Priebežné plnenie štátneho rozpočtu

 

Ukazovateľ Rozpočet 2020 08.07.2020 07.07.2020 06.07.2020 03.07.2020 02.07.2020 01.07.2020
Príjmy spolu 15 792 696 6 185 206 6 158 249 6 127 508 6 071 654 6 033 677 6 002 877
v tom:
1. daňové 12 817 470 5 198 133 5 171 892 5 147 914 5 100 239 5 083 102 5 062 341
z toho:
daň z príjmov FO -26 943 -53 403 -74 519 -90 978 -105 447 -114 711 -121 631
daň z príjmov PO 2 860 647 1 163 601 1 162 268 1 161 213 1 159 372 1 157 321 1 151 591
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 256 280 138 216 137 656 136 807 136 161 135 185 134 848
DPH 6 876 029 2 750 325 2 747 280 2 742 755 2 712 586 2 707 409 2 700 987
spotrebné dane 2 398 601 1 051 395 1 051 376 1 050 471 1 050 172 1 050 699 1 049 687
2. nedaňové 1 258 765 379 208 378 493 377 869 375 909 374 162 372 896
3. granty a transfery 1 716 461 607 864 607 864 601 725 595 506 576 413 567 640
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 677 689 607 794 607 794 601 657 595 437 576 344 567 575
Výdavky spolu 18 560 878 10 407 230 10 333 559 10 269 116 10 205 167 10 124 897 10 053 252
v tom:
bežné výdavky 16 932 740 9 261 000 9 195 046 9 136 204 9 075 977 8 998 330 8 930 564
kapitálové výdavky 1 628 138 1 146 230 1 138 513 1 132 912 1 129 190 1 126 567 1 122 688
Schodok/Prebytok -2 768 182 -4 222 024 -4 175 310 -4 141 608 -4 133 514 -4 091 221 -4 050 375