Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Usmernenie č. 1/2008-U k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006

Usmernenie č. 1/2008-U k ukončeniu pomoci z Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu na programové obdobie 2004 – 2006, verzia 2.0

Cieľom aktualizácie č. 2.0 tohto usmernenia je:

  • úprava a doplnenie povinností pre subjekty zapojené do procesu ukončovania pomoci v programovom období 2004 – 2006 súvisiacich s problematikou nezrovnalostí a finančného vysporiadania;
  • aktualizácia v časti 2.1 Základné podmienky pre finančné ukončenie pomoci z Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu v programovom období 2004 -2006; v časti 3.2 Krytie kurzových strát konečných prijímateľov v sektore ţivotného prostredia pre projekty Kohézneho fondu; v časti 3.3 Pouţitie úrokov vzniknutých na mimorozpočtových účtoch; v časti 5 Nezrovnalosti;
  • aktualizácia prílohy č. 1, doplnenie nových príloh s poradovým číslom 2 (2a, 2b, 2c) 3, 4, 5 a 6;
  • doplnenie novej časti 4, ktorá stanovuje postup pri deklarovaní výdavkov nad rámec finančného memoranda, rozhodnutia EK, resp. v prípade projektov Kohézneho fondu v sektore ţivotného prostredia nad rámec výmenného kurzu 38 SKK/EUR a s tým súvisiaca úprava ostatných častí usmernenia.

 

V usmernení sú definované povinnosti všetkých subjektov zapojených do implementácie Kohézneho fondu a ISPA/Kohézneho fondu, postupnosť krokov, ktoré majú vykonať a termíny vo väzbe na uzatvorenie pomoci v programovom období 2004 – 2006. 

Dátum vydania: 09.06.2010

Dátum účinnosti: 14.06.2010