Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – OECD

Slovenská republika sa stala 14.decembra 2000 členom OECD (www.oecd.org), a to  uložením listiny o pristúpení k Dohovoru OECD u depozitára dohovoru, ktorým je francúzska vláda. Slovenská republika podala  dňa 25. februára 1994 prihlášku za člena OECD a 8. júna 1994 Rada OECD schválila zahájenie rokovaní so SR. Dohodu za Slovenskú republiku podpísal minister zahraničných vecí Eduard Kukan, za OECD generálny tajomník OECD Donald J.Johnson.

Zakladajúce členské krajiny OECD (1961) sú Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Spojené Štáty Americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Veľká Británia. Postupne pristúpili krajiny Taliansko (1962), Japonsko (1964), Fínsko (1969), Austrália (1971), Nový Zéland (1973),  Mexiko (1994), Česká republika (1995), Poľsko (1996), Maďarsko (1996), Kórea (1996), Slovenská republika (2000). V roku 2010 pristúpili krajiny Čile, Estónsko, Izrael, Slovinsko.

OECD je medzivládna organizácia poskytujúca členským štátom široký priestor na vysoko odborné diskusie o hospodárskych politikách, ktoré sa týkajú predovšetkým udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. Horúcou témou diskusií sú klady a zápory globalizácie ekonomiky, „corporate governance“, nezdravá daňová súťaž a potreba zmeny financovania starnúceho obyvateľstva. S mnohými krajinami (cca 70) a mimovládnymi organizáciami udržuje aktívne vzťahy. OECD sa často označuje ako „klub mozgov“, ktorý sleduje vývoj nielen v členských krajinách OECD, ale aj v iných krajinách a v kontexte  vzájomnej prepojenosti a závislosti ekonomík krajín takmer celého sveta. Jednou z hlavných činností OECD je vypracovávanie odborných štúdií, štatistík o hlavných ekonomických ukazovateľoch a „peer country review“ (hĺbkový prehľad krajiny).  Hospodársky prehľad členských krajín OECD sa publikuje raz za 18 až 24 mesiacov. OECD publikuje svoje oficiálne zverejnené štúdie na svojej webovej stránke. Tieto je možné vyhľadať podľa  vybranej témy (by topics), podľa krajiny (by country), alebo podľa oddelenia resp. odborov (oddelení) OECD (by department).

Predchodcom OECD bola Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorej hlavným cieľom bola obnova  vojnou zničenej Európy v rámci Marshallovho plánu.

Komunikáciu medzi jednotlivými členskými krajinami zabezpečuje Sekretariát OECD v Paríži.  Pracovné orgány OECD tvoria Výbory OECD a ich pracovné skupiny (resp. fóra, podskupiny, diskusné panely), ktoré si vytvára  Výbor podľa aktuálnej potreby riešenia problémov. Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom, v ktorej je SR zastúpená prostredníctvom vedúceho Stálej misie SR pri OECD. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je v rámci SR gestorom a spolugestorom týchto výborov:

Výbor pre hospodársku politiku

Výbor pre ekonomické prehľady

Výbor pre verejnú správu - spolugestor

Výbor pre poisťovníctvo a súkromné dôchodky

Výbor pre finančné trhy

Výbor pre daňové záležitosti

Investičný výbor 

Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku

 

Za účelom zvýšenia prínosov z členstva SR v OECD organizuje MZV SR (www.mzv.sk) na národnej úrovni zasadnutia Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD.

 

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži, Francúzsko

Adresa:

Mission permanente de la République Slovaque auprés l´OCDE
(Permanent Mission of the Slovak Republic to the OECD)
28, Avenue d´Eylau
75016 Paríž (Paris)
Francúzsko (France)

Tel.: 0033-1 / 5626 5090
Fax: 0033-1 / 5626 5092
Email:  slovak.del@oecd-sr.com

Web site http://www.oecdparis.mfa.sk