Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

PPP projekty

 

 


Čo sú PPP projekty?

Tradične sa projekty obstarávajú spôsobom, že štát si pripraví projektovú dokumentáciu a obstará stavebnú spoločnosť, ktorá bude projekt realizovať. Pri PPP projektoch je rozdiel v tom, že sa obstaráva koncesionár, ktorý pripraví finálnu projektovú dokumentáciu, projekt postaví, zafinancuje a počas dlhého obdobia (napr. 30 rokov) projekt prevádzkuje a investuje do jeho údržby tak, aby ho odovzdal po skončení koncesie štátu v dobrom stave.

Pojem verejno-súkromné partnerstvá (PPP projekty) pochádza z anglického výrazu public–private partnership. PPP projektami sa rozumejú projekty, ktorých cieľom je zabezpečenie verejných služieb alebo verejnej infraštruktúry a ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • súkromný partner zabezpečí verejnú infraštruktúru, poskytovanie verejných služieb namiesto daného subjektu verejného sektora alebo bude počas trvania zmluvy využívať verejný majetok,
 • ako protihodnotu získa právo na platby od jeho konečných užívateľov a/alebo od verejného partnera,
 • jedná sa o dlhodobý zmluvný vzťah,
 • súkromný partner prevezme na svoju stranu riziká a povinnosti v súvislosti s plnením inštitucionálnej funkcie alebo využívaním verejného majetku, ktoré obvykle nesie verejný partner.

Pri tvorbe PPP projektov by sa mala zohľadňovať rozdielna schopnosť verejného a súkromného sektora znášať riziká. Výsledkom správneho rozdelenia rizík sú projekty pri ktorých nedochádza k oneskoreniam, alebo predraženiu a zároveň sa poskytujú verejné služby vo vysokej kvalite. Popri týchto výhodách PPP zároveň pri splnení určitých podmienok poskytuje priestor na rozšírenie verejnej infraštruktúry bez navýšenia dlhu a deficitu verejného sektora. Dosiahne sa tým zosúladenie výdavkov na verejnú infraštruktúru s jej životným cyklom. V štátoch západnej Európy má realizácia verejných investícii formou PPP dlhú tradíciu, a používa sa pri rozsiahlom okruhu verejných služieb, vrátane školstva, zdravotníctva, budovania verejnej dopravnej infraštruktúry a telekomunikačných sietí.


Základné charakteristiky PPP projektov

Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre to, aby sa akákoľvek investícia realizovala formou PPP, by malo byť to, že takýto prístup musí prinášať zvýšenú efektívnosť pre verejný sektor, ktorá sa často označuje aj ako „hodnota za peniaze“ (value for money) v porovnaní s tradičným obstarávaním diela. To znamená, že daná investícia sa realizuje za nižšie náklady, alebo že pri rovnakých  vynaložených nákladoch dostanú daňovníci kvalitnejšie služby.

Z hľadiska dopadu na verejné financie, tradične obstaraný projekt si vyžaduje prostriedky v čase výstavby (okamžitý vplyv na deficit a na dlh), pričom nepočíta dopredu s potrebou prostriedkov na prevádzku a údržbu. PPP projekty v SR sú koncipované tak, že štát začne za používanie infraštruktúry platiť ročné platby až po jej odovzdaní do užívania (vplyv na deficit napr. až od 5. roku projektu, bez vplyvu na dlh). Schematické znázornenie nižšie.

* Ilustračné znázornenie

Druhy PPP projektov

Pri PPP projektoch je veľmi dôležité, akým spôsobom sa rozdelia riziká vyplývajúce z projektu medzi súkromný a verejný sektor. Každý projekt má tieto základné riziká: riziko výstavby, dostupnosti a dopytu. Vo väčšine prípadov preberá súkromný investor riziko výstavby, teda najmä to, že investícia bude realizovaná pri plánovaných nákladoch a v primeranom čase. Podľa toho, ktoré z ostatných dvoch rizík preberá súkromný sektor, rozlišujeme dva základné druhy PPP. Môžu existovať aj kombinácie týchto dvoch druhov PPP.

 1. PPP na báze dopytu

Riziko dopytu je riziko, či bude o službu taký záujem koncových užívateľov, ako projekt predpokladal. V takomto PPP projekte nesie súkromný partner okrem rizika výstavby aj riziko dopytu, resp. riziko správneho odhadnutia dopytu. Ide o projekty, kde subjekt verejnej správy platí súkromnému partnerovi poplatky v závislosti od počtu zákazníkov užívajúcich danú infraštruktúru, resp. zákazníci platia priamo súkromnému partnerovi.

 1. PPP na báze dostupnosti

Riziko dostupnosti je riziko, že služba nebude dostupná podľa vopred dohodnutých parametrov (napríklad v istom množstve alebo kvalite). Pri tomto druhu PPP projektu nesie súkromný partner okrem rizika výstavby aj riziko dostupnosti.  Používa sa najmä v prípadoch, keď predpokladaný počet zákazníkov nebude dostatočný alebo je ťažko odhadnuteľný. Preto subjekt verejnej správy platí nezávisle od počtu užívateľov. Platby sa však zastavujú, resp. obmedzujú, ak infraštruktúra nie je prevádzkyschopná, či nesplňuje stanovené parametre, teda nie je dostupná.

Výhody PPP projektov z pohľadu štátu
 • Kvalitnejšieefektívnejšie zabezpečenie služieb, výstavby a prevádzkovania infraštruktúry súkromným partnerstvom v porovnaní s tým, keď to zabezpečuje štát alebo štátne firmy. Súkromná firma dokáže obvykle zabezpečiť úspornejší projekt, dodržať termín výstavby a neprekročiť náklady.
 • PPP projekty predstavujú možnosť ako zosúladiť výdavky na verejnú infraštruktúru s jej životným cyklom a možnosť ako zabezpečiť poskytovanie verejnej služby bez okamžitého jednorazového dopadu na štátny dlh. (Je to výhradne v prípadoch, kedy je väčšina rizík spojených s projektom prenesená na súkromného partnera a ten sa tak stáva ekonomickým vlastníkom projektu. Pravidlá pre zaznamenávanie PPP projektov stanovuje v jednotnej metodike Eurostat.)
  *viac o dopade a posudzovaní PPP projektov na verejný dlh sa dočítate na: Dopad PPP projektov na verejný dlh - pohľad Eurostatu
 • PPP projekty prinášajú súkromný kapitál a môžu pomôcť vybudovať infraštruktúru, ktorej výstavba zaostáva kvôli nedostatku finančných prostriedkov.
 • PPP umožňujú efektívnejšie vládne investície, pretože sa štátne prostriedky na kapitálové investície môžu presmerovať do iných dôležitých sociálno-ekonomických oblastí.
Riziká PPP projektov
 • PPP projekty sú dlhodobé projekty, ktoré v prípade zlyhania presahujú krátkodobý horizont, preto k nim treba pristupovať veľmi opatrne
 • PPP projekty prinášajú (podobne ako pri klasických zákazkách) v prípade ich vypovedania, ťažkosti, ktoré môžu mať za následok dodatočné finančné náklady.
 • To, že sú PPP projekty vykazované mimo bilancie verejného sektora neznamená, že neexistuje zmluvný záväzok štátu na pravidelné platby súkromnému partnerovi. (Záväzky z PPP projektov sú však každoročne sledované a vykazované ako Príloha č. 5 k návrhu rozpočtu verejnej správy- Implicitné záväzky)
 • Proces obstarávania PPP projektu je náročnejší a zároveň aj drahší, preto je potrebné mať dobre pripravený projekt.