Legislatíva EÚ

Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú.v. EÚ L 347, 11.12.2006) v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12.2006 (Ú.v. EÚ L 384, 29.12.2006)

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29. 12. 2007)

Smernica Rady 78/1035/EHS z 19.12.1978 o odpustení dovoznej prirážky malých tovarových zásielok nekomerčného charakteru z tretích krajín (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 81/933/EHS zo 17.11.1981 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 85/576/EHS z 20.12.1985 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01). Smernica Rady 2006/79/ES z 5.10.2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 286, 17.10.2006)

Ôsma smernica Rady 79/1072/EHS zo 6.12.1979 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - Úpravy o vrátení dane z pridanej hodnoty platiteľom dane, ktorí nemajú sídlo na území štátu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 86/560/EHS zo 17.11.1986 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) a smernice 2006/98/ES z 20.11.2006 (Ú.v. EÚ L 363, 20.12.2006

Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17.11.1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01)

Smernica Rady 83/181/EHS z 28.3.1983 určujúca rozsah platnosti článku 14 (1) d) smernice 77/388/EHS vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty pre finálny dovoz určitého tovaru (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01) v znení smernice 85/346/EHS z 8.7.1985 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 88/331/EHS z 13.6.1988 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 89/219/EHS zo 7.3.1989 (Mimoriadne vydanie>Ú.v. EÚ, 09/zv. 01), v znení smernice 91/680/EHS zo 16.12.1991 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, 09/zv. 01)

Smernica Rady 2008/8/ES z 12. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb (Ú v. EÚ L 44, 20.2.2008)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú v. EÚ L 44, 20.2.2008)

Smernica Rady 2008/117/ES zo 16. decembra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty s cieľom bojovať proti daňovým podvodom spojeným s transakciami v rámci Spoločenstva (Ú v. EÚ L 14, 20.1.2009)

Smernica Rady 2009/69/ES z 25.6.2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o daňové úniky súvisiace s dovozom (Ú v. EÚ L 175, 4.7.2009)

Smernica Rady 2009/162/EÚ z 22.12.2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú v. EÚ L 10, 15.1.2010)

Smernica  Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o voliteľné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s poskytovaniami určitých služieb, pri ktorých existuje riziko podvodu (Ú. v. EÚ L 72, 20.3.2010)

Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2010)

Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o pravidlá fakturácie (Ú. v. EÚ L 189, 22.7.2010)

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty