Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2022 22.09.2022 21.09.2022 20.09.2022 19.09.2022 16.09.2022 14.09.2022 13.09.2022 12.09.2022 09.09.2022 08.09.2022 07.09.2022 06.09.2022 05.09.2022 02.09.2022
Príjmy spolu 19 974 242 12 333 836 12 277 774 12 227 237 12 477 538 12 428 654 12 399 870 12 409 856 12 364 840 12 241 838 12 159 939 12 110 648 12 078 870 12 048 235 12 011 763
v tom:
1. daňové 14 348 197 10 253 763 10 214 361 10 196 217 10 451 719 10 404 453 10 382 188 10 401 449 10 360 764 10 239 928 10 158 879 10 134 282 10 103 197 10 073 137 10 039 275
v tom:
daň z príjmov PO 3 166 684 2 666 206 2 656 832 2 649 583 2 644 620 2 641 310 2 636 586 2 633 964 2 632 529 2 629 334 2 629 163 2 621 316 2 618 336 2 615 531 2 612 992
daň z príjmov FO 3 463 192 2 554 761 2 551 692 2 547 496 2 541 134 2 534 949 2 520 128 2 485 410 2 456 565 2 416 827 2 355 080 2 319 189 2 301 053 2 287 773 2 279 384
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 442 312 -2 695 286 -2 695 286 -2 695 286 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059 -2 406 059
daň z príjmov vyberaná zrážkou 290 450 245 750 245 477 245 289 245 020 244 332 241 751 234 050 232 358 231 575 221 752 220 648 219 979 218 863 218 312
DPH 8 129 729 5 619 624 5 596 398 5 596 154 5 575 738 5 539 845 5 540 000 5 604 826 5 596 809 5 523 425 5 514 348 5 535 286 5 526 786 5 514 081 5 492 365
spotrebné dane 2 480 984 1 663 324 1 660 170 1 654 261 1 652 765 1 651 716 1 651 651 1 651 329 1 650 835 1 650 171 1 650 099 1 649 573 1 648 905 1 648 862 1 648 376
daň z motorových vozidiel 138 369 105 028 104 728 104 388 104 176 104 040 103 821 103 625 103 433 103 257 103 103 102 942 102 817 102 724 102 551
daň z poistenia 80 990 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 790 65 789 65 789 65 789 65 789 65 789
ostatné daňové príjmy 40 111 28 565 28 561 28 543 28 536 28 530 28 521 28 514 28 505 25 608 25 604 25 598 25 590 25 573 25 567
2. nedaňové 1 134 818 930 010 925 696 914 855 909 655 908 594 906 303 905 308 903 006 902 102 901 253 899 599 898 906 898 332 896 513
z toho:
dividendy 383 955 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263 114 263
administratívne poplatky a platby 364 108 308 125 307 753 307 307 303 035 302 309 301 758 301 208 300 703 300 151 299 569 299 087 298 519 298 068 297 373
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 236 140 197 588 196 895 187 132 186 452 186 377 185 327 185 327 183 855 183 855 183 855 183 855 183 827 183 814 183 784
3. granty a transfery 4 491 227 1 150 063 1 137 717 1 116 165 1 116 164 1 115 607 1 111 379 1 103 099 1 101 069 1 099 809 1 099 807 1 076 767 1 076 767 1 076 767 1 075 975
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 3 148 001 1 128 712 1 116 366 1 094 814 1 094 814 1 094 257 1 090 033 1 081 753 1 079 730 1 078 469 1 078 468 1 055 429 1 055 429 1 055 429 1 054 638
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 301 972 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298 21 298
Výdavky spolu 25 447 760 14 712 907 14 693 010 14 681 635 14 662 129 14 593 124 14 564 884 14 420 208 14 354 231 14 322 355 14 130 658 13 977 289 13 938 555 13 922 649 13 801 887
v tom:
1. bežné výdavky 21 333 955 13 752 376 13 741 056 13 733 584 13 719 404 13 653 120 13 635 832 13 494 745 13 433 437 13 404 937 13 222 410 13 072 922 13 040 760 13 027 955 12 920 370
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 632 891 1 719 039 1 718 869 1 718 954 1 715 654 1 715 181 1 714 955 1 713 977 1 690 577 1 683 586 1 571 524 1 479 621 1 466 175 1 460 010 1 456 623
poistné a príspevok do poisťovní 930 989 628 967 628 907 628 923 627 034 626 847 626 704 626 123 622 339 619 327 574 339 542 271 537 495 535 337 534 101
tovary a služby 4 609 816 1 362 295 1 358 513 1 354 290 1 355 123 1 352 052 1 346 624 1 337 993 1 333 008 1 323 397 1 308 098 1 292 305 1 285 348 1 284 010 1 279 471
transfery 13 159 988 10 041 898 10 034 604 10 031 254 10 021 429 9 958 876 9 947 385 9 816 488 9 787 349 9 778 464 9 768 286 9 758 561 9 751 578 9 748 434 9 650 012
2. kapitálové výdavky 4 113 805 960 531 951 953 948 050 942 726 940 004 929 052 925 463 920 794 917 417 908 248 904 367 897 795 894 694 881 517
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 2 258 374 294 101 292 346 291 636 291 115 290 864 282 678 281 887 279 218 278 731 278 186 275 520 271 660 271 444 259 754
kapitálové transfery 1 855 431 666 430 659 607 656 415 651 611 649 141 646 374 643 576 641 576 638 687 630 062 628 847 626 135 623 250 621 763
Hotovostné saldo ŠR -5 473 518 -2 379 071 -2 415 236 -2 454 398 -2 184 591 -2 164 470 -2 165 014 -2 010 352 -1 989 392 -2 080 516 -1 970 718 -1 866 641 -1 859 685 -1 874 413 -1 790 124
 

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.