Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach

Zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Regulovaná osoba

Regulovanou osobou je fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovanej oblasti a predpokladá, že bude činnosť v tejto oblasti vykonávať celé odvodové obdobie. Organizačná zložka zahraničnej osoby musí v Slovenskej republike vykazovať výsledok hospodárenia a musí predkladať daňové priznanie na daň z príjmov.

2. Povinnosť platiť odvod

Ak sa subjekt považuje za regulovanú osobu (§ 3 ods. 1) vzniká mu povinnosť platiť odvod vtedy, ak jeho výsledok hospodárenia za účtovné obdobie dosiahne aspoň sumu 3 milióny eur. Ak by spoločnosť nevykázala žiadny výsledok hospodárenia (napr. novozaložená spoločnosť s oprávnením na výkon regulovanej činnosti) bude musieť odhadnúť svoj hospodársky výsledok za príslušné účtovné obdobie. Podľa výsledku tohto odhadu jej následne vznikne (výsledok hospodárenia vo výške aspoň 3 milióny eur) alebo nevznikne (výsledok hospodárenia menej ako 3 milióny eur) povinnosť platiť odvod. Novela účinná od 31.12.2016 zavádza minimálnu výšku odvodu. To znamená, že ak výška odvodu regulovanej osoby za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur, regulovaná osoba odvod neplatí.

3. Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 3 a predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu podľa 
§ 5 ods. 5

Zákon neurčuje žiadne konkrétne pravidlá, ktorými sa subjekt musí riadiť pri vypracovávaní predpokladu svojho výsledku hospodárenia, resp. svojho predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu. Je na vôli jednotlivých subjektov, aké metódy využijú pri určení odhadu svojho výsledku hospodárenia (t. j. môžu ho určiť aj hrubým odhadom bez relevantných veličín). Spoločnosti nie sú žiadnym spôsobom penalizované v prípade, ak sa ich odhad ukáže ako nesprávny. Odhad výsledku hospodárenia ako aj koeficientu na účel výpočtu základu odvodu musí urobiť tá spoločnosť, ktorá nemá žiadny výsledok hospodárenia za žiadne účtovné obdobia (novovzniknutá spoločnosť, ktorá nezostavovala účtovnú závierku, nevykázala výsledok hospodárenia).

4. Základ odvodu

Novela zavádza nový základ odvodu, ktorý bude reflektovať výnosy z regulovanej činnosti. Základom odvodu je výsledok hospodárenia spoločnosti vykázaný v účtovnej závierke, ktorá sa predkladá spolu s daňovým priznaním (§ 5 zákona č. 235/2012 Z. z.) vynásobený koeficientom na účel výpočtu základu odvodu, ktorý definuje zákon. Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov (resp. príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) z regulovanej činnosti k celkovým výnosom (resp. príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Základ odvodu je určený súčinom hospodárskeho výsledku za príslušné účtovné obdobie (kalendárny alebo hospodársky rok) a podielom výnosov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom, ktoré subjekt dosiahol v tomto účtovnom období.

5. Koeficient na účel výpočtu základu odvodu

Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov (resp. príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) z regulovanej činnosti k celkovým výnosom (resp. príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva) patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu.

Regulovaná osoba je povinná správcovi odvodu oznamovať „správne vypočítaný“ koeficient na účel výpočtu základu odvodu. Správca odvodu, v prípade ak bude mať pochybnosti o správnosti resp. pravdivosti koeficientu na účel výpočtu základu odvodu bude môcť uplatniť postupy podľa daňového poriadku (kontrola, resp. sankcie).

V prípade, ak regulovaná osoba použije na stanovenie základu odvodu výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný podľa medzinárodných štandardov upravený podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 4), z ustanovenia § 5 ods. 5 zákona o osobitnom odvode vyplýva, že aj na výpočet koeficientu, ktorým je podiel výnosov z regulovanej činnosti k celkovým výnosom patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu, sa použijú výnosy upravené v zmysle § 5 ods. 4. (§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov - prevodový mostík).

6. Výnosy z regulovanej činnosti

Cenová regulácia tovarov a služieb nie je kritériom na posúdenie toho, či výnos pochádza z regulovanej alebo neregulovanej činnosti.

Za výnosy z regulovanej činnosti sa považujú všetky výnosy, ktoré regulovaná osoba dosiahla z činnosti vykonávanej v regulovanej oblasti na základe oprávnenia vydaného príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo výnosy z činnosti v regulovanej oblasti vykonávanej v Slovenskej republike na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte. Za výnosy z regulovanej činnosti sa teda považujú všetky tie výnosy, ktoré by regulovaná osoba bez osobitného oprávnenia nedosiahla.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak regulovaná osoba získa výnosy z bežných činností alebo bude mať pasívne zisky, pričom tieto budú priamo alebo nepriamo súvisieť s regulovanou činnosťou, ktorú regulovaná osoba vykonáva na základe oprávnenia, tak aj tieto výnosy z bežnej činnosti a pasívne zisky budú patriť medzi výnosy z regulovanej činnosti.

Ako pomôcka na posudzovanie výnosov z regulovanej činnosti môže poslúžiť kritérium získania statusu regulovanej osoby v znení zákona účinného do 31.12.2016, nakoľko už vtedy bolo potrebné skúmať dosiahnutie aspoň 50 % výnosov z regulovaných činností z celkových výnosov, a teda testovať, čo predstavuje a čo nie výnosy z regulovaných činností.  

Príklady výnosov z regulovanej a neregulovanej činnosti:

Výnosy z prevádzkovania potrubia na prepravu pohonných látok sú považované za regulované, nakoľko na túto činnosť je potrebné oprávnenie na podnikanie v energetike. V tomto prípade aj predaj alebo prenájom takéhoto potrubia (majetku) bude považovaný za výnos z regulovanej činnosti, pretože súvisí s regulovanou činnosťou, keďže keby regulovaná osoba nevykonávala prevádzkovanie potrubia, nemala by ani výnos z prenájmu uvedeného potrubia.

Ak náhrada škody bude súvisieť s regulovanou činnosťou, výnos z nej sa považuje za výnos z regulovanej činnosti, pretože ak by regulovaná osoba neprevádzkovala regulovanú činnosť, s ktorou škoda súvisí, nevznikol by jej ani nárok na náhradu takejto škody.

Rovnako aj pokuty alebo úroky z omeškania, pokiaľ tieto vznikli v súvislosti s regulovanou činnosťou, výnosy z nich budú patriť do výnosov z regulovanej činnosti.

Výnos z predaja mobilného telefónu sa nepovažuje za výnos z regulovanej činnosti, pretože na túto činnosť nie je potrebné osobitné oprávnenie. Avšak, ak ide o predaj určitej služby operátorom mobilnej siete (napr. paušál), výnos z tohto predaja je považovaný za výnos z regulovanej činnosti. Pričom výnos z predaja mobilného telefónu môže regulovaná osoba dosiahnuť aj bez povolenia a bez toho, aby bol súčasťou uvedenej služby.

Výnosy z predaja alebo prenájmu majetku, ktorý nesúvisí s regulovanou činnosťou, resp. z nej nevyplýva alebo nepochádza, sa považujú za výnosy z neregulovanej činnosti. Príkladom je predaj administratívnej budovy alebo jej prenájom, resp. prenájom niektorých kancelárií. Uvedenú budovu môže regulovaná vlastniť bez toho, aby toto vlastníctvo súviselo napríklad s distribúciou elektrickej energie, t. j. nevyužíva uvedenú budovu na regulovanú činnosť. 

Postup sledovania výnosov z regulovaných činností si regulovaná osoba určí sama, pričom postupuje v súlade s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva. Napr. si bude evidovať výnosy z regulovaných činností na konkrétnych analytických účtoch v účtovnej závierke.

7. Sadzba odvodu

Sadzba odvodu je 0,00726.

Uvedená sadzba sa bude dvakrát znižovať:  

 • od 1. januára 2019 na 0,00545 pričom prvýkrát sa použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2018,
 • od 1. januára 2021 na 0,00363 pričom prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2020.

8. Výpočet odvodu

Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu (0,00726) a „nového“ základu odvodu podľa § 5. Takto vypočítaný odvod sa platí na mesačnej báze.

9. Vyrubenie odvodu

Odvod je vyrubený oznámením regulovanej osoby – samovyrubenie odvodu (§ 3 ods. 2) alebo rozhodnutím správcu odvodu v zákonom ustanovených prípadoch. Odvod je vyrubený na základe predpokladaného alebo posledného známeho výsledku hospodárenia. Lehota na podanie oznámenia pri zmene základu odvodu je určená hraničným termínom, do ktorého je regulovaná osoba povinná toto oznámenie podať, avšak túto povinnosť si môže splniť kedykoľvek do tohto termínu. Pri vykázaní nového výsledku hospodárenia je začiatkom tejto lehoty najskôr prvý deň nasledujúceho účtovného obdobia, keďže skôr účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie nemôže byť vypracovaná.

10. Zmena vyrubeného odvodu

Do uplynutia príslušného odvodového obdobia, ak sú splnené zákonom predpokladané podmienky, je možné podať viacero oznámení, ktorými je odvod za toto odvodové obdobie vyrubený. Posledným dňom odvodového obdobia je odvod splatný v tej výške aká je uvedená v poslednom oznámení, keďže v tejto výške je odvod za príslušné obdobie vyrubený. Po uplynutí príslušného odvodového obdobia nie je možné odvod za uplynulé odvodové obdobie dodatočne meniť. Odvod sa vyrubuje vždy do budúcnosti na nasledujúce odvodové obdobia. Všetko sa vyrovná v rámci zúčtovania relevantných odvodových období správcom odvodu.

Na základe nového určenia základu odvodu, vzhľadom na koeficient na účel výpočtu základu odvodu (§ 5 ods. 5), dochádza k zmene sumy základu odvodu. Regulovaná osoba bude preto povinná podať oznámenie v zmysle § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode.

Regulovaná osoba vychádzajúc z výsledku hospodárenia za rok 2016, resp. 2015, pokiaľ ešte nemá účtovnú závierku za rok 2016, podá vyššie uvedené oznámenie, pričom uvedie výsledok hospodárenia  za rok 2016 (resp. 2015), koeficient v zmysle § 5 ods. 5 (vypočítaný z údajov z tej účtovnej závierky, ktorú má k dispozícii) a výšku odvodu, vypočítanú podľa nového spôsobu výpočtu odvodu (nový základ odvodu vynásobený novou sadzbou odvodu 0,00726). 

V prípade, ak dôjde v priebehu účtovného obdobia k ďalšej zmene sumy základu odvodu, regulovaná osoba podá ďalšie oznámenie v zmysle § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode.

Za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia, za ktoré má regulovaná osoba povinnosť zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju spolu s daňovým priznaním, vykoná správca odvodu zúčtovanie odvodov.

11. Zúčtovanie odvodov

Podľa novej právnej úpravy je regulovaná osoba povinná v lehote na predloženie účtovnej závierky predložiť správcovi odvodu aj písomné oznámenie na zúčtovanie odvodov, ktoré má zákonom dané náležitosti:

 • výsledok hospodárenia
 • koeficient na účel výpočtu základu odvodu
 • základ odvodu
 • suma zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia - celková výška zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriacich do príslušného účtovného obdobia.

Oznámenie sa predkladá na tlačive, ktoré určuje a zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR. Správca odvodu bude musieť pri zúčtovaní prihliadať na to, že regulovaná osoba odvod neplatila, pretože za jednotlivé odvodové obdobia výška odvodu nepresiahla sumu 1 000 eur. Ak sa táto skutočnosť pri zúčtovaní potvrdí, takejto regulovanej osobe nemôže vzniknúť nedoplatok zo zúčtovania odvodov.

12. Platenie odvodu

Odvod sa až do zmeny základu odvodu platí vo výške uvedenej v poslednom oznámení regulovanej osoby alebo určenej v rozhodnutí správcu odvodu. Až do doručenia nového oznámenia je odvod vyrubený v pôvodnej výške.

Odvod sa platí na mesačnej báze.

Odvod je splatný do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý je spoločnosť povinná odvod platiť (odvodové obdobie). Napríklad odvod za november musí byť zaplatený do konca novembra.

13. Zúčtovanie odvodov do účtovného obdobia

Preplatok podľa § 9 ods. 3 alebo nedoplatok podľa § 9 ods. 4 za všetky odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia sa zaúčtuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka  toho  účtovného  obdobia, za ktorý preplatok alebo  nedoplatok vznikol.

14. Oznámenia

Regulovaná osoba je povinná správcovi odvodu okrem písomného oznámenia na účely platenia odvodu (§ 3 ods. 2) a pri zmene sumy základu odvodu (§ 8 ods. 3), predkladať písomné oznámenie aj pri zúčtovaní odvodov (§ 9 ods. 1). Vzory týchto oznámení určí Finančné riaditeľstvo SR a zverejní ich na svojom webovom sídle.

Vzhľadom na znenie prechodných ustanovení má regulovaná osoba postupovať pri povinnosti platiť odvod, pri určení základu odvodu, sadzby odvodu ako aj pri výpočte odvodu podľa novej právnej úpravy uvedených ustanovení zákona o osobitnom odvode, a to prvýkrát už v tom odvodovom období, ktoré patrí do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016 (t. j. ak je to kalendárny rok - od januára 2017, ak je to hospodársky rok – od prvého mesiaca tohto hospodárskeho roka). Na základe uvedeného je regulovaná osoba povinná podať správcovi odvodu aj oznámenie, a to buď podľa § 3 ods. 2 alebo § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode.

Podávanie oznámení podľa § 3 ods. 2 zákona o osobitnom odvode

Pokiaľ regulovanej osobe vznikne povinnosť platiť odvod v zmysle § 4 zákona o osobitnom odvode, t. j. ak jej výsledok hospodárenia, resp. odhad výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie, dosiahne sumu aspoň 3 milióny eur, je povinná podať správcovi odvodu písomné oznámenie podľa § 3 ods. 2  zákona o osobitnom odvode. 

Regulovaná osoba podá uvedené oznámenie, pričom v ňom uvedie:

 • regulovanú oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a), v ktorej získala oprávnenie na výkon činnosti,
 • dátum, od ktorého je oprávnená vykonávať túto činnosť,
 • odhad predpokladaného výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 3 na rok 2017 (vychádzajúc z výsledku hospodárenia za rok 2016, resp. 2015 alebo len odhad, ak doteraz žiadny výsledok hospodárenia nevykázala), 
 • odhad predpokladaného koeficientu na účel výpočtu základu odvodu podľa § 5 ods. 5 na rok 2017 (vypočítaný z údajov z tej účtovnej závierky, ktorú má k dispozícii – za rok 2016, resp. za rok 2015 alebo predpokladaný odhad tohto koeficientu, ak doteraz nevykázala žiadny výsledok hospodárenia),
 • výšku odvodu, vypočítanú podľa nového spôsobu výpočtu odvodu (nový základ odvodu vynásobený novou sadzbou odvodu 0,00726).

Podávanie oznámení podľa § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode

Vychádzajúc z prechodných ustanovení je regulovaná osoba povinná v odvodom období patriacom do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembra 2016, vychádzať z nového základu odvodu podľa § 5 zákona o osobitnom odvode. Na základe uvedeného u nej dochádza k zmene sumy základu odvodu, a preto je povinná podať oznámenie v zmysle § 8 ods. 3 zákona o osobitnom odvode.

Regulovaná osoba vychádzajúc z výsledku hospodárenia za rok 2016, resp. 2015, pokiaľ ešte nemá účtovnú závierku za rok 2016, podá uvedené oznámenie, pričom uvedie výsledok hospodárenia za rok 2016 (resp. 2015), koeficient v zmysle § 5 ods. 5 (vypočítaný z údajov z tej účtovnej závierky, ktorú má k dispozícii) a výšku odvodu, vypočítanú podľa nového spôsobu výpočtu odvodu (nový základ odvodu vynásobený novou sadzbou odvodu 0,00726).

15. Platnosť a účinnosť zákona

Zákon č. 235/2012 Z. z. bude platný a účinný až do momentu, kým nebude zrušený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmeny v zákone týkajúce sa povinnosti platiť odvod, základu odvodu, sadzby odvodu a výpočtu odvodu sú naviazané na začiatok nového účtovného obdobia, ktorým môže byť kalendárny alebo hospodársky rok. Preto sú jednotlivé prechodné ustanovenia formulované tak, že tieto zmeny sa prvýkrát uplatnia na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.

Pri sadzbe odvodu dôjde k jej dvojitému vyklesávaniu na pôvodnú sadzbu odvodu, prvýkrát v roku 2019 na 0,00545, pričom takto určená sadzba sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2018. A druhýkrát v roku 2021 na 0,00363, pričom takto určená sadzba sa prvýkrát použije na odvodové obdobie patriace do účtovného obdobia, ktoré začne po 31. decembri 2020.

Zúčtovanie odvodov po účinnosti novely sa prvýkrát vykoná za odvodové obdobia patriace do účtovného obdobia, ktoré začína po 31. decembri 2016.