Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

OECD Logo

Dňa 14. decembra 1960 bola v Paríži podpísaná Zmluva o založení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD, www.oecd.org), ktorá vstúpila do platnosti 30. septembra 1961.

Sídlo: Paríž, Francúzska republika

Členovia: aktuálne 38 členských štátov

  • Zakladajúce členské štáty OECD (1961) sú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Postupne pristúpili krajiny Taliansko (1962), Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973),  Mexiko (1994), Česká republika (1995), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Kórea (1996), Slovenská republika (2000). V roku 2010 pristúpili krajiny Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko, následne Lotyšsko (2016) a Litva (2018).

Mandát: medzinárodná organizácia (medzinárodný elitný think-tank), ktorá poskytuje členským štátom široký priestor na vysoko odborné diskusie o hospodárskych politikách, týkajúce sa hlavne udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. OECD sa často označuje ako „klub mozgov“, ktorý sleduje vývoj nielen v členských štátoch OECD, ale aj v iných krajinách a v kontexte  vzájomnej prepojenosti a závislosti ekonomík krajín takmer celého sveta. Jednou z hlavných činností OECD je vypracovávanie odborných štúdií, štatistík o hlavných ekonomických ukazovateľoch a „peer country review“ (hĺbkový prehľad krajiny). 

Komunikáciu medzi jednotlivými členskými krajinami zabezpečuje Sekretariát OECD v Paríži.  Pracovné orgány OECD tvoria Výbory OECD a ich pracovné skupiny (resp. fóra, podskupiny, diskusné panely). Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom, v ktorej je SR zastúpená prostredníctvom vedúceho Stálej misie SR pri OECD v Paríži. 


Slovenská republika a OECD

Slovenská republika sa stala členom OECD dňa 14. decembra 2000 a to uložením listiny o pristúpení k Dohovoru OECD u depozitára dohovoru, ktorým je francúzska vláda. Slovenská republika podala dňa 25. februára 1994 prihlášku za člena OECD a 8. júna 1994 Rada OECD schválila zahájenie rokovaní so SR.

V roku 2019 Slovenská republika predsedala na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni. SR za tému svojho predsedníctva zvolila tému “Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy”.

Tradičnou formou spolupráce Ministerstva financií SR s OECD je príprava Ekonomického prehľadu SR, ktorý sa pripravuje pravidelne v cca 18 – 24 mesačných intervaloch, posledný Ekonomický prehľad SR bol prezentovaný vo februári 2019. Prostredníctvom tohto hodnotenia sa snaží OECD poskytnúť SR objektívny pohľad na jej aktuálnu ekonomickú situáciu, vrátane odporúčaní pre najbližšie obdobie.

Ministerstvo financií SR je v rámci SR gestorom a spolugestorom týchto výborov:


Kontakt

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France 
www.oecd.org/contact

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
(Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD)
28, avenue d´Eylau
75016 Paríž
Francúzsko
www.mzv.sk/web/oecdpariz
www.facebook.com/SlovakiaOECDParis

Facebook Flickr Instagram LinkedIn Rss Twitter Youtube