Kontakty

Ministerstvo financií
Slovenskej republiky

Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA
IČO: 00151742

Tel.: +421 2 5958 1111
Fax: +421 2 5958 3048

podatelna@mfsr.sk

Pondelok 8.00 - 15.30
Utorok 8.00 - 15.30
Streda 8.00 - 16.00
Štvrtok 8.00 - 15.30
Piatok 8.00 - 15.00

Prostredníctvom podateľne je možné osobne doručiť list alebo iný dokument adresovaný ministerstvu financií.
Podateľňa potvrdí prijatie dokumentu, zaeviduje ho a pridelí príslušnému organizačnému útvaru na vybavenie. 

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

info@mfsr.sk

Pripomienky k webovému sídlu

webmaster@mfsr.sk

Kontakt na kanceláriu ministra

minister@mfsr.sk