Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2023 02.02.2023 01.02.2023
Príjmy spolu 26 699 184 1 714 138 1 676 797
v tom:
1. daňové 16 795 409 1 563 860 1 531 997
v tom:
daň z príjmov PO 3 655 697 268 078 265 595
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 3 655 697 295 228 292 745
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. 0 -27 150 -27 150
daň z príjmov FO 3 701 642 396 695 391 926
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 764 358 -419 254 -419 254
daň z príjmov vyberaná zrážkou 368 670 94 867 93 996
DPH 10 009 813 935 276 913 202
spotrebné dane 2 543 318 208 365 208 298
daň z motorových vozidiel 132 700 54 151 52 572
daň z poistenia 85 752 21 526 21 526
ostatné daňové príjmy 62 175 4 155 4 137
2. nedaňové 2 129 738 123 657 122 503
z toho:
dividendy 388 994 16 16
administratívne poplatky a platby 354 133 45 351 45 489
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 142 478 16 075 16 057
3. granty a transfery 7 774 037 26 621 22 297
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 5 717 554 26 619 22 295
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 2 011 251 0 0
Výdavky spolu 35 040 556 1 907 301 1 798 336
v tom:
1. bežné výdavky 29 094 461 1 824 329 1 739 012
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 949 365 2 442 1 275
poistné a príspevok do poisťovní 1 040 508 810 420
tovary a služby 9 407 562 109 132 102 327
transfery 15 696 756 1 711 931 1 634 975
2. kapitálové výdavky 5 946 095 82 972 59 324
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 2 451 521 12 221 12 105
kapitálové transfery 3 494 574 70 752 47 219
Hotovostné saldo ŠR -8 341 372 -193 163 -121 539
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.