Preskočiť na menu Preskočiť na obsah Preskočiť na pätičku

Marec 2011

aktualizované dňa: 01. 04. 2011

Stav na účtoch štátneho rozpočtu v  tis. €
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
01.03.11 02.03.11 03.03.11 04.03.11 07.03.11
Príjmy spolu 13 147 834 1 813 296 1 828 998 1 847 986 1 927 073 1 943 656
v tom:
1. daňové 8 786 829 1 292 430 1 306 240 1 315 869 1 324 126 1 339 966
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -36 334 -33 433 -30 635 -25 500 -19 512
daň z príjmov PO 1 669 475 224 014 225 323 226 469 227 071 227 796

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 36 380 36 627 36 658 36 836 36 862
DPH 4 652 259 721 517 730 841 736 498 738 816 747 896
spotrebné dane 2 083 274 339 194 339 215 339 206 339 224 339 249
2. nedaňové 703 083 80 611 81 224 82 085 83 243 83 976
3. granty a transfery 3 657 922 440 255 441 534 450 032 519 704 519 713
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 435 730 436 976 445 432 515 085 515 085
Výdavky spolu 16 957 773 2 440 656 2 496 196 2 545 484 2 614 631 2 712 940
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 2 315 561 2 363 891 2 412 054 2 479 438 2 502 153
kapitálové výdavky 2 891 587 125 095 132 305 133 430 135 193 210 787
Schodok/Prebytok -3 809 939 -627 360 -667 198 -697 498 -687 558 -769 286
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
08.03.11 09.03.11 10.03.11 11.03.11 14.03.11
Príjmy spolu 13 147 834 1 956 582 1 985 165  2 057 616 2 073 434 2 101 817
v tom:
1. daňové 8 786 829 1 350 811 1 372 597 1 387 800 1 400 412 1 427 919
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -12 999 1 503 11 387 20 003 29 816
daň z príjmov PO 1 669 475 228 752 229 751 230 975 232 660 248 609

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 37 121 37 397 37 480 39 155 40 010
DPH 4 652 259 751 009 757 001 761 130 761 572 762 439
spotrebné dane 2 083 274 339 248 339 269 339 284 339 477 339 508
2. nedaňové 703 083 84 775 87 135 88 972 89 675 90 518
3. granty a transfery 3 657 922 520 996 525 433 580 844 583 347 583 380
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 516 291 520 700 576 075 578 482 578 482
Výdavky spolu 16 957 773 2 759 724 2 848 072 2 899 391 2 921 827 2 972 119
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 2 533 021 2 610 361 2 654 124 2 673 081 2 717 704
kapitálové výdavky 2 891 587 226 703 237 711 245 267 248 746 254 415
Schodok/Prebytok -3 809 939 -803 142 -862 907 -841 775 -848 393 -870 302
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
15.03.11 16.03.11 17.03.11 18.03.11 21.03.11
Príjmy spolu 13 147 834 2 138 147 2 136 899 2 185 708 2 031 839 2 064 758
v tom:
1. daňové 8 786 829 1 444 652 1 442 450 1 489 047 1 330 496 1 362 301
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 39 281 44 537 47 871 -71 284 -68 377
daň z príjmov PO 1 669 475 250 373 251 968 254 477 256 628 259 334

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 44 622 45 908 46 061 46 042 46 091
DPH 4 652 259 763 239 749 424 790 040 748 508 774 650
spotrebné dane 2 083 274 339 606 339 719 339 716 339 720 339 804
2. nedaňové 703 083 98 814 99 752 101 941 102 891 103 931
3. granty a transfery 3 657 922 594 681 594 697 594 720 598 452 598 526
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 589 594 589 594 589 594 592 742 592 742
Výdavky spolu 16 957 773 3 036 957 3 101 715 3 190 609 3 229 615 3 246 261
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 2 776 268 2 818 816 2 878 507 2 904 988 2 912 343
kapitálové výdavky 2 891 587 260 689 282 899 312 102 324 627 333 918
Schodok/Prebytok -3 809 939 -898 810 -964 816 -1 004 901 -1 197 776 -1 181 503
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
22.03.11 23.03.11 24.03.11 25.03.11 28.03.11
Príjmy spolu 13 147 834 2 105 504 2 138 463 2 193 748 2 097 642 2 473 400
v tom:
1. daňové 8 786 829 1 387 845 1 415 435 1 469 802 1 349 080 1 723 611
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -64 226 -59 692 -55 186 -49 367 -41 301
daň z príjmov PO 1 669 475 265 846 274 760 282 131 296 327 319 415

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 46 117 46 154 46 209 46 223 46 237
DPH 4 652 259 788 948 801 920 835 916 673 613 946 210
spotrebné dane 2 083 274 340 352 341 483 349 915 371 462 442 226
2. nedaňové 703 083 105 591 110 955 111 737 112 880 113 964
3. granty a transfery 3 657 922 612 068 612 073 612 209 635 682 635 825
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 606 068 606 245 606 245 629 651 629 651
Výdavky spolu 16 957 773 3 257 093 3 267 906 3 285 217 3 293 724 3 358 153
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 2 917 873 2 926 244 2 930 836 2 937 338 2 994 515
kapitálové výdavky 2 891 587 339 220 341 662 354 381 356 386 363 638
Schodok/Prebytok -3 809 939 -1 151 589 -1 129 443 -1 091 469 -1 196 082 -884 753
Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:
Ukazovateľ Rozpočet
2011
29.03.11 30.03.11 31.03.11
Príjmy spolu 13 147 834 2 536 157 2 599 881 2 751 936
v tom:
1. daňové 8 786 829 1 780 545 1 843 067 1 993 160
z toho:
daň z príjmov FO 110 470 -28 288 -17 650 3 839
daň z príjmov PO 1 669 475 351 639 401 731 527 244

daň z príjmov
vyberaná zrážkou

145 978 46 251 46 290 46 323
DPH 4 652 259 957 845 959 577 962 750
spotrebné dane 2 083 274 442 268 442 283 442 305
2. nedaňové 703 083 115 459 116 577 118 477
3. granty a transfery 3 657 922 640 153 640 237 640 299
z toho:
príjmy z rozpočtu EU 3 343 890 633 912 633 912 633 912
Výdavky spolu 16 957 773 3 374 790 3 393 092 3 407 147
v tom:
bežné výdavky 14 066 186 3 007 082 3 012 282 3 019 909
kapitálové výdavky 2 891 587 367 708 380 810 387 238
Schodok/Prebytok -3 809 939 -838 633 -793 212 -655 211
údaje o plnení rozpočtu sú priebežné z bankových účtov