Záverečný účet kapitoly ŠR, štátneho fondu a štátny záverečný účet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva smernicu na vypracovanie návrhov záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, záverečných účtov štátnych fondov a návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky.

Aktuality:

MF SR  vydalo novú smernicu na vypracovanie záverečného účtu kapitoly štátneho rozpočtu a štátneho fondu za rok 2020, ako aj smernicu pre podklady do Štátneho záverečného účtu. Boli upravené termíny a čiastočne aj požadovaný rozsah informácií v návrhoch záverečných účtoch kapitol a štátnych fondov.

 Neplatné smernice sú uvedené v zložke ,,Archív".