Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2024
Príjmy spolu 22 701 961
v tom:
1. daňové 18 633 856
v tom:
daň z príjmov PO 4 475 610
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923
daň z príjmov FO 3 529 080
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070
DPH 9 827 000
spotrebné dane 2 778 568
daň z motorových vozidiel 138 853
daň z poistenia 106 971
ostatné daňové príjmy 914 707
2. nedaňové 1 549 566
z toho:
dividendy 436 477
iné príjmy z podnikania 86 192
administratívne poplatky a platby 397 362
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467
3. granty a transfery 2 518 539
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402
Výdavky spolu 30 317 891
v tom:
1. bežné výdavky 27 190 658
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281
tovary a služby 3 361 755
transfery 19 522 456
2. kapitálové výdavky 3 127 233
v tom:
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202
kapitálové transfery 1 041 031
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.