COVID-19 opatrenia MF SR
COVID-19 opatrenia FS SR

Príjmy
960 912 €

Výdavky
974 686 €

Saldo
-13 774 €

Saldo verejnej správy SR v % k HDP

Maastrichtský dlh SR v % HDP