Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém

Dňa 16.3.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020. Zároveň bol zverejnený dokument so zmenami podľa mesiacov (zatiaľ január a február 2020). Tieto  zmeny sú zaznamenávané tak, ako sa o nich MF SR dozvie, či už zo zoznamu subjektov verejnej správy ŠU SR alebo od samotných organizácií. Spätne sa informácie nezatrieďujú do mesiacov, ktorých sa zmena týka (napríklad nová organizácia založená v januári, ale informácia o nej bola dostupná vo februári - táto informácia bude zverejnená ako zmena za mesiac február). Spätne sa jednotlivé verzie zoznamu UJ SC nerevidujú.

Dňa 17.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019. Boli opravené nesprávne názvy organizácií, PSČ, adresy sídla. Zároveň boli doplnené jednotky, o ktorých sa MF SR dozvedelo dodatočne na základe zmeny zoznamu subjektov verejnej správy a z nahlásených zmien do DataCentra. Zoznam UJ SC pre rok 2020 sa začne zverejňovať od apríla 2020, po ukončení zberu konsolidačných balíkov v CKS.

Dňa 23.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019. Boli opravené technické chyby v dátumoch a v nesprávnom farebnom označení organizácií VÚC Žilina.

Dňa 17.1.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2019, s údajmi k 31.12.2019. Ďalej bol aktualizovaný Manuál ku KB MFSR, aktualizovala sa len schéma súhrnného celku na konci dokumentu.    

Konsolidačný balík MF SR (KB v7) pre rok 2016 ostáva v platnosti aj pre konsolidáciu za rok 2019(Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2019 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).