Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Často kladené otázky

V rámci realizovania charitatívneho projektu má byť pre detské domovy dovezený a bezodplatne poskytnutý tovar. Je takýto tovar možné oslobodiť od cla?

 
Podľa čl. 61 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 ustanovujúceho systém Spoločenstva pre oslobodenie od cla sú za podmienok uvedených v článkoch 63 a 64 tohto nariadenia oslobodené od cla základné potreby dovážané štátnymi organizáciami alebo inými charitatívnymi a dobročinnými organizáciami, ktoré boli schválené príslušnými orgánmi na bezplatné rozdelenie týchto potrieb osobám, ktoré ich potrebujú. Za základné potreby sa pritom v súlade s čl. 61 ods. 2 nariadenia považuje taký tovar, ktorý je potrebný na uspokojovanie okamžitých potrieb osôb, napríklad potraviny, lieky, oblečenie a posteľná bielizeň. Napriek uvedenému odporúčame vo veci konkrétnych detailov súvisiacich s colným prerokovaním dovážaného tovaru kontaktovať miestne príslušný colný úrad, v pracovnom obvode ktorého sa nachádza detský domov, prípadne organizácia, ktorá bude zabezpečovať distribúciu tovaru do jednotlivých detských domovov, či profesionálnych rodín.

Aká colná sadzba sa uplatní pri dovoze konkrétneho tovaru z tretej krajiny?

 
Colné sadzby pre výrobky dovážané do EÚ sú uvedené v nariadení Komisie (EÚ), ktorým sa každoročne mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o spoločnom colnom sadzobníku. Príloha I sa každoročne mení s účinnosťou od 1. januára roku nasledujúceho po uverejnení príslušného nariadenia v Úradnom vestníku EÚ. Od 1. januára 2016 sa uplatňujú sadzby podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1754 zo 6. októbra 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku. Pre jednoduchší prístup k aktuálnej informácií možno použiť stránku Európskej komisie, resp. finančnej správy.

Chcem si objednať tovar zo zahraničia prostredníctvom internetového obchodu. Vzťahujú sa na dovoz takéhoto tovaru nejaké obmedzenia?

 
Tovar v podobných prípadoch zvyčajne nie je dostatočne podrobne špecifikovaný, v dôsledku čoho sa nedá vylúčiť, že pri dovoze nebudú porušené niektoré právne predpisy upravujúce napríklad práva duševného vlastníctva. Podrobnejšie informácie možno získať na stránke finančnej správy.