Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 17/2008-U k postupu financovania blokových grantov, individuálnych projektov a podprojektov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu v

Cieľom tohto usmernenia je zabezpečiť efektívny proces konverzie meny SKK na menu EUR. Usmernenie svojím obsahom vychádza z nasledovných právnych predpisov a dokumentov:

  • Generálny zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike v znení neskorších predpisov;
  • Pravidlá implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu schválené uznesením vlády SR č. 262/2007 zo dňa 14.03.2007;
  • národná legislatíva (najmä: Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 75/2008 z 27. februára 2008, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely; Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 97/2008 z 12. marca 2008 o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov);
  • právny rámec Európskeho hospodárskeho priestoru.

 V usmernení sú definované povinnosti pre platobný orgán, Národný kontaktný bod, sprostredkovateľov, konečných prijímateľov, príjemcov pomoci, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať.  

V súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike od 1. 1. 2009 sú všetky orgány zapojené do finančného riadenia FM EHP a NFM povinné rešpektovať pokyny platobného orgánu vo vzťahu k overeniu konvertovaných dát v účtovnom systéme ISUF. Sprostredkovatelia zabezpečia informovanie všetkých konečných prijímateľov a príjemcov pomoci v rámci podprojektu o tomto usmernení. Platobný orgán, NKB a sprostredkovatelia sú zároveň povinní vykonať úpravu/doplnenie príslušných dokumentov, vrátane vnútorných manuálov procedúr.