Usmernenie č. 3/2012-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2012 pre používateľov ISUF

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť plynulý efektívny proces ukončenia beţného účtovného obdobia kalendárneho roka 2012 a otvorenia nasledujúceho účtovného obdobia kalendárneho roka 2013 a súčasne zabezpečiť uzavretie účtovných kníh v ISUF a dodrţanie termínov na predloţenie účtovnej závierky a finančných výkazov k 31.12.2012.

Dátum vydania: 14. 12. 2012

Dátum platnosti: 14. 12. 2012