Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Medzinárodná ochrana investícií

Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií, nazývané aj bilaterálne investičné dohody, sú významnými medzinárodnými zmluvnými dokumentami. Predstavujú štandardné medzinárodné zmluvy, ktoré sa uzatvárajú medzi suverénnymi subjektami medzinárodného práva verejného s cieľom vytvárať priaznivé ekonomické podmienky pre rozvoj zahraničných investícií.

Rozvoj medzinárodných ekonomických aktivít a prílev zahraničného kapitálu do našej ekonomiky liberalizáciou ekonomických podmienok umožňuje, aby sa do vnútornej ekonomiky zapájali aj zahraničné subjekty, čím sa na jednej strane umožňuje oživenie ekonomiky zvyšovaním podielu zahraničného kapitálu a na strane druhej sa podčiarkuje potreba vytvorenia spravodlivého právneho rámca na zmluvnom základe pre ochranu investorov a ich investícií.

Prílev zahraničných investícií ovplyvňuje najmä oblasti ako hospodársky rast, príjmy do štátneho rozpočtu, prínos know-how alebo zamestnanosť. Praktickým výsledkom uzatvorenia takejto dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií by malo byť vytvorenie prostredia, ktoré podporí zakladanie podnikov so zahraničnou účasťou a zahraničné priame a portfóliové investície.

Mimoriadny význam tiež spočíva i v garancii voľného cezhraničného prevodu kapitálu spojeného s týmito investíciami.

Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií sú medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy (čl. 7 ods. 4 Ústavy SR), ktoré majú vždy charakter prezidentskej zmluvy. Priamo zakladajú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR majú prednosť pred zákonmi, podliehajú ratifikácii a vyhlasujú sa v Zbierke zákonov SR.

Rokovania bilaterálnych dohôd o ochrane a vzájomnej podpore investícií medzi členskými štátmi EÚ a tretími štátmi sa v súčasnosti riadia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1219/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia pre bilaterálne investičné dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami. V zmysle tohto nariadenia sa rokovanie dohôd o ochrane a vzájomnej podpore investícií môže uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom Európskej komisie. Vyrokovaná dohoda o ochrane a vzájomnej podpore investícií následne podlieha autorizácii Európskou komisiou.

Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií uzavreté medzi SR a tretími štátmi

Zmluvná strana Dátum podpisu Miesto podpisu Dátum nadobudnutia platnosti Uverejnená v Z. z. pod číslom
Bielorusko Aug 26, 2005 Minsk Sep 01, 2006 468/2006
Bosna and Hercegovina Jún 02, 2008 Sarajevo Nov 19, 2009 455/2009

Čína

Dodatkový protokol

Dec 04, 1991

Dec 07, 2005

Peking

Bratislava

Dec 01, 1992

Máj 25, 2007

37/2000

259/2007

Egypt Apr 30, 1997 Káhira Jan 01, 2000 159/2000
India Sep 25, 2006 Bratislava Jún 16, 2007 11/2008
Irán Jan 19, 2016 Teherán ---  
Izrael Sep 08, 1999 Bratislava Jún 24, 2003 369/2003
Jordánsko Feb 21, 2008 Ammán Jún 09, 2010 249/2010
Kanada Júl 20, 2010 Bratislava Mar 14, 2012 26/2012
Kazachstan Nov 21, 2007 Bratislava Jún 29, 2016 191/2016
Keňa Dec 14, 2011 Nairobi ---  
Kórea Južná Máj 27, 2005 Soul Feb 07, 2006 4/2006

Kórea Severná

Dodatkový protokol

Okt 27, 1998

Jan 27, 2009

Bratislava

Bratislava

Apr 17, 1999

Dec 06, 2009

180/1999

502/2009

Kuba Mar 22, 1997 Havana Dec 05, 1997 288/1998
Kuvajt Feb 17, 2009 Kuvajt Sep 05, 2012 258/2012
Libanon Feb 20, 2009 Bejrút Máj 22, 2010 223/2010
Líbya Feb 20, 2009 Bratislava ---  
Macedónsko Jún 25, 2009 Skopje Aug 25, 2011 248/2011
Malajzia Júl 12, 2007 Kuala Lumpur Feb 05, 2012 36/2012
Maroko Jún 14, 2007 Rabat Máj 11, 2014 94/2014
Mexiko Okt 26, 2007 Mexico City Apr 08, 2009 41/2009
Moldavsko Apr 07, 2008 Kišiňov Nov 15, 2009 398/2009
Nórsko Máj 21, 1991 Oslo Aug 06, 1992 530/1992
Ruská federácia Nov 30, 1993 Bratislava Aug 02, 1996 48/1997
Singapur Okt 13, 2006 Singapur Jún 06, 2007 286/2007

Spojené štáty americké

Dodatočný protokol

Okt 22, 1991

Sep 22, 2003

Washington

Brusel

Dec 19, 1992

Júl 13, 2004

193/1995

552/2004

Srbsko a Čierna Hora

Dohoda o zmene

Jan 30, 1996

Nov 09, 2004

Belehrad

Bratislava

Júl 16, 1998

Okt 13, 2005

68/1999

393/2005

Sýria Feb 18, 2009 Damask Dec 09, 2009 512/2009
Švajčiarsko Okt 05, 1990 Bern Aug 07, 1991 459/1991
Tadžikistan Feb 14, 1994 Bratislava Mar 12, 1996 26/1997
Turecko Okt 13, 2009 Ankara Dec 11, 2013 391/2013
Turkmenistan Nov 17, 1994 Bratislava Mar 10, 1999 235/1999
Ukrajina Feb 26, 2007 Kyjev Aug 20, 2009 271/2009
Uzbekistan Máj 16, 1995 Taškent Feb 04, 1999 101/1999
Vietnam Dec 17, 2009 Bratislava Aug 18, 2011 247/2011

Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií uzavreté medzi SR a členskými štátmi Európskej únie*

Zmluvná strana Dátum podpisu Miesto podpisu Dátum nadobudnutia platnosti Uverejnená v Z. z. pod číslom
Belgicko – Luxemburská hospodárska únia Apr 24, 1989 Brusel Feb 13, 1992 574/1992
Bulharsko Aug 26, 2005 Bratislava Sep 01, 2006 144/1995
Dánsko Mar 06, 1991 Praha Sep 19, 1992 575/1992
Fínsko Nov 06, 1990 Praha Okt 23, 1991 478/1991
Francúzsko Sep 13, 1990 Praha Sep 27, 1991 453/1991
Grécko Jún 03, 1991 Praha Aug 02, 1992 363/2000
Holandsko Apr 29, 1991 Praha Okt 01, 1992 569/1992

Chorvátsko

Dodatkový protokol

>Feb 12, 1996

>>Júl 01, 2008

>Zahreb

Bratislava

>Feb 5, 1997

>>Nov 18, 2009

69/1999

453/2009

Lotyšsko Apr 09, 1998 Riga Okt 30, 1998 26/1999
Maďarsko Jan 15, 1993 Bratislava Júl 19, 1996 70/1999
Malta Sep 07, 1999 Valetta Máj 29, 2000 290/2000
Nemecko Okt 02, 1990 Praha Aug 02, 1992 573/1992
Poľsko Aug 18, 1994 Varšava Mar 14, 1996 27/1997
Portugalsko Júl 10, 1995 Lisabon Máj 15, 1999 234/1999
Rakúsko Okt 15, 1990 Viedeň Okt 01, 1991 454/1991

Rumunsko

Dodatkový protokol

Mar 03, 1994

Nov 08, 2005

Bratislava

Bratislava

Mar 07, 1996

Okt 31, 2006

244/1999

26/2007

Slovinsko Júl 28, 1993 Bratislava Mar 28, 1996 89/1999
Spojené kráľovstvo Júl 10, 1990 Praha Okt 26, 1992 646/1992
Španielsko Dec 12, 1990 Madrid Nov 28, 1991 647/1992
Švédsko Nov 13, 1990 Praha Sep 23, 1991 479/1991

Nižšie v prílohách sa nachádzajú príslušné dohody o ochrane a vzájomnej podpore investícií v ich anglickom znení, ktoré je v prípade akýchkoľvek rozdielov pri výklade jednotlivých jazykových verzií rozhodujúcim znením.

* Ministerstvo financií Slovenskej republiky si dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že Slovenská republika považuje dohody o ochrane a vzájomnej podpore investícií medzi členskými štátmi Európskej únie za prinajmenšom neaplikovateľné z dôvodu ich konfliktu s právom EÚ. Rovnako aj ďalšie členské štáty EÚ a samotná EÚ v súčasnosti posudzujú, či sú tieto dohody platné a aplikovateľné. Táto otázka doposiaľ nie je s konečnou platnosťou vyriešená. V júni 2015 Európska komisia vo veci dohôd ochrane a vzájomnej podpore investícií začala tzv. infrigement proti 5 členským štátom EÚ vrátane Slovenskej republiky a zároveň tzv. PILOT konanie proti ďalším členským štátom. Veľký význam v tejto veci má aj rozhodnutie nemeckého Najvyššieho spolkového súdu, ktorý v konaní o zrušení arbitrážneho rozhodnutia v spore Achmea vs. SR predložil otázku aplikovateľnosti dohôd o ochrane a vzájomnej podpore investícií uzavretých medzi členskými štátmi Európskej únie na prejudiciálne konanie Súdnemu dvoru EÚ.