Vyhlásenie o prístupnosti

Ministerstvo financií SR má záujem zabezpečiť prístupnosť svojich webových sídel v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídla:

  • www.mfsr.sk (www.finance.gov.sk)
  • ces.mfsr.sk
  • e-fakturacia.finance.gov.sk

Stav súladu

Tieto webové sídla sú v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

  • Captcha neobsahuje textovú alternatívu. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah)]
  • Zvukové záznamy a video záznamy neobsahujú alternatívne informácie o súbore. [Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam (nahratý vopred)]
  • Video záznamy neobsahujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (nahraté vopred)]
  • Niektoré tabuľky nemajú definovanú hlavičku. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 15.11.2019.

Vyhodnotenie súladu webových sídiel s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 15.06.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webových sídiel nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@mfsr.sk. Ďalšie potrebné kontakty sú dostupné na stránke „Kontakty“.

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webových sídiel je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk