Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Majetok obce

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci (stavby pevne spojené so zemou pevným základom, pozemky, byty a nebytové priestory) a hnuteľné veci (napr. dopravné prostriedky, mobilné telefóny, informačné technológie a pod.) finančné prostriedky obce, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré nadobudla obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou.

Všeobecným predpisom v oblasti majetkovoprávnej na úseku obcí je zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“). Tento zákon

  1. ustanovuje, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky prešli do vlastníctva obcí a spôsob tohto prechodu,
  2. upravuje majetkové postavenie obcí a hospodárenie s ich majetkom.  

Majetok štátu prechádzal do vlastníctva obcí v niekoľkých etapách. Prvotne šlo o prechod majetku štátu po zaniknutých národných výboroch, neskôr o prechod majetku štátu z dôvodu postupného prechodu kompetencií zo štátnej správy na obce, ako aj o prechod zastavaných pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obcí. 

Zákon o majetku obcí upravuje postavenie obce ako samostatného subjektu vlastníckeho práva. Takisto upravuje aj postavenie jej rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v majetkovoprávnych vzťahoch ako správcov majetku obce.

Obec môže  hospodáriť  so svojim majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce, ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená obcou. Správca majetku obce nie je samostatným subjektom vlastníckeho práva, nemôže preto nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Z majetkovoprávneho pohľadu je správca len právnická osoba, ktorá spravuje majetok obce.

Zákon o majetku obcí upravuje pravidlá a postup pri nakladaní s majetkom obce s cieľom zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie s týmto majetkom a na trhových princípoch. Ide hlavne o prevod majetku obce do vlastníctva iných subjektov a prenechávanie majetku obce do nájmu. Zákon o majetku obcí upravuje aj pôsobnosť orgánov obce pri nakladaní s majetkom obce.