Majetok štátu

Majetok, ktorý vlastní Slovenská republika sa označuje za majetok štátu.  Majetkom štátu sú stavby pevne spojené so zemou pevným základom, pozemky, byty a nebytové priestory (ďalej len „nehnuteľný majetok štátu“), dopravné prostriedky, mobilné telefóny, informačné technológie a pod. (ďalej len „hnuteľný majetok štátu“), finančné prostriedky Slovenskej republiky, pohľadávky  a iné majetkové práva Slovenskej republiky (napr. záložné práva, autorské práva, práva z vecných bremien).

Všeobecným predpisom na úseku správy majetku štátu vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére je zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o správe majetku štátu“). Osobitnou kategóriou majetku štátu sú pohľadávky štátu. Všeobecný predpisom na úseku správy (peňažných) pohľadávok štátu je zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pohľadávkach štátu“).

Výkon vlastníckeho práva štátu zabezpečujú správcovia majetku štátu. Správcami podľa zákona o správe majetku štátu sú:

  • štátne rozpočtové organizácie,
  • štátne príspevkové organizácie,
  • štátne fondy,
  • právnické osoby zriadené osobitnými zákonmi, ak na základe zákona spravujú majetok štátu (napr. Slovenský pozemkový fond),
  • štátne orgány bez právnej subjektivity, ak na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu spravujú majetok štátu (napr. okresné úrady v sídle kraja).

Nehnuteľný majetok štátu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve iných vlastníkov, ktorí užívajú správcovia, je evidovaný v Centrálnej evidencii majetku, ktorá je dostupná na stránke www.majetokstatu.sk.

Evidencia osôb, voči ktorým eviduje Slovenská republika splatné pohľadávky štátu, je v Centrálnom registri splatných pohľadávok štátu, dostupnom na stránke www.pohladavkystatu.sk.

Na platnosť vybraných právnych úkonov pri nakladaní s nehnuteľným majetkom štátu sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky (napr. kúpna zmluva, nájomná zmluva) alebo zriaďovateľa (zmluva o výpožičke). Na platnosť niektorých právnych úkonov pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu je potrebný súhlas zriaďovateľa. Na platnosť vybraných právnych úkonov pri nakladaní s pohľadávkami štátu sa vyžaduje súhlas Ministerstva financií Slovenskej republiky (dohoda o započítaní pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur, rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 eur). Zmluvy uzatvárané podľa zákona o správe majetku štátu alebo zákona o pohľadávkach štátu nadobúdajú podľa § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť najskôr deň nasledujúci po ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

V rámci procesu udeľovania súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky so zmluvami alebo pri žiadosti o vydanie potvrdenia pre potreby katastrálneho konania odporúčame použiť metodické usmernenie, ktoré definuje požiadavky na obsah spisovej dokumentácie a metodické usmernenie o obsahových náležitostiach jednotlivých zmlúv. Predmetné metodické usmernenia nájdete tu.