Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

Ukazovateľ Rozpočet 2024 14.06.2024 13.06.2024 12.06.2024 11.06.2024 10.06.2024 07.06.2024 06.06.2024 05.06.2024 04.06.2024 03.06.2024
Príjmy spolu 22 701 961 7 575 210 7 548 281 7 470 273 7 422 330 7 353 124 7 262 643 7 243 194 7 201 773 7 172 346 7 143 436
v tom:
1. daňové 18 633 856 6 961 237 6 938 095 6 860 748 6 814 041 6 751 444 6 662 245 6 644 342 6 603 688 6 574 949 6 546 989
v tom:
daň z príjmov PO 4 475 610 1 327 358 1 326 803 1 308 841 1 302 757 1 300 163 1 295 005 1 293 096 1 290 622 1 285 175 1 281 581
- daň z príjmov právnickej osoby, celkový výber 4 813 533 1 665 281 1 664 726 1 646 764 1 640 680 1 638 086 1 632 928 1 631 019 1 628 545 1 623 098 1 619 504
- prevod dane z príjmov PO poukáz. úz. samosp. -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923 -337 923
daň z príjmov FO 3 529 080 1 365 650 1 335 878 1 310 652 1 283 462 1 236 161 1 182 291 1 137 850 1 115 750 1 103 920 1 093 729
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 552 003 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461 -1 386 461
daň z príjmov vyberaná zrážkou 415 070 276 340 273 641 266 963 263 414 260 423 248 695 247 174 245 830 244 509 242 977
DPH 9 827 000 3 957 556 3 970 999 3 955 195 3 946 059 3 937 197 3 919 095 3 950 603 3 937 189 3 930 101 3 917 649
spotrebné dane 2 778 568 1 058 549 1 058 441 1 057 331 1 056 815 1 056 189 1 056 039 1 055 148 1 054 405 1 052 051 1 052 096
daň z motorových vozidiel 138 853 88 347 88 127 88 137 87 975 87 754 87 605 87 446 87 334 87 217 87 081
daň z poistenia 106 971 55 497 55 497 55 497 55 417 55 417 55 417 55 417 55 184 55 183 55 178
ostatné daňové príjmy 914 707 218 401 215 170 204 594 204 602 204 601 204 559 204 070 203 833 203 255 203 157
2. nedaňové 1 549 566 535 848 532 063 531 402 530 173 523 564 522 285 520 739 519 971 519 283 518 333
z toho:
dividendy 436 477 331 331 331 331 331 81 81 81 81 81
iné príjmy z podnikania 86 192 4 772 4 769 4 745 4 731 4 691 4 655 4 636 4 623 4 612 4 598
administratívne poplatky a platby 397 362 187 842 187 362 186 908 186 288 185 736 185 062 184 015 183 480 182 912 182 432
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 321 467 147 591 147 591 147 591 147 591 147 590 147 590 147 589 147 589 147 589 147 574
3. granty a transfery 2 518 539 78 125 78 124 78 124 78 116 78 116 78 114 78 114 78 114 78 114 78 114
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 1 237 239 31 583 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582 31 582
prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO)* 1 215 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdavky spolu 30 317 891 12 928 133 12 889 511 12 656 398 12 582 239 12 541 796 12 306 798 12 182 040 12 070 008 11 962 840 11 854 777
v tom:
1. bežné výdavky 27 190 658 12 170 950 12 150 163 11 921 578 11 854 596 11 816 014 11 595 950 11 471 897 11 362 353 11 270 247 11 173 289
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 3 135 966 1 278 378 1 274 412 1 271 692 1 244 524 1 240 790 1 101 975 1 022 606 1 010 198 1 000 358 996 331
poistné a príspevok do poisťovní 1 170 281 475 858 474 911 473 214 455 959 453 972 410 024 382 331 378 030 374 674 373 217
tovary a služby 3 361 755 845 639 842 928 838 660 830 834 819 624 814 727 808 047 801 946 799 584 791 642
transfery 19 522 456 9 571 075 9 557 912 9 338 012 9 323 278 9 301 628 9 269 225 9 258 913 9 172 179 9 095 631 9 012 098
2. kapitálové výdavky 3 127 233 757 184 739 347 734 819 727 643 725 782 710 848 710 143 707 655 692 593 681 488
v tom:
obstarávanie kapitálových aktív 2 086 202 104 632 103 806 102 652 100 105 99 432 99 074 98 766 96 326 95 414 93 114
kapitálové transfery 1 041 031 652 552 635 541 632 167 627 539 626 350 611 773 611 377 611 329 597 179 588 375
Hotovostné saldo ŠR -7 615 930 -5 352 923 -5 341 229 -5 186 124 -5 159 909 -5 188 672 -5 044 155 -4 938 846 -4 868 235 -4 790 494 -4 711 341
 

Poznámka: Hodnoty v tabuľke sú uvedené v tisícoch EUR.

* Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze poskytuje údaje na základe zrealizovaných platieb na rozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií vedených v Štátnej pokladnici. Štátna pokladnica funguje rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku t. j. počas celého roku okrem sviatkov a dní pracovného voľna. V prípade, že koniec kalendárneho mesiaca pripadne na sviatok alebo deň pracovného voľna, je priebežné plnenie ku koncu mesiaca totožné s posledným dňom pracovného týždňa.“

 ** podľa Čl. 24 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, sa žiadosti o vyplatenie príspevku predkladajú na EK dvakrát za rok. NIKA prevádza prostriedky po dohode s MF SR do príjmov štátneho rozpočtu.