Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Multilaterálny nástroj

Mnohostranný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami (Multilateral Instrument – MLI)

Čo je MLI?

MLI je mnohostranným zmluvným nástrojom, ktorý je významnou súčasťou akčného plánu G20/OECD v boji proti narúšaniu (erózii) daňového základu a presunu ziskov („BEPS“). MLI umožňuje efektívne a rýchlo implementovať vybrané opatrenia BEPS do jednotlivých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v oblasti dane z príjmov bez toho, aby ich bolo potrebné individuálne meniť (napr. prostredníctvom zdĺhavého uzatvárania bilaterálnych protokolov k zmluvám).

 

Ktoré opatrenia z iniciatívy BEPS MLI obsahuje?

 

MLI obsahuje opatrenia v nasledujúcich oblastiach:

(Pozn.: Samotný MLI predstavuje akciu 15 Akčného plánu BEPS, pričom tzv. minimálny štandard, ktorý je nevyhnutné implementovať do pokrytých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, predstavujú Akcia 6 a Akcia 14).

 

Pozícia Slovenskej republiky k MLI, podpis, ratifikácia a publikácia:

 

Slovenská republika sa rozhodla využiť MLI na zabezpečenie zosúladenia svojich pokrytých zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia prostredníctvom MLI nad rámec minimálneho štandardu, pričom sa stala signatárom MLI dňa 7. júna 2017.

(aktuálny stav signatárskych štátov MLI spolu s ich národnými pozíciami je možné nájsť na webovom sídle OECD).

 

Národnú pozíciu Slovenskej republiky k MLI, ktorá bola predložená depozitárovi MLI (OECD) pri uložení ratifikačného nástroja, je možné nájsť tu.

Upozornenie: Ustanovenia notifikované na úpravy prostredníctvom MLI v národnej pozícii SR neznamenajú automaticky materiálne zmeny v notifikovaných zmluvách o zamedzení dvojitého zdanenia. Zvolené ustanovenia na úpravu zo strany SR sa musia stretnúť s finálnou pozíciou druhého zmluvného štátu, ktorú predložil pri uložení svojho vnútroštátneho nástroja o schválení/ratifikácii MLI depozitárovi.

 

Prezident SR ratifikoval MLI dňa 30. júla 2018, pričom ratifikačná listina spolu s finálnou pozíciou SR (zoznamom výhrad a oznámení) k MLI bola uložená u depozitára dňa 20. septembra 2018.

 

V nadväznosti na článok 34 ods. 2 MLI, pre Slovenskú republiku MLI nadobudol platnosť 1. januára 2019. Text MLI bol publikovaný v Zbierke zákonov SR prostredníctvom Oznámenia MZV a EZ SR č. 339/2018. 

 

Aktuálny status k modifikácii relevantných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia uvádzame v tabuľke nižšie: 

 

Zmluvný štát

Účinnosť

Číslo oznámenia (Z. z.)

Oznámenie druhého zmluvného štátu

Poznámka

1.

Austrália

1.1.2019

408/2018

Odkaz

 

 

2.

Belgicko

1.10.2019

487/2019

 

 

3.

Bosna a Hercegovina

1.1.2021

327/2020

 

 

4.

Bulharsko

1.1.2023

372/2022

 

 

5.

Cyprus

1.5.2020

81/2020

 

 

6.

Česká republika

1.9.2020

230/2020

 

 

7.

Čína

1.1.2023

373/2022

 

 

8.

Dánsko

1.1.2020

481/2019

 

 

9.

Estónsko

1.1.2022

499/2021

 

 

10.

Fínsko

1.12.2019

321/2023

 

 

11.

Francúzsko

1.1.2019

405/2018

Odkaz

Oznámenie o oprave chyby – 254/2019

12.

Grécko

1.1.2022

448/2021

 

 

13.

Gruzínsko

1.1.2020

256/2019

 

 

14.

Holandsko

1.7.2019

486/2019

 

 

15.

Chorvátsko

1.12.2021

449/2021

 

 

16.

India

1.1.2020

484/2019

 

 

17.

Indonézia

1.1.2021

11/2021

 

 

18.

Island

1.1.2020

483/2019

 

 

19.

Izrael

1.1.2019

414/2018

Odkaz

 

20.

Írsko

1.11.2019

257/2019

 

 

21.

Japonsko

1.1.2019

406/2018

Odkaz

 

22.

Juhoafrická republika

1.1.2023

513/2022

 

 

23.

Kanada

1.12.2019

482/2019

 

 

24.

Kazachstan

1.1.2021

239/2020

 

 

25.

Kórea

1.9.2020

231/2020

 

 

26.

Litva

1.1.2019

407/2018

Odkaz

 

27.

Lotyšsko

1.8.2020

489/2019

 

 

28.

Luxembursko

1.1.2020

485/2019

 

 

29.

Maďarsko

1.1.2022

450/2021

 

 

30.

Malajzia

1.12.2021

451/2021

 

 

31.

Malta

1.10.2019

258/2019

Odkaz

 

32.

Mexiko

1.1.2024

512/2023

 

 

33.

Poľsko

1.1.2019

409/2018

Odkaz

 

34.

Portugalsko

1.12.2020

98/2020

 

 

35.

Rakúsko

1.1.2019

410/2018

Odkaz

 

36.

Rumunsko

5.10.2023

104/2023

 

 

37.

Rusko

30.11.2020

238/2020

 

 

38.

Singapur

1.10.2019

259/2019

 

 

39.

Slovinsko

1.1.2019

411/2018

Odkaz

 

40.

Spojené kráľovstvo

1.1.2019

412/2018

 

 

41.

Srbsko

1.1.2019

413/2018

 

 

42.

Španielsko

1.1.2023

238/2022

 

 

43.

Tunisko

1.11.2023

511/2023

 

 

44.

Ukrajina

1.12.2019

488/2019

 

 

45.

Vietnam

1.1.2024

510/2023

 

 

 

K MLI bol vydaný výkladový prostriedok (tzv. Explanatory statement), ktorý je možné nájsť tu.

 

Slovenské znenie výkladového prostriedku je možné nájsť tu

 

Akékoľvek ďalšie informácie k MLI je možné nájsť na nasledovnom linku OECD:

http://www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-beps.htm

 

Keďže MLI modifikuje notifikované dvojstranné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorých je Slovenská republika zmluvnou stranou, v zmysle výhrad a oznámení uplatnených pri ratifikácii, vplyv na jednotlivé zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v zmysle výhrad a oznámení oboch zmluvných strán sa v záujme zabezpečenia väčšej istoty uverejňujú samostatnými oznámeniami MZV a EZ SR (pozn.: dané oznámenia majú len informatívny charakter).