Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

DataCentrum

Adresa:
IČO:
Tel.:
Fax:
E-mail::
Internet:
Štatutárny zástupca:

Cintorínska č. 5, 814 88 Bratislava
00151564
02/5927 8111
02/5292 6870 
sekretariat@datacentrum.sk
www.datacentrum.sk
PhDr. Eduard Jambor, PhD., LL.M, vymenovaný na zastupovanie funkcie riaditeľa DataCentra

Pôsobnosť organizácie

DataCentrum je samostatnou rozpočtovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR. DataCentrum plní hlavne tieto hlavné úlohy:

 1. zabezpečuje vypracovanie a jedenkrát ročne aktualizáciu koncepcie rozvoja rezortného informačného systému a jej realizáciu v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi Ministerstva financií SR a s rezortnými organizáciami,
 2. spolupracuje pri príprave koncepcie štátneho informačného systému,
 3. koordinuje a gestoruje rozvoj informatiky v rezorte v súlade so schválenou koncepciou rozvoja rezortného informačného systému,
 4. v rámci procesu tvorby rozpočtu kapitoly Ministerstva financií SR zodpovedá za oblasť informatiky vrátane zisťovania a verifikácie požiadaviek používateľov,
 5. koordinuje prípravu a verejné obstarávanie na realizáciu projektov vychádzajúcich z koncepcie rozvoja rezortného informačného systému,
 6. vypracováva zásady projektového riadenia a riadenia kvality pri realizácii informačných systémov v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky a dohliada na dodržiavanie týchto zásad,
 7. riadi a koordinuje systémovú integráciu rezortného informačného systému,
 8. zabezpečuje tvorbu, rozvoj, zavádzanie a uplatňovanie metodiky budovania rezortného informačného systému, tvorbu štandardov a vyhodnocovanie ich dodržiavania, správu číselníkov a registrov v rámci rezortu a zodpovedá za zavádzanie a dodržiavanie štandardov štátneho informačného systému v rámci rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
 9. zabezpečuje získavanie údajov z rezortných a externých organizácií pre potreby plnenia úloh rezortu a automatizáciu tohto procesu,
 10. zabezpečuje a vyhodnocuje analýzy vnútorných a vonkajších tokov údajov v rezorte Ministerstva financií Slovenskej republiky za účelom zefektívnenia a racionalizácie dostupnosti údajov,
 11. zabezpečuje rozvoj rezortnej dátovej komunikácie, je správcom rezortnej komunikačnej siete,
 12. zabezpečuje budovanie komunikačno-technologickej infraštruktúry pre projekty, ktorých je správcom a prevádzkovateľom,
 13. zabezpečuje prepojenie príslušných útvarov organizácií rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky na iné národné a medzinárodné komunikačné systémy,
 14. zabezpečuje konzistentnosť databáz v rezortných informačných systémoch,
 15. zabezpečuje prevádzku a správu výpočtových a komunikačných systémov pre spracovanie a prezentáciu údajov poskytovaných jednotlivými produkčnými systémami DataCentra pre potreby plnenia úloh rezortu a jeho riadenia,
 16. plní úlohy hlavného komunikačno-informačného centra pre požívateľov rezortného informačného systému,
 17. koncepčne zabezpečuje ochranu a bezpečnosť rezortného informačného systému,
 18. zabezpečuje riešenie vybraných projektov rezortného informačného systému a softvérových podporných úloh,
 19. zabezpečuje spracovanie rutinných úloh pre Ministerstvo financií SR,
 20. podieľa sa na príprave a plnení medzinárodných zmlúv z oblasti informatiky,
 21. vykonáva analytickú a metodickú činnosť na podporu riadenia štátnej politiky, predkladá návrhy projektov a inovatívnych riešení na skvalitnenie výskumu a vývoja v oblasti informatizácie,
 22. podporuje, propaguje a prezentuje zavedenie výsledkov výskumu a vývoja v oblasti informatizácie, informačnej a kybernetickej bezpečnosti a tvorby infraštruktúry do praxe.

Kompetencie

 1. koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje tvorbu koncepcie rezortného informačného systému, rozvoj rezortného informačného systému a jeho častí v procese jeho tvorby, aktualizácie a realizácie,
 2. zabezpečuje získavanie, spracúvanie a poskytovanie informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej a z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí za účelom podpory analytických, riadiacich a legislatívnych činností rezortu, vrátane technickej, programovej a komunikačnej podpory, bezpečnosti a ochrany rezortného informačného systému,
 3. vytvára a realizuje projekty informačných systémov,
 4. formuluje štandardy, metodické, organizačné a legislatívne podmienky pre integráciu, vzájomnú prepojiteľnosť častí rezortného informačného systému a pre bezpečnosť rezortného informačného systému,
 5. realizuje výskum a vývoj v oblasti informačných a komunikačných technológií zameraný na tvorbu centrálnej informačnej a komunikačnej infraštruktúry na národnej úrovni v rozsahu svojich kompetencií.