Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Aktuality:

MF SR pre rok 2019 vydalo novú Smernicu č. MF/010580/2020-31 na vypracovanie záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu a štátneho fondu. Nová smernica pre záverečný účet kapitoly a štátneho fondu za rok 2019 z  dôvodu úpravy termínov 

MF SR pre rok 2018 vydalo Smernicu č. MF007764/2019-31 na vypracovanie záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu a štátneho fondu. Zrušená smernica z dôvodu úpravy termínov pre rok 2019