Priebežné plnenie štátneho rozpočtu na hotovostnej báze

 

Ukazovateľ Rozpočet 2021 13.05.2021 12.05.2021 11.05.2021 10.05.2021 07.05.2021 06.05.2021 05.05.2021 04.05.2021 03.05.2021
Príjmy spolu 15 806 153 4 653 570 4 613 033 4 566 870 4 517 211 4 521 632 4 466 318 4 450 316 4 457 053 4 448 159
v tom:
1. daňové 11 798 851 4 052 091 4 012 318 3 982 696 3 933 653 3 940 638 3 886 066 3 874 716 3 883 967 3 880 697
v tom:
daň z príjmov PO 1 813 344 887 658 885 604 884 722 882 648 896 327 903 118 910 083 919 571 923 114
daň z príjmov FO 3 138 500 1 097 268 1 077 573 1 060 790 1 026 165 987 732 953 521 945 168 946 990 950 810
(-výnos dane z príjmov poukáz. úz.samosp.) -3 102 127 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003 -1 194 003
daň z príjmov vyberaná zrážkou 239 489 124 519 122 723 121 470 119 774 118 124 116 547 115 982 115 032 113 712
DPH 7 038 792 2 338 591 2 324 479 2 316 612 2 306 459 2 339 053 2 314 737 2 304 663 2 303 289 2 294 843
spotrebné dane 2 438 989 697 970 696 024 695 800 695 449 695 298 693 646 693 864 693 360 692 301
daň z motorových vozidiel 113 095 49 894 49 725 49 517 49 372 50 333 50 733 51 194 51 965 52 160
daň z poistenia 79 195 40 247 40 247 40 247 40 247 40 187 40 184 40 184 40 184 40 184
ostatné daňové príjmy 39 574 9 946 9 946 7 542 7 542 7 587 7 581 7 580 7 578 7 576
2. nedaňové 1 183 849 283 192 282 601 281 072 280 455 279 787 279 046 278 348 277 465 271 839
z toho:
dividendy 423 515 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580 53 580
administratívne poplatky a platby 351 053 76 914 76 913 76 908 76 903 76 902 76 901 76 852 76 847 76 846
z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 250 000 50 742 50 741 50 741 50 741 50 741 50 740 50 740 50 740 50 740
3. granty a transfery 2 823 453 318 288 318 113 303 102 303 102 301 207 301 207 297 252 295 622 295 622
z toho:
prostriedky z rozpočtu EU 2 782 531 318 250 318 077 303 066 303 066 301 170 301 170 297 215 295 586 295 586
Výdavky spolu 23 864 618 8 383 943 8 348 094 8 288 116 8 245 281 8 124 107 7 966 675 7 896 591 7 486 319 7 360 829
v tom:
1. bežné výdavky 20 958 406 7 806 322 7 771 828 7 715 220 7 675 796 7 555 336 7 400 215 7 342 620 6 936 625 6 812 375
z toho:
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 2 499 334 790 112 789 449 769 437 765 025 697 006 609 249 601 288 595 494 592 682
poistné a príspevok do poisťovní 887 035 287 971 287 398 282 824 281 779 254 255 222 921 220 103 218 058 217 107
tovary a služby 4 313 073 701 086 696 791 688 092 678 724 673 062 662 721 659 389 654 718 650 671
transfery 13 258 694 6 027 096 5 998 133 5 974 811 5 950 212 5 930 957 5 905 267 5 861 783 5 468 298 5 351 858
2. kapitálové výdavky 2 906 212 577 621 576 266 572 895 569 485 568 771 566 460 553 971 549 693 548 454
z toho:
obstarávanie kapitálových aktív 1 690 996 232 714 232 546 231 771 230 972 230 407 229 997 228 203 227 535 226 516
kapitálové transfery 1 215 216 344 907 343 720 341 125 338 513 338 364 336 463 325 768 322 158 321 938
Hotovostné saldo ŠR -8 058 465 -3 730 373 -3 735 061 -3 721 245 -3 728 070 -3 602 476 -3 500 357 -3 446 275 -3 029 265 -2 912 671