezpečenie príjmu potrebného na pokrytie výdavkov, keď všetky ostatné zdroje financovania EÚ nepostačujú na pokrytie výdavkov rozpočtu EÚ. Zdroj založený na HND tak zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu EÚ.

Súčasťou systému vlastných zdrojov EÚ je aj špecifický korekčný mechanizmus pre niekoľko členských štátov.

Systém financovania VFR 2014 - 2020

Vlastné zdroje EÚ sú stanovené, vyberané, platené a kontrolované v zmysle platných predpisov systému vlastných zdrojov. V súčasnosti je systém vlastných zdrojov EÚ založený na rozhodnutí Rady (EÚ, Euratom) 2014/335, jeho vykonávacom nariadení – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 608/2014 a nariadení o metódach a postupe sprístupňovania vlastných zdrojov – Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 609/2014, ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené Nariadením Rady (EU, Euratom) 2016/804.

Finančné riadenie vlastných zdrojov EÚ v podmienkach SR

Systém vlastných zdrojov bol vytvorený v SR ešte pred vstupom do EÚ a je plne funkčný od 1.5.2004. Predpokladmi pre zabezpečenie odvodov vlastných zdrojov do rozpočtu EÚ v správnej výške a v stanovených termínoch v súlade s predpismi o vlastných zdrojoch sú správne výpočty výšky odvodov, zabezpečenie výberu jednotlivých vlastných zdrojov a efektívna kontrola.

Aktuálne platný Systém finančného riadenia vlastných zdrojov EÚ bol schválený uznesením vlády č. 594 z 2.septembra 2009. Tento dokument stanovuje zodpovednosť jednotlivých subjektov SR a činnosti, ktoré zabezpečujú finančné a informačné toky, účtovníctvo, kontrolu a výkazníctvo pri realizácii odvodov vlastných zdrojov SR do rozpočtu EÚ.