Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Pokyny k vypĺňaniu hlásenia o novoposkytnutých úveroch na bývanie

 

Všeobecné pokyny:

1.      V hlásení o novoposkytnutých úveroch na bývanie (ďalej len „hlásenie“) sa vykazujú iba údaje o úveroch na bývanie definované podľa § 1 ods. 2 a 3 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o úveroch na bývanie“).
2.      V hlásení veritelia vypĺňajú stav vždy k poslednému kalendárnemu dňu uplynulého kalendárneho štvrťroka, t.j. k 31.3., 30.6., 30.9. a k 31.12. aktuálneho kalendárneho roka.
3.      Hlásenie je potrebné predložiť do 15 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, t.j. za prvý štvrťrok bude hlásenie predkladané do 15.4., za druhý štvrťrok do 15.7., za tretí štvrťrok do 15.10. aktuálneho kalendárneho roka a za štvrtý štvrťrok do 15.1. nasledujúceho kalendárneho roka.
4.      Hlásenie sa predkladá v elektronickej forme Ministerstvu financií Slovenskej republiky na uvedenú adresu: unb@mfsr.sk

Údaje o novoposkytnutých úveroch na bývanie sa elektronicky vypĺňajú do vzoru hlásenia pod názvom „Vzor_Hlásenie o novoposkytnutých úveroch na bývanie.xml“ (ďalej len „vzor hlásenia“), ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (odkiaľ je možné ho stiahnuť). Vzor hlásenia odporúčame otvoriť prostredníctvom programu MS Excel, vyplniť a následne uložiť ako súbor vo formáte XML.  (pozn. vzor súboru si uložte na svoj počítač a až následne ho z vyššie uvedenej aplikácie otvorte)

Názvy súborov s hlásením predkladaných elektronicky sú jednotné v tvare:
IČO spoločnosti_rok_štvrťrok_unb.xml“

Špecifikácia predkladaného súboru s názvom „IČO spoločnosti_rok_štvrťrok_unb.xml“
Názov predkladaného súboru tvorí 20 znakov a jeho štruktúra je nasledovná (bez bodky a typu súboru):
IČO spoločnosti                – osemmiestne identifikačné číslo spoločnosti, uvádza sa bez medzier
_                                            – podčiarkovník
rok                                       – štvormiestny numerický kód roka, za ktorý sú údaje predkladané
_                                            – podčiarkovník
štvrťrok                              – dvojmiestny numerický kód štvrťroka, za ktorý sú údaje predkladané
_                                            – podčiarkovník
unb                                      – skratka: Úvery na bývanie
.                                            – povinná bodka ako oddeľovač názvu súboru a prípony (name and extension)
xml                                      – znaky xml špecifikujú typ súboru

To znamená, že názov hlásenia predkladaného veriteľom s IČO 11 222 333 za druhy štvrťrok 2024 bude mať nasledovný tvar: „11222333_2024_02_unb.xml“

5.      V časti A hlásenia („Údaje o veriteľovi“) sa uvádzajú

 • identifikačné údaje o veriteľovi – buď o právnickej osobe alebo o fyzickej osobe
 • identifikačné údaje, telefónne číslo a e-mailová adresa osoby, ktorá vypracovala hlásenie, a osoby  zodpovednej za hlásenie
 • stav ku dňu – dátum posledného kalendárneho dňa daného kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa hlásenie vypĺňa

6.         V časti B hlásenia („Údaje o novoposkytnutých úveroch na bývanie“) – sa vypĺňajú všetky nezamknuté bunky

 • V prípade, ak veriteľ niektorý typ úveru na bývanie v danom štvrťroku neposkytol, uvedie sa do bunky nula!

7.         Pri číslach sa používa desatinná čiarka, nie bodka!

8.      Pri zaokrúhľovaní údajov v hlásení na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo:

 • ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná päť alebo je väčšia, potom sa k číslici na tomto desatinnom mieste pripočíta jednotka
Pokyny k vypĺňaniu údajov za novoposkytnuté úvery na bývanie:
 1. V hlásení sa uvádzajú údaje o novoposkytnutých úveroch na bývanie, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Novoposkytnutým úverom  na bývanie sa rozumie nová zmluva o úvere na bývanie uzatvorená medzi spotrebiteľom a veriteľom. Novými zmluvami o úvere na bývanie  sú
 • a) zmluvy o úvere na bývanie, ktoré prvýkrát určujú výšku splátky, úrokovú sadzbu alebo výšku poplatkov dohodnutého obchodu medzi spotrebiteľom a veriteľom,
 • b) zmeny zmluvných podmienok zmluvy o úveroch na bývanie uskutočnené za aktívnej účasti spotrebiteľa, a
 • c) zmluvy o úvere na bývanie, v rámci ktorých došlo k uplynutiu dohodnutej doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie.
 1. Ak veriteľ počas uplynulého štvrťroka neposkytol úver na bývanie na základe novej zmluvy o úvere na bývanie, nulové hlásenie sa neposiela.

Veritelia vyplnia nasledovné údaje:

 Riadky 1 až 8, stĺpce označené ako „Objem“ - Objem novoposkytnutých úverov na bývanie
Do objemu sa započíta každý úver na bývanie poskytnutý na základe zmluvy o úvere na bývanie uzatvorenej počas príslušného kalendárneho štvrťroka, s príslušnou výškou tohto úveru a príslušnou dohodnutou zmluvnou splatnosťou.

To znamená, že

 • Vykazuje sa celková suma úveru na bývanie dohodnutá v zmluve o úvere na bývanie, a to bez ohľadu na to, či sa úver na bývanie čerpá naraz alebo po častiach.
 • Úvery na bývanie sa vykazujú neznížené o opravné položky, ktoré k nim boli vytvorené.
 • Úvery na bývanie v cudzej mene sa prepočítajú na eurá podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Národnou bankou Slovenska, ak ide o menu, pre ktorú Európska centrálna banka neurčuje a nevyhlasuje výmenný kurz, platného ku dňu zostavenia hlásenia.
 • Objemy sa vykazujú v eurách s presnosťou na celé eurá.
 • Zmluvná splatnosť sa vykazuje vrátane obdobia, ktoré je uvedené ako koniec intervalu zmluvnej splatnosti; napr. pri zmluvnej splatnosti od desiatich do dvadsiatich rokov sa vykazujú úvery na bývanie, ktorých zmluvná splatnosť je od desiatich do dvadsiatich rokov vrátane.
 • Ak sa pri zmene zmluvných podmienok zmluvy o úvere na bývanie objem úveru na bývanie zvyšuje, resp. navyšuje sa jeho istina, v hlásení sa vykazuje len toto navýšenie. To znamená, že ak je pôvodný objem 100 000,- eur, aktuálna výška istiny k dátumu navýšenia 95 000,- eur a navýšenie 20 000,- eur, v stĺpci „Objem“ sa za danú zmluvu o úvere na bývanie vykáže 20 000,- eur a v stĺpci „Počet“ sa vykáže nárast o 1 zmluvu o úvere na bývanie.
 • Ak sa pri zmene zmluvných podmienok objem úveru na bývanie nemení, v stĺpci „Objem“ sa daná zmluva o úvere na bývanie nevykazuje a vykáže sa iba zmena iných zmluvných podmienok podľa príslušných stĺpcov.
 • Ak ide o novoposkytnutý úver na bývanie u nového veriteľa, ktorým sa refinancuje pôvodný úver na bývanie, vykazuje sa celkový objem novoposkytnutého refinančného úveru na bývanie dohodnutý v zmluve o úvere na bývanie. Ak ide o novoposkytnutý úver na bývanie u toho istého veriteľa, ktorým sa refinancuje pôvodný úver na bývanie, objem sa uvádza ako rozdiel objemu novoposkytnutého refinančného úveru na bývanie a zostatku istiny pôvodného úveru na bývanie, tzn. uvádza sa iba objem prevyšujúci zostatok istiny pôvodného úveru na bývanie.

• Riadky 1 až  8, stĺpce označené ako „Počet“ - Počet novoposkytnutých úverov na bývanie
Do počtu noposkytnutých úverov na bývanie sa vykazujú údaje o počte uzatvorených zmlúv o úvere na bývanie definované v prílohe č. 6 zákona o úveroch na bývanie „Vysvetlivky na vypĺňanie hlásenia o novoposkytnutých úveroch na bývanie“ (ďalej len „Vysvetlivky“) v bode 2.

• Riadky 1 až 8, stĺpce označené ako „RPMN“ – Ročná percentuálna miera nákladov

 • Údaj je váženým priemerom RPMN za novoposkytnuté úvery na bývanie za každý ich typ, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Váhovými informáciami sú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých úverov na bývanie za príslušný kalendárny štvrťrok. To znamená, že v riadku 6, stĺpci „RPMN“, zmluvnej splatnosti od 10 do 20 rokov vrátane bude uvedený vážený priemer RPMN za všetky novoposkytnuté úvery na bývanie s dobou fixácie úrokovej sadzby od 7 do 10 rokov, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu od 10 do 20 rokov vrátane atď.
 • žený priemer RPMN pre príslušný typ úveru sa vykazuje v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • V hláseniach sa uvádza vždy pôvodná RPMN.
 • Pokiaľ ide o výpočet váženého priemeru RPMN pri zmene objemu úveru na bývanie, váhový údaj týkajúci sa objemu je v tomto prípade celá zostatková výška istiny úveru k dátumu navýšenia. To znamená, že ak je pôvodný objem 100 000,- eur, aktuálna výška istiny k dátumu navýšenia 95 000,- eur a navýšenie 20 000,- eur, váhový údaj týkajúci sa objemu je 115 000,- eur (95 000,- eur + 20 000,- eur).

 • Riadky 1 až 8, stĺpce označené ako „Úroková sadzba“

 • Údaj je váženým priemerom úrokových sadzieb za novoposkytnuté úvery na bývanie za každý ich typ, ktoré veriteľ poskytol počas uplynulého kalendárneho štvrťroka. Váhovými informáciami sú zmluvne dohodnuté objemy jednotlivých typov novoposkytnutých úverov na bývanie za príslušný kalendárny štvrťrok. To znamená, že v riadku 6, stĺpci „Úroková sadzba“, zmluvnej splatnosti od 10 do 20 rokov vrátane bude uvedený vážený priemer úrokových sadzieb za všetky novoposkytnuté úvery na bývanie s dobou fixácie úrokovej sadzby od 7 do 10 rokov, ktorých zmluvná splatnosť je v rozsahu od 10 do 20 rokov vrátane atď.
 • Vážený priemer úrokových sadzieb pre príslušný typ úveru sa vykazuje v percentách s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • V hláseniach sa uvádza vždy úroková sadzba pri poskytnutí úveru na bývanie alebo nová úroková sadzba pri zmene zmluvných podmienok zmluvy o úvere na bývanie alebo po uplynutí dohodnutej doby fixácie úrokovej sadzby úveru na bývanie, ak došlo k jej zmene.
 • Pokiaľ ide o výpočet váženého priemeru úrokovej sadzby pri zmene objemu úveru na bývanie, váhový údaj týkajúci sa objemu je v tomto prípade celá zostatková výška istiny úveru k dátumu navýšenia. To znamená, že ak je pôvodný objem 100 000,- eur, aktuálna výška istiny k dátumu navýšenia 95 000,- eur a navýšenie 20 000,- eur, váhový údaj týkajúci sa objemu je 115 000,- eur (95 000,- eur + 20 000,- eur).

(?!)   Zmena zmluvnej splatnosti a doby fixácie úrokovej sadzby

 • Ak sa splatnosť úveru na bývanie nemení, ale menia sa iné zmluvné podmienky, veriteľ vyplní údaje do stĺpcov prislúchajúcich pôvodnej zmluvnej splatnosti.
 • Ak dochádza k zmene splatnosti úveru na bývanie a aj iných podmienok, vyplnia sa príslušné stĺpce týkajúce sa už novej splatnosti.
 • Ak sa mení len zmluvná splatnosť úveru na bývanie(a teda sadzba, objem atď. sa nemení), daná zmluva sa nevykazuje.
 • Uvedené sa primerane vzťahuje aj na zmenu doby fixácie úrokovej sadzby v priebehu trvania zmluvy o úvere na bývanie, (napr. z 3 rokov na 5 rokov fixácie).

 (?!)   Zmena zmluvných podmienok

 • Pokiaľ ide o uvádzanie zmien zmluvných podmienok v hláseniach, závisí od situácie, čo sa zo 6 kategórií mení (či splatnosť, fixácia, počet, objem, rpmn, sadzba). Smerodajná je „nová“ sadzba, a to po jej zmene po iniciatíve klienta podľa bodu 2b) vysvetliviek (zásah do zmluvy – dodatok), alebo po refixe bodu 2c) vysvetliviek (automaticky). To znamená, že ak sa pri zmene zmluvných podmienok objem úveru na bývanie nemení, v stĺpci „Objem“ je „0“ pri konkrétnej zmluve a v stĺpci „Počet“ sa vykáže nárast o 1 zmluvu o úvere na bývanie.
 • Ostatné zmeny sadzby, ktoré nevyplývajú zo zmeny zmluvy o úvere na bývanie, ako napr. neplnenie podmienok zmluvy o úvere na bývanie a tým pádom príde k zmene sadzby, sa neuvádzajú.

Vzor "Hlásenie o novoposkytnutých úveroch na bývanie“ (formát súboru XML len na stiahnutie do PC)