Metodické usmernenie pre ostatné subjekty VS (verejné vysoké školy, Slovenský pozemkový fond...) k ukladaniu IUZ do registra

Metdické usmernenie sa týka subjektov verejnej správy, ktorými sú Sociálna poisťovňa, Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Ústav pamäti národa, Tlačová agentúra SR, Danubiana -Centrum moderného umenia, n.o., Rozhlas a televízia Slovenska, Audiovizuálny fond, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Agentúra pre núdzové zásoby ropy, Exportno-importná banka Slovenska, Fond na podporu umenia, Fond na podporu vzdelávania, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Fond na ochranu vkladov, Garančný fond investícií, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, verejné vysoké školy, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie územnej samosprávy zaradené do verejnej správy a obchodné spoločnosti ústrednej správy zaradené do verejnej správy.

Subjekty ústrednej správy používajú na ukladanie dokumentov podľa §23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - Centrálny konsolidačný systém.

Subjekty územnej samosprávy - s výnimkou VÚC a ich rozpočtových, príspevkových organizácií resp. iných subjetkov verejnej správy pod VÚC - používajú na ukladanie dokumentov podľa §23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - rozpočtový informačný systém RISSAM.vykazy.