Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, IČO: 00151742. www.mfsr.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

OECD Logo

Dňa 14. decembra 1960 bola v Paríži podpísaná Zmluva o založení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD, www.oecd.org), ktorá vstúpila do platnosti 30. septembra 1961.

Sídlo: Paríž, Francúzska republika

Členovia: aktuálne 38 členských štátov

Mandát: medzinárodná organizácia (medzinárodný elitný think-tank), ktorá poskytuje členským štátom široký priestor na vysoko odborné diskusie o hospodárskych politikách, týkajúce sa hlavne udržateľného hospodárskeho rastu, zamestnanosti a životného prostredia. OECD sa často označuje ako „klub mozgov“, ktorý sleduje vývoj nielen v členských štátoch OECD, ale aj v iných krajinách a v kontexte  vzájomnej prepojenosti a závislosti ekonomík krajín takmer celého sveta. Jednou z hlavných činností OECD je vypracovávanie odborných štúdií, štatistík o hlavných ekonomických ukazovateľoch a „peer country review“ (hĺbkový prehľad krajiny). 

Komunikáciu medzi jednotlivými členskými krajinami zabezpečuje Sekretariát OECD v Paríži.  Pracovné orgány OECD tvoria Výbory OECD a ich pracovné skupiny (resp. fóra, podskupiny, diskusné panely). Rada OECD je najvyšším rozhodovacím orgánom, v ktorej je SR zastúpená prostredníctvom vedúceho Stálej misie SR pri OECD v Paríži. 


Slovenská republika a OECD

Slovenská republika sa stala členom OECD dňa 14. decembra 2000 a to uložením listiny o pristúpení k Dohovoru OECD u depozitára dohovoru, ktorým je francúzska vláda. Slovenská republika podala dňa 25. februára 1994 prihlášku za člena OECD a 8. júna 1994 Rada OECD schválila zahájenie rokovaní so SR.

V roku 2019 Slovenská republika predsedala na zasadnutí Rady OECD na ministerskej úrovni. SR za tému svojho predsedníctva zvolila tému “Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy”.

Tradičnou formou spolupráce Ministerstva financií SR s OECD je príprava Ekonomického prehľadu SR, ktorý sa pripravuje pravidelne v cca 18 – 24 mesačných intervaloch, posledný Ekonomický prehľad SR bol prezentovaný vo februári 2019. Prostredníctvom tohto hodnotenia sa snaží OECD poskytnúť SR objektívny pohľad na jej aktuálnu ekonomickú situáciu, vrátane odporúčaní pre najbližšie obdobie.

Ministerstvo financií SR je v rámci SR gestorom a spolugestorom týchto výborov:


Kontakt

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
2, rue André Pascal
75775 Paris Cedex 16
France 
www.oecd.org/contact

Stála misia Slovenskej republiky pri OECD v Paríži
(Permanent Delegation of the Slovak Republic to the OECD)
28, avenue d´Eylau
75016 Paríž
Francúzsko
www.mzv.sk/web/oecdpariz
www.facebook.com/SlovakiaOECDParis

Facebook Flickr Instagram LinkedIn Rss Twitter Youtube

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu:

  1. Medzinárodné vzťahy
  2. Medzinárodné organizácie
  3. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHĽADÁVANIE NA WEB SÍDLE:


PÄTIČKA:

Portály MFSR

Projekty MF SR

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

+421 2 5958 1111
podatelna@mfsr.sk

Všetky kontakty

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.