Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

 

Ukazovateľ Rozpočet 2021 04.03.2021 03.03.2021 02.03.2021 01.03.2021
Príjmy spolu 15 806 153 2 089 253 2 010 342 1 985 613 1 954 635
v tom:
1. daňové 11 798 851 1 808 397 1 786 011 1 762 874 1 733 542
v tom:
daň z príjmov PO 1 813 344 365 913 363 399 360 501 349 537
daň z príjmov FO 3 138 500 578 708 569 927 563 367 556 956
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -666 390 -666 390 -666 390 -666 390
daň z príjmov<br/>vyberaná zrážkou 239 489 77 800 77 581 77 162 76 619
DPH 7 038 792 1 083 214 1 073 117 1 060 543 1 050 166
spotrebné dane 2 438 989 329 831 329 674 329 593 329 362
daň z motorových vozidiel 113 095 17 480 16 864 16 253 15 448
daň z poistenia 79 195 18 123 18 123 18 123 18 123
ostatné daňové príjmy 39 574 3 718 3 715 3 722 3 721
2. nedaňové 1 183 849 164 535 111 761 111 270 109 613
z toho:
dividendy 423 515 51 025 21 21 21
administratívne poplatky a platby 351 053 41 175 40 461 40 416 40 415
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 27 643 27 643 27 643 26 535
3. granty a transfery 2 823 453 116 321 112 570 111 469 111 479
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 116 301 112 552 111 453 111 464
Výdavky spolu 23 864 618 3 878 937 3 844 053 3 718 931 3 334 579
v tom:
1. bežné výdavky 20 958 406 3 648 202 3 614 846 3 490 218 3 127 094
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 499 334 204 813 200 364 197 925 196 604
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 75 369 73 779 72 923 72 464
tovary a služby 4 313 073 285 681 281 637 272 510 269 334
transfery 13 258 694 3 082 310 3 059 038 2 946 831 2 588 663
2. kapitálové výdavky 2 906 212 230 735 229 207 228 714 207 486
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 88 927 88 815 88 815 72 870
kapitálové transfery 1 215 216 141 808 140 393 139 899 134 616
Hotovostné saldo ŠR -8 058 465 -1 789 684 -1 833 711 -1 733 318 -1 379 945