Dokumenty pre subjekty používajúce Centrálny konsolidačný systém - IS CKS

21.1.2021 bola zverejnená informácia o vykazovaní vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob z kapitoly SŠHR.

12.1.2021 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 31.12.2020.  

11.1.2021 bol zverejnený upravený Konsolidačný balík MFSR vo verzii 2016 v8. Vo svojej štruktúre a rozsahu je nezmenený. K zmene - aktualizácii, došlo len v dvoch vnútorných kontrolách v hárku 1 a v hárku 2, ktoré sa spúšťajú na pozadí a sú určené pre vybrané organizácie (kapitoly ŠR).  

11.1.2021 boli zverejnené aktualizované prevodové mostíky pre neziskové organizácie a obchodné spoločnosti. Došlo k úprave o už neexistujúce syntetické účty z účtovej osnovy pre podnikateľov a k doplneniu vysvetlení. 

15.12.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.12.2020. 

7.12.2020 bol aktualizovaný zoznam UJ SC pre rok 2020 a dokument zmien v súhrnnom celku pre účely vykazovania vzájomných vzťahov, k 1.11.2020.  

Informácia pre účely zostavenia Konsolidačného balíka k vykazovaniu vzájomných vzťahov z dôvodu prijatia/odovzdania a spotreby zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv

 

Konsolidačný balík MF SR (KB v8) pre rok 2016 v platnosti pre konsolidáciu za rok 2020(Pre prácu s konsolidačným balíkom je nutné inštalovať doplnok DataExport 1.0.0.9., ktorý funguje aj v programe MS Excel 2013+). Súbor Výmenná štruktúra pre balík MF SR je určená pre IT nastavenia automatického generovania údajov KB z ekonomického systému organizácie.

Rozsah vzájomných vzťahov na úrovni celého súhrnného celku sa pre rok 2020 nezmenil (pozri bližšie vysvetlivky v aktuálnom súbore Zoznam UJ SC).   

1.) Zoznam UJ SC pre účely odsúhlasovania a vykazovania vzájomných vzťahov v rámci súhrnného celku     

2.) Konsolidačný balík a Manuál pre jeho vyplnenie 

 3.) Príručky užívateľa systému CKS 

4.) Formulár F162 - Žiadosť o založenie/zrušenie/zmenu UJ v IS DataCentra