Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu MF SR na usmernenie programového rozpočtovania

Ministerstvo financií Slovenskej republiky mení a dopĺňa metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004 takto:

  1. Čl. 4  ods. 1 sa v prvej vete za slová „Aktivity spolufinancované“  pripájajú slová  „, alebo financované“.
  2. Čl. 4   ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.
  3. Čl. 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

 „(4)  Prostriedky z rozpočtu Európskej únie, ktoré sa nezaraďujú do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu (napríklad Vnútorné opatrenia, Prechodný fond, Budovanie Schengenských hraníc, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC) a sú poskytované štátnej rozpočtovej a štátnej príspevkovej organizácií sa stávajú integrálnou súčasťou programových štruktúr kapitol vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy určených na spolufinancovanie. Do programových štruktúr sa zaradia podľa vecnej náplne programov, ako samostatné časti programov, medzirezortné programy, alebo priradením  prostriedkov k  vytvoreným častiam programov. Prostriedky poskytované na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi (napríklad Finančný mechanizmus EHP, Nórsky finančný mechanizmus) sa stávajú integrálnou súčasťou programových štruktúr kapitol ako samostatné časti programov, vrátane prostriedkov štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole Všeobecnej pokladničnej správy určených na spolufinancovanie.“ 

  1. Čl. 4 sa odseky  4 až 6 označujú ako odseky 5 až 7.
  2. Čl. 7 sa na konci pripája nový odsek 7, ktorý znie:

 „(7) V priebehu rozpočtového roka sa nevyžaduje súhlas ministra financií na zmenu programovej štruktúry kapitoly doplnením, alebo zrušením samostatnej časti  programu  vytvorenej na  prostriedky podľa Čl. 4  ods. 4. Súhlas ministra financií sa nevyžaduje ani na doplnenie samostatnej časti programu do programovej štruktúry kapitoly na prostriedky v zmysle Čl. 4 ods. 1, ak v minulých rokoch bola vytvorená samostatná časť programu a v bežnom rozpočtovom roku vznikne dodatočná potreba spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, alebo financovania z rozpočtu Európskej únie. Samostatná časť programu na prostriedky v zmysle Čl. 4 ods.1, alebo  Prechodného fondu sa do programovej štruktúry kapitoly v bežnom rozpočtovom roku nedopĺňa, ak sú k týmto prostriedkom poskytnuté iné prostriedky zo štátneho rozpočtu ako určené na spolufinancovanie, napríklad daň z pridanej hodnoty.“  

  1. Dopĺňa sa nový Čl. 10, ktorý znie:

"Čl. 10

(1)  Čl. 4 ods. 4 v znení tohto dodatku sa uplatní prvýkrát  pri zostavení návrhu štátneho rozpočtu na roky 2007 až 2009. 

(2)  Čl. 7 ods. 7 v znení tohto dodatku sa uplatní prvýkrát pri realizácií štátneho rozpočtu v roku 2006.“

  Ivan Mikloš

podpredseda vlády a minister financií