Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2009

aktualizované dňa: 01. 04. 2009

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
02.03.09 03.03.09 04.03.09 05.03.09 06.03.09
Príjmy spolu 13 115 869 1 470 354 1 505 854 1 515 510 1 520 598 1 530 700
v tom:
1. daňové 9 885 676 1 225 416 1 260 622 1 269 044 1 272 642 1 281 134
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -63 304 -58 762 -55 064 -49 040 -40 013
daň z príjmov PO 2 454 941 243 880 265 058 266 781 267 689 269 103

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 44 318 44 477 44 538 44 572 44 785
DPH 4 959 899 404 987 414 277 417 188 413 808 411 601
spotrebné dane 2 071 933 589 555 589 597 589 622 589 636 589 718
2. nedaňové 894 195 85 122 85 376 86 583 88 065 89 043
3. granty a transfery 2 335 998 159 816 159 856 159 883 159 891 160 523
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 158 656 159 856 158 656 158 656 159 281
Výdavky spolu 14 125 291 1 787 673 1 849 967 1 931 895 1 954 084 1 996 929
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 1 753 321 1 806 183 1 881 382 1 902 684 1 944 853
kapitálové výdavky 2 227 155 34 352 43 784 50 513 51 400 52 076
Schodok/Prebytok -1 009 422 -317 319 -344 113 -416 385 -433 486 -466 229
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
09.03.09 10.03.09 11.03.09 12.03.09 13.03.09
Príjmy spolu 13 115 869 1 540 578 1 562 029 1 575 422 1 609 779 1 724 950
v tom:
1. daňové 9 885 676 1 279 094 1 299 172 1 311 648 1 344 916 1 340 105
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -28 048 -15 517 -5 117 4 024 12 518
daň z príjmov PO 2 454 941 269 933 270 922 272 267 272 855 274 212

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 44 862 45 073 46 057 48 600 50 144
DPH 4 959 899 396 620 402 990 402 736 423 734  407 443
spotrebné dane 2 071 933 589 793 589 770 589 793 589 793  589 853
2. nedaňové 894 195 89 812 91 040 91 909 92 981 93 968
3. granty a transfery 2 335 998 171 672 171 817 171 865 171 882 290 877
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 170 418 170 554 170 554  170 554 289 540
Výdavky spolu 14 125 291 2 072 704 2 126 694 2 152 979 2 184 731 2 264 645
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 2 020 592 2 074 559 2 099 496 2 126 320 2 204 923
kapitálové výdavky 2 227 155 52 112 52 135 53 483 58 411 59 722
Schodok/Prebytok -1 009 422 -532 126 -564 665 -577 557 -574 952 -539 695
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
16.03.09 17.03.09 18.03.09 19.03.09 20.03.09
Príjmy spolu 13 115 869 1 752 604 1 787 350 1 791 090 1 804 045 1 669 050
v tom:
1. daňové 9 885 676 1 364 719 1 392 458 1 394 538 1 406 110 1 262 633
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 21 108 26 552 30 283 33 830 -92 935
daň z príjmov PO 2 454 941 275 787 278 987 281 773 285 903 289 739

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 53 761 54 788 54 906 54 963 55 055
DPH 4 959 899 418 205 433 290 428 651 432 389 411 573
spotrebné dane 2 071 933 589 918 590 602 590 677 590 764 590 943
2. nedaňové 894 195 97 004 98 685 100 267 101 574 102 885
3. granty a transfery 2 335 998 290 881 296 207 296 285 296 361 303 532
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 289 540 294 838 294 838 294 838 301 943
Výdavky spolu 14 125 291 2 330 513 2 396 063 2 428 990 2 439 490 2 451 707
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 2 269 848 2 331 571 2 337 432 2 346 006 2 354 783
kapitálové výdavky 2 227 155 60 665 64 492 91 558 93 484 96 924
Schodok/Prebytok -1 009 422 -577 909 -608 713 -637 900 -635 445 -782 657
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
23.03.09 24.03.09 25.03.09 26.03.09 27.03.09
Príjmy spolu 13 115 869 1 702 794 1 767 581 1 875 786 2 261 928 2 062 462
v tom:
1. daňové 9 885 676 1 287 764 1 349 433 1 455 780 1 838 475 1 634 954
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -87 230 -79 568 -69 808 -58 303 -44 692
daň z príjmov PO 2 454 941 299 258 308 326 322 908 353 212 384 570

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 54 916 54 933 55 028 55 068 55 095
DPH 4 959 899 421 381 460 669 536 972 798 232 549 495
spotrebné dane 2 071 933 591 170 596 794 602 395 681 978 682 325
2. nedaňové 894 195 105 993 108 753 110 522 113 851 115 332
3. granty a transfery 2 335 998 309 037 309 395 309 484 309 602 312 175
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 307 350 307 636 307 636 307 636 310 094
Výdavky spolu 14 125 291 2 467 385 2 478 161 2 489 515 2 544 118 2 560 499
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 2 362 741 2 370 741 2 378 694 2 429 256 2 440 258
kapitálové výdavky 2 227 155 104 644 107 420 110 821 114 862 120 241
Schodok/Prebytok -1 009 422 -764 591 -710 580 -613 729 -282 190 -498 037
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2009
30.03.09 31.03.09
Príjmy spolu 13 115 869 2 152 444 2 410 619
v tom:
1. daňové 9 885 676 1 723 285 1 979 271
z toho:
daň z príjmov FO 122 895 -23 744 -4 445
daň z príjmov PO 2 454 941 434 982 663 209

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

207 030 55 131 55 188
DPH 4 959 899 566 461 574 852
spotrebné dane 2 071 933 682 350 682 353
2. nedaňové 894 195 116 881 118 886
3. granty a transfery 2 335 998 312 278 312 462
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 1 882 695 310 094 310 094
Výdavky spolu 14 125 291 2 594 782 2 615 265
v tom:
bežné výdavky 11 898 136 2 465 376 2 483 663
kapitálové výdavky 2 227 155 129 406 131 602
Schodok/Prebytok -1 009 422 -442 338 -204 646
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov