Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

MF SR pre rok 2018 vydalo novú Smernicu č. MF007764/2019-31 na vypracovanie záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu a štátneho fondu a novú Smernicu č. MF007765/2019-31 na vypracovanie štátneho záverečného účtu SR. Pôvodné smernice č. MF/23510/2014-31 a MF23511/2014-31 strácajú účinnosť. Smernica z roku 2018 platí bez zmien aj pre rok 2019.

Zmeny v smerniciach sa týkali formálnej aktualizácie textu, organizačného označenia útvarov MFSR a zosúladenia náplne príjmov a výdavkov podľa platných rozpočtových pravidiel (zrušenie § 23 a zmena mimorozpočtových príjmov a výdavkov na rozpočtované).