Ekonomické prognózy

Strednodobé prognózy sú východiskom pre tvorbu viacročného rozpočtu verejných financií a pre tvorbu, resp. aktualizáciu konvergenčného programu SR. Prognózy sa týkajú súčasného a troch nasledujúcich rokov a aktualizujú sa zvyčajne trikrát do roka.

V prvej fáze sa vždy odhadujú makroekonomické indikátory. Patria medzi napr. tvorba HDP v bežných a stálych cenách a štruktúra jeho použitia; zahraničný obchod a bežný účet platobnej bilancie; miera inflácie cez rast CPI atď. Makroekonomické prognózy tvoria podklad pre daňové prognózy, čiže prognózy daňových príjmov verejnej správy.
Pre oba typy prognóz boli vytvorené výbory s cieľom zvýšiť transparentnosť a objektívnosť prognóz MF SR. Okrem zástupcov MFSR sú členmi zástupcovia významných inštitúcií, ktoré v tejto oblasti dosahujú dobré výsledky. Cieľom je diskutovať o predbežných prognózach MF SR, ktoré môžu byť následne upravené v nadväznosti na prevažujúci názor vo výbore.Výsledkom je aj celkové hodnotenie charakteru prognózy MF SR, t.j. či je konzervatívna, realistická alebo optimistická.

Výbor pre makroekonomické prognózy

V snahe dosiahnuť vyššiu transparentnosť a objektívnosť makroekonomicých prognóz MF SR oslovilo deväť nezávislých inštitúcií (NBS, SAV, INFOSTAT, SLSP, Tatra Banka, VÚB, Unicredit, ING Bank, ČSOB), ktoré v tejto oblasti dosahujú dobré výsledky a založilo Výbor pre makroekonomické prognózy. Výbor zasadá pravidelne dvakrát do roka pred tvorbou východísk a finalizáciou samotného návrhu štátneho rozpočtu a pružne podľa potreby pred tvorbou, resp. aktualizáciou konvergenčného programu SR. Cieľom je diskutovať o predbežných prognózach MF SR, ktoré môžu byť následne upravené v nadväznosti na prevažujúci názor vo výbore. Výsledkom je aj celkové hodnotenie charakteru prognózy MF SR, t.j. či je konzervatívna, realistická alebo optimistická. Prijatá strednodobá makroekonomická prognóza MF SR je základom pre tvorbu východísk viacročného rozpočtu na budúce tri roky a aktualizáciu Konvergenčného programu SR.

Výbor pre daňové prognózy

Výbor pre daňové prognózy nadväzuje na prácu a ciele Výboru pre makroekonomické prognózy. Daňové príjmy a sociálne odvody tvoria prevažnú časť príjmov verejnej správy a podobne ako v prípade ekonomického prostredia, ich odhad je poznamenaný značnou mierou neistoty. Neistota so sebou prináša prípadný priestor pre podozrenia z úmyselného nadhodnotenia či podhodnotenia príjmov zo strany inštitúcií zodpovedných za prípravu verejných rozpočtov. Výbor pre daňové prognózy má preto prispieť k zvýšeniu verejnej kontroly nad procesom tvorby rozpočtu verejnej správy prostredníctvom zapojenia odbornej verejnosti do diskusie.

Členmi Výboru sú zástupcovia nasledovných inštitúcií: MF SR, NBS, INFOSTAT, ČSOB, Slovenská sporiteľňa, Tatra banka, UniCredit Bank, Kancelária RRZ, Štatistický úrad SR, Sociálna poisťovňa, NKÚ, Štátna pokladnica a Finančná správa SR.  Výbor zasadá minimálne trikrát do roka, v súlade s hlavnými etapami prípravy štátneho rozpočtu. Cieľom je diskutovať o predbežných prognózach MF SR, ktoré môžu byť následne upravené v nadväznosti na prevažujúci názor vo výbore. Výsledkom je celkové hodnotenie charakteru definitívnej prognózy MF SR, t.j. či je konzervatívna, realistická alebo optimistická. Kritériom pre hodnotenie je 1% interval okolo definitívnej prognózy celkových daňových a odvodových príjmov MF SR.